Europarådet - regionala språk och minoritetsspråk - rekommendationer

22.10.2018

Undervisning på samiska utanför samernas hembygdsområde, social-, hälso- och sjukvårdstjänster på samiska, lärarutbildning på romani samt den allmänna medvetenheten om minoritetsspråken kräver omedelbara åtgärder i Finland

Expertkommittén som är verksam i samband med Europarådet och som övervakar genomförandet av Europeiska stadgan om regionala språk och minoritetsspråk (språkstadgan) har gett sin nyaste rapport om situationen i Finland.

Kommittén uppmärksammar myndigheternas åtgärder för att skydda regionala språk och minoritetsspråk men konstaterar att det behövs vidare åtgärder.

Läs expertkommitténs rapport (en) i sin helhet.

Svenskans ställning som det andra nationalspråket är stark, men att använda svenska vid till exempel domstolar och förvaltningsmyndigheterna, inom hälso- och sjukvården samt inom socialtjänsterna lyckas inte alltid på grund av att tjänstemännen osv. har bristande språkkunskaper.

Vad gäller det samiska språket har man gjort framsteg i utvecklingen av undervisningsmaterial och språkbonas verksamhet. Det finns dock fortfarande problem med att använda samiska, särskilt inom hälso- och sjukvården och inom socialtjänsterna. Expertkommittén rekommenderar också att man utvidgar undervisningen i samiska också utanför samernas hembygdsområde, där över 60 procent av samerna bor.

Ställningen för romani är svag och behovet av ett program för att främja språkets ställning är akut. Det är numera möjligt att studera romani vid universitet, men i den obligatoriska undervisningen är möjligheterna att studera romani ytterst begränsade.

Även om man år 2017 inledde ett program för att befrämja det karelska språket, ska medvetenheten om minoritetsspråket på det allmänna planet förbättras i undervisningen och i media.

Finland lämnade in sin femte periodiska rapport över sex år för sent. Enligt kommittén minskar detta på ett beklagligt sätt uppföljningssystemets effektivitet.

Språkstadgan trädde i Finland i kraft 1998. Den tillämpas på språken: karelska, romani, ryska, Enare samiska, nordsamiska, skoltsamiska, tatariska och jiddisch.

På basis av expertkommitténs rapport och iakttagelser gav Europarådets ministerkommitté följande fyra rekommendationer:
 

Ministerkommittén rekommenderar  att de finska myndigheterna ska beakta sakkunnigkommitténs alla observationer och rekommendationer och skyndsamt

1. ytterligare stärka undervisningen på de samiska språken också utanför det samiska hembygdsområdet, särskilt genom att bevilja språkbon och vuxenutbildning permanent finansiering,

 

2. vidta ytterligare åtgärder för att säkra tillgången till social- och hälsovårdstjänster på svenska och på de samiska språken,

 

3. öka och utveckla utbildningen av romanispråkiga lärare, utvidga produktionen av läromedel på romani och öka utbudet av undervisning i romani,

 

4. vidta åtgärder för att öka kunskapen om och toleransen gentemot Finlands landsdels- och minoritetsspråk.

 

Finlands följande periodiska rapport ska lämnas in 1.3.2020.

 Utrikesministeriets Språkstadga-sida, där det finns rapporter och rekommendationer på olika språk

Europarådets uppföljningssida för Språkstadgan