FN:s människorättskommitté avgjorde klagomål över upptagning i sametingets vallängd

4.2.2019

Kommitté för mänskliga rättigheter offentliggjorde två avgöranden som rör Finland. Avgörandena gäller klagomål över kriterierna för upptagning i sametingets vallängd.

Utrikesministeriet 1.2.2019 12.48


Pressmeddelande

Den 1 februari 2019 offentliggjorde Förenta nationernas kommitté för mänskliga rättigheter två avgöranden som rör Finland. Avgörandena gäller klagomål över kriterierna för upptagning i sametingets vallängd.

I avgörandena konstateras att Finland har brutit mot artikel 25 i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (bl.a. rätten att direkt eller genom fritt valda ombud delta i skötseln av allmänna angelägenheter och rätten att rösta och bli vald vid val) separat eller tillsammans med konventionens artikel 27 (minoriteters rättigheter).

 

Klagomålen gällde högsta förvaltningsdomstolens beslut av den 30 september 2015 om upptagning av personer i sametingets vallängd.

 

Människorättskommittén anser att högsta förvaltningsdomstolens beslut har påverkat både de klagandes och samesamfundets rätt att delta i val till den institution som konventionsstaten har avsett ska trygga samernas faktiska interna självbestämmanderätt och det samiska urfolkets rätt till eget språk och egen kultur. Kommittén anser också att högsta förvaltningsdomstolen inte har grundat sin tolkning på skäliga och objektiva kriterier.

 

I sina avgöranden betonar kommittén samernas självbestämmanderätt med tanke på deras ställning och medlemskap i samesamfundet.

 

Kommittén rekommenderar att 3 § i sametingslagen bedöms på nytt för att säkerställa att kriterierna för rösträtt i val till sametinget fastställs och tillämpas med respekt för samernas rätt att utöva intern självbestämmanderätt i enlighet med artikel 25 och 27 i konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter. Dessutom rekommenderar kommittén att alla behövliga åtgärder vidtas för att hindra motsvarande rättskränkningar i fortsättningen.

 

Finland ska rapportera om de åtgärder som vidtagits till följd av avgörandena till kommittén inom sex månader.

 

Avgörandena finns tillgängliga på människorättskommitténs webbplats: https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/FIN/CCPR_C_124_D_2668_2015_28169_E.pdf och https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/FIN/CCPR_C_124_D_2950_2017_28170_E.pdf