FN:s kommitté för avskaffande av rasdiskriminering (CERD-kommittén) - verkställandet av slutsatserna

22.10.2018

CERD-kommitténs kommentarer om verkställandet av slutsatserna och rekommendationerna givna 2017 på basis av uppgifterna i Finlands 23 periodiska rapport (CERD/C/FIN/CO/23)

CERD-kommitténs kommentarer om verkställandet av slutsatserna och rekommendationerna givna 2017 på basis av uppgifterna i Finlands 23 periodiska rapport (CERD/C/FIN/CO/23)

Finland rapporterade 2017 om genomförandet av Internationella konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering (FördrS 37/1970) i Finland. Också Människorättscentret och flertalet medborgarorganisationer deltog i rapporteringsprocessen, endera genom att lämna in utlåtanden eller genom att delta i utfrågningen i Geneve.

FN:s kommitté för avskaffande av rasdiskriminering (CERD-kommittén) gav sina rekommendationer och slutsatser i juni 2017.

Kommittén förutsatte i sina slutsatser att Finland senast 5.5.2018 lämnar in uppgifter om de åtgärder som vidtagits för att genomföra följande slutsatser och rekommendationer:

  • Nr 19 (återupplivandet av det samiska språket också utanför samernas hembygdsområde, tillräckligt utbud av hälso-, sjuk- och mentalvårdstjänster och sociala tjänster på samiska)
  • Nr 25 (lagstiftningen om avlägsnande ur landet och garanti av icke-diskriminering vad gäller andra begränsningar, garanti för likabehandlande rättsskyddsmedel mot krav på avlägsnande, förläggningarnas beredskap att erbjuda skydd och basservice samt säkerställande av hälso- och sjukvårdstjänster för papperslösa).

I kommitténs brev (30.8.2018)

  • uppmuntras Finland att fortsätta att främja utbildningen på samiska, också utanför samernas hembygdsområde, och ombeds Finland att i sin nästa periodiska rapport ge mera information om dessa åtgärder och resultatet av dem.
  • begärs uppgifter om de åtgärder som vidtagits för att främja tillgången till hälso-, sjukvårds- och socialtjänster på samiska.
  • ombeds Finland att i sin följande periodiska rapport lämna in statistik över ansökningar som gäller ovillkorliga förbud mot tillbakasändning (non-refoulement) specificerade enligt gjorda, avvisade och beviljade.
  • begärs uppgifter om hälso- och sjukvårdstjänster tillgängliga för papperslösa.
  • begärs uppgifter om de brister som upptäckts och åtgärdats av det nationella uppföljnings- och utvärderingssystemet för mottagningssystemet.

Om verkställandet av rekommendationerna rapporteras följande gång i Finlands sammanslagna periodiska rapport 24–26 i augusti 2021.

 

Läs mera om CERD-kommitténs rekommendationer i Människorättscentrets tidigare meddelanden (på finska)

UM:s webbsida om CERD-konventionen. Materialet finns på flera språk

CERD-kommitténs webbplats

Dokument som gäller Finland på CERD-kommitténs webbplats