Människorättscentret har publicerat sin verksamhetsberättelse 2018

17.4.2019

Människorättscentrets verksamhetsberättelse 2018 har publicerats på finska och svenska

Meddelande 17.4.2019

Människorättscentrets verksamhetsberättelse 2018 har publicerats

 

Människorättscentrets mål för 2018 fastställdes i verksamhetsplanen[1], som människorättsdelegationen godkände i september 2017. Människorättscentret anser att det i stor utsträckning har uppnått målen.

 

Främjande av de grundläggande och mänskliga rättigheterna

Delområden inom främjandet av grundläggande och mänskliga rättigheter är utbildning, forskning, informationsförmedling och allmänt främjande. Människorättscentrets egna webbföreläsningar fick en ännu större spridning än tidigare. Utbildningsprojekten om de grundläggande och mänskliga rättigheterna fortskred och gav resultat. Detta möjliggjordes av systematiskt arbete, tilläggsresurser för utbildningsarbetet och samarbete med olika aktörer. Människorättscentret fortsatte bl.a. samarbetet med Helsingfors universitet kring människorättsfostran.

 

När det gäller forskningen om grundläggande och mänskliga rättigheter lät Människorättscentret utföra en internationell jämförande utredning som bakgrundsinformation för behovet att reformera lagen om fastställande av transsexuella personerna könstillhörighet (den s.k. translagen). Människorättscentret deltog också i verksamheten för delegationen för Finlands Akademis spetsforskningsenhet för åldrande och omsorg.

 

Centrets kommunikation blev mera planmässig och den riktade kommunikationen om utbildning och fostran var effektiv.

 

Människorättsdelegationen

Under år 2018 behandlade människorättsdelegationen frågor relaterade till dataskydd och biometrisk identifiering med avseende på datasäkerhet och integritetsskydd samt frågor relaterade till våld mot kvinnor och våld i hemmet. Delegationen godkände ett ställningstagande om stärkande av arbetet för att bekämpa våld mot kvinnor och våld i hemmet. Som resultat av de workshoppar som delegationen dessutom ordnade offentliggjordes i april 2019 publikationen ”Situationen beträffande de grundläggande och mänskliga rättigheterna i Finland – Människorättsdelegationens rekommendationer för regeringsperioden 2019–2023”. Samtidigt offentliggjordes rekommendationerna för regeringsperioden 2019–2023.

 

Internationellt samarbete

Människorättscentret deltog i internationellt och europeiskt samarbete som styrelsemedlem i både GANHRI och ENNHRI och som ordförande för förvaltningsrådet för EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA). Centret har aktivt kunnat påverka utvecklandet av verksamheten i de egna nätverken.

 

Uppföljning av tillgodoseendet av mänskliga rättigheter

Uppföljningen av tillgodoseendet av mänskliga rättigheter utvecklades kraftigt. Människorättscentret lämnade yttranden i större omfattning än tidigare för den periodiska rapporteringen och deltog i utfrågningar. Detta var möjligt bl.a. tack vare det stora samarbetsnätverket. Främjande- och uppföljningsarbetet omfattade dessutom yttranden och ställningstaganden (också på eget initiativ) om flera teman riktade till finländska och internationella aktörer.

 

Rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Människorättscentret har som särskild uppgift att tillsammans med JO och människorättsdelegationen främja, skydda och övervaka genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Främjandet och uppföljningen av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt samarbetet med myndigheter och med organisationer för personer med funktionsnedsättning utvecklades och aktuell erfarenhetsbaserad information samlades in bl.a. via en webbenkät för personer med funktionsnedsättning.

 

Människorättskommittén för personer med funktionsnedsättning (VIOK), som lyder under människorättsdelegationen, gav ett utlåtande i regeringens periodiska rapport till CRPD-kommittén. Därtill gav VIOK ett utlåtande till Människorättscentret i anslutning till justitiekanslerns begäran om utlåtande i ett ärende som gällde genomförande av hygieniska åtgärder i boendeservice för personer med funktionsnedsättning.

 

Särskilt tema år 2018

Som tema för detta års verksamhetsberättelse (Del V) valdes uppföljning av tillgodoseendet av internationella avtal om mänskliga rättigheter samt periodisk rapportering. Temaavsnittet går noggrannare in på vad detta arbete innefattar och vilken nytta det har för centret, i vidare mening för arbetet med de grundläggande och mänskliga rättigheterna och för tillgodoseendet av individens rättigheter.

 

Verksamhetsberättelsen publiceras endast i elektroniskt format på finska, svenska och engelska.


Läs med om Människorättscentrets arbete på webbplatsen http://www.manniskorattscentret.fi/.

 


 

[1] https://www.manniskorattscentret.fi/publikationer/verksamhetsberattelser-och-verks/

 

 

Bilagor