Människorättscentret har gett ut sin verksamhetsberättelse 2017

25.5.2018

Under 2018 arbetade Människorättscentret med att utveckla övervakningen av de grundläggande och mänskliga rättigheterna. Främjandet och uppföljningen av FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning etablerades som en ny uppgift och utbildningen om de grundläggande och mänskliga rättigheterna fick bred spridning. Människorättscentret var en aktiv deltagare i det nationella och europeiska samarbetet.

Pressmeddelande 25.5.2018

Människorättscentret har gett ut sin verksamhetsberättelse

 

Hur jobbade Människorättscentret för de grundläggande och mänskliga rättigheterna?

Människorättscentrets kompletta webinariumserie om de grundläggande och mänskliga rättigheterna fick stor spridning i utbildningssektorn. Centret deltog i pedagogikmässan Educa under temat människorättsutbildning, besökte skolor och höll föreläsningar för statliga tjänstemän och universitetsstuderande om de grundläggande och mänskliga rättigheterna. Som forskningsfrämjande insats publicerade centret en utredning 2017 där man kartlade åsikterna om forskningens nuläge och om framtida forskningsbehov bland sakkunniga inom grundläggande fri- och rättigheter och mänskliga rättigheter.

 

Under 2017 behandlade människorättsdelegationen bl.a. frågor som gällde samernas rättigheter, frågor i anknytning till asylsökandes rättsskydd, tillsynen över FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och frågor som gällde hur de språkliga rättigheterna tillgodoses i praktiken. Människorättscentret antog dessutom ett ställningstagande i vilket riksdagen uppmanades att omgående påbörja en översyn av den s.k. translagen.

 

Hur övervakade Människorättscentret de mänskliga rättigheterna?

Människorättscentret har under mandatperioden utarbetat sin första strategi om uppföljning av de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna. Centret rapporterade bl.a. till FN:s kommitté för avskaffande av rasdiskriminering och deltog i den universella periodiska granskningen UPR, en mekanism för jämförande utvärdering avsedd för länder. Vidare gav Människorättscentret ett flertal utlåtanden till finländska och internationella aktörer.

 

Ett särskilt tema som Människorättscentret följde upp var hur de asylsökandes rättsskydd tillgodoses. Centret lät göra en utredning om behovet att se över translagen som bl.a. innefattade en jämförelse av lagstiftningen i olika länder. Tillsammans med JO beställde centret dessutom en undersökning om äldre människors erfarenheter av hemvård.

 

Hur jobbade Människorättscentret för människor med funktionsnedsättning?

Människorättscentret har som särskild uppgift att tillsammans med JO och människorättsdelegationen främja, skydda och övervaka genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Centret förtydligade sin roll som aktör på detta område och utvecklade samarbetet med myndigheter och organisationer för personer med funktionsnedsättning. Människorättscentret anordnade bl.a. en workshop om rättskyddsmedel avsedd för organisationer som representerar personer med funktionsnedsättning. Centret inledde dessutom ett samarbete med målet att samla in information om hur personer med funktionsnedsättning får sina rättigheter tillgodosedda.

 

Människorättskommittén för personer med funktionsnedsättning, som lyder under människorättsdelegationen, framtog bl.a. ett förslag om hur personer med funktionsnedsättning kan göras mer delaktiga i beredningen av social- och hälsovårdsreformen och landskapsreformen. Förslaget lämnades till Människorättscentret och människorättsdelegationen.

 

Hur arbetade Människorättscentret internationellt?

Människorättscentret är styrelselemedlem i både det europeiska nätverket av nationella människorättsinstitutioner (ENNHRI) och det globala nätverket för nationella MR-institutioner (GANHRI). I juli 2017 började Människorättscentrets ordförande Sirpa Rautio som styrelseordförande för EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA).
 
Via sina nätverk sprider centret information till sina samarbetspartners om den internationella utvecklingen i fråga om mänskliga rättigheter, utbyter information om bästa exempel och arbetar för en större samordning av nationella och internationella förpliktelser som rör mänskliga rättigheter.

 

Verksamhetsberättelsen ges ut i elektronisk version på finska, svenska och engelska.

Läs mer om Människorättscentrets arbete www.manniskorattscentret.fi.

 

Människorättscentrets direktör Sirpa Rautio ger mer information (sirpa.rautio@ihmisoikeuskeskus.fi, 09-432 3780).

Bilagor