JM-UM: Utredning om interkönade personers erfarenheter klar

28.2.2019

Inom ramen för den nationella handlingsplanen för grundläggande och mänskliga rättigheter har justitieministeriet och utrikesministeriet låtit göra en kvalitativ utredning om interkönade personers rättigheter och erfarenheter. Syftet var att utreda hur beslut som fattats i samband med interkönade barns födelse och olika behandlingar under barndomen och ungdomen har påverkat deras liv.

I utredningen granskas interkönade personers och interkönade barns föräldrars erfarenheter av den finländska hälso- och sjukvården och det finländska samhället. Därtill granskas det vilken typ av information och stöd föräldrar till interkönade barn har fått och vilken typ av information och stöd de själva upplever att de skulle behöva. I utredningen presenteras god praxis för att beakta interkönade barn i dagvården, i skolan, i hobbyer och i hälso- och sjukvården.

Materialet för den kvalitativa utredningen består av intervjuer med och webbenkätsvar av tolv interkönade personer och sex föräldrar. Materialet och deltagarna utgör inte ett kvantitativt representativt urval. Svarandenas erfarenheter är i stället sakkunniga beskrivningar av hurdana erfarenheter och frågor interkönade personer lever med.

Med intersexualism avses att en person utifrån sina fysiska könskarakteristika vid födseln inte entydigt kan kategoriseras som manlig eller kvinnlig. Intersexualism är en del av den naturliga könsvariationen hos människan. Uppskattningarna av hur många interkönade personer det finns varierar mellan 0,02 % och 1,7 %.

Ytterligare information:
utredningens författare Tikli Oikarinen, oberoende sakkunnig, tfn 050 574 2086
Yrsa Nyman, konsultativ tjänsteman, justitieministeriet, tfn 0295 150 293, fornamn.efternamn@om.fi
Janina Hasenson, lagstiftningsråd, utrikesministeriet, tfn 0295 351 902, fornamn.efternamn@formin.fi

Varken information eller alternativ. Utredning om interkönade personers rättigheter och erfarenheter