EU-kommissionens rapport om tillämpningen av stadgan om de grundläggande rättigheterna i EU 2017

7.6.2018

Kommissionen har publicerat sin årliga rapport om EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.

 

 

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Bryssel den 6 juni 2018

 

Kommissionen har publicerat sin årliga rapport om EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.

 

 

Av rapporten framgår att de grundläggande rättigheterna år 2017 visserligen utsatts för många utmaningar, men att de strukturer och verktyg som finns till skydd för stadgans rättigheter har visat sig fungera. Också under 2018 behövs insatser för att de grundläggande rättigheterna, rättsstatsprincipen och demokratin ska respekteras och främjas, bl.a. genom stöd till ett fritt och livskraftigt civilsamhälle.

Förste vice ordförande Frans Timmermans gör följande uttalande: – I år firar vi 70-årsdagen av FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Det är ett bra tillfälle att påminna oss om att grundläggande rättigheter, demokrati och rättsstatlighet är de tre pelare som utgör grunden för Europeiska unionen. Det är inte frivilligt att följa stadgan om de grundläggande rättigheterna. EU:s institutioner är bundna av den, och det gäller också EU-länderna när de tillämpar EU-rätten. EU-domstolen och de nationella domstolarna spelar en viktig roll när det gäller vidmakthålla de grundläggande rättigheterna och rättsstatsprincipen i hela unionen.

Věra Jourová, ledamot av kommissionen med ansvar för rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet, har följande att säga: – Vi såg en del uppmuntrande tecken 2017, exempelvis motverkades rasism och annan olaglig hatpropaganda på nätet med vår uppförandekod för plattformar för sociala medier. Den europeiska pelaren för sociala rättigheter är också ett viktigt steg mot ökad jämställdhet, och detta att EU är mycket mer än bara en marknadsplats. EU är en union som bygger på skyddande värden. Men vi har också stått inför stora utmaningar 2017 då rättsstatsprincipen, rättsväsendets oberoende och det arbete som görs inom civilsamhället hotats i delar av unionen. Vi tänker oförtröttligt arbeta vidare med att upprätthålla de grundläggande rättigheterna, rättsstatsprincipen och de demokratiska värdena i vår union.

Bland de viktigaste initiativen som främjar grundläggande rättigheter under 2017 märks:

  • Ytterligare stöd till demokratin och civilsamhället – I rapporten understryks behovet av ett förnyat stöd till demokratin. Civilsamhällets roll och de dagsaktuella utmaningarna hamnade i förgrunden 2017. Stödet till civilsamhället ingår i den fleråriga budgetramen och den nya fond för rättsliga frågor, rättigheter och värden som antogs den 30 maj i år.
  • Åtgärder mot diskriminering och kamp mot rasism, både på och utanför nätet – Kommissionen utökade sitt samarbete med it-företag, nationella myndigheter och organisationer i civilsamhället för att olaglig hatpropaganda på nätet snabbt ska upptäckas och tas bort, och hjälpte EU-länderna att bättre genomdriva EU:s lagstiftning mot hatbrott samt lagstiftningen som reglerar tillgången till rättslig prövning och skydd och stöd till offer för hatbrott.
  • Förbättrad tillgång till rättslig prövning och effektiva rättsmedel – Efter meddelandet ”Bättre resultat genom bättre tillämpning” stödde kommissionen EU-länderna att förbättra efterlevnaden av EU-rätten till förmån för enskilda och företag. Som ett led i den europeiska planeringsterminen utfärdade kommissionen landsspecifika rekommendationer för att hjälpa EU-länderna att förbättra sina rättssystem.

Årligt kollokvium om de grundläggande rättigheterna

Rapporten fokuserar på 2017 års årliga kollokvium om grundläggande rättigheter, vars huvudtema var "women's rights under attack". Kommissionen åtog sig att vidta en rad olika åtgärder, bl.a. från att på högsta politiska nivå ta upp kvinnors rättigheter och jämställdhet till att finansiera projekt på gräsrotsnivå.

2018 års årliga kollokvium om de grundläggande rättigheterna kommer att ägnas åt ”demokrati i EU” och äger rum den 26–27 november. Deltagarna kommer att arbeta tillsammans för att hitta sätt att främja fri och öppen demokratisk delaktighet i en tid med sjunkande valdeltagande, populism, digitalisering och hot mot civilsamhället. Det blir ett tillfälle att åter lyfta fram ett av EU:s centrala värden i upptakten inför valet till Europaparlamentet.

Bakgrund

När Lissabonfördraget trädde i kraft den 1 december 2009 blev EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna rättsligt bindande. Bestämmelserna i stadgan riktar sig i första hand till EU:s institutioner, och till de nationella myndigheterna endast när de genomför EU-lagstiftning. Kommissionen har antagit en strategi för den konkreta tillämpningen av stadgan med åtagandet att publicera årliga rapporter om stadgans alla bestämmelser. Årets rapport är den sjunde i sitt slag.

Kommissionen arbetar med berörda myndigheter på nationell, lokal och europeisk nivå för att bättre kunna informera människor om deras grundläggande rättigheter och var de kan få hjälp om deras rättigheter har kränkts. Kommissionen erbjuder nu praktisk information via europeiska e-juridikportalen om hur man kan hävda sina rättigheter, och har inlett en dialog med ombudsmän, jämställdhetsorgan och människorättsorganisationer om hanteringen av klagomål som rör grundläggande rättigheter.

Läs mer

2017 års rapport om tillämpningen av EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna

EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna