Människorättsdelegationen: Rätten till inkluderande undervisning för barn med funktionsnedsättning måste garanteras

4.5.2021

Foto: Imelda Bell, https://photographybyimelda.co.uk/
Foto: Imelda Bell, https://photographybyimelda.co.uk/

De rättsliga grunderna för inkluderande undervisning samt dess innehåll och bindande karaktär omfattas fortfarande inte till fullo i Finland. Situationen äventyrar funktionsnedsatta barns rätt till inkluderande undervisning.

Människorättscentret och dess människorättsdelegation framhåller i sitt ställningstagande att inkluderande undervisning är en mänsklig rättighet, inte en åsiktsfråga. Staten är skyldig att ordna inkluderande undervisning, och barn med funktionsnedsättning har rätt till den.

De praktiska problemen inom inkluderande undervisning handlar om underdimensionerat stöd till lärare och elever samt om kompetensunderskott och attityder. Att enbart öka resurserna utan att ändra på förfaringssätten och tankesätten kan inte lösa utmaningarna som den inkluderande undervisningen står inför. Det som behövs för att lösa frågorna i anslutning till inkluderande undervisning i Finland är en omfattande och sektorsövergripande ändring i attityderna.

Människorättsscentret och dess människorättsdelegation uppmanar statsrådet och i synnerhet undervisnings- och kulturministeriet att

  • stärka lärarnas och pedagogernas kunskaper om inklusion och om hur den genomförs,
  • anvisa skolorna tillräckliga resurser för att de ska ha möjlighet att vidta tillräckliga stödåtgärder för att ordna inkluderande undervisning,
  • öka medvetenheten om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och om dess bindande karaktär.

 

Läs ställningstagandet här

 

Mer information:

Sirpa Rautio, direktör för Människorättscentret, ordförande för människorättsdelegationen,sirpa.rautio@ihmisoikeuskeskus.fi, 09 4321 (riksdagens växel)

 

Människorättsdelegation verkar som ett nationellt samarbetsorgan för aktörerna inom fältet för de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna och behandlar vittsyftande och principiellt viktiga frågor som gäller de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna. Människorättscentret och dess människorättsdelegation bildar tillsammans med JO Finlands nationella institution för mänskliga rättigheter.

 

Bilagor