EU: Stärka rättsstatsprincipen genom ökad medvetenhet, en årlig övervakningscykel och effektivare tillsyn

26.7.2019

Kommissionen lägger fram konkreta initiativ grupperade kring tre pelare: främja en rättsstatskultur, förebygga problem som rör rättsstatsprincipen och effektiva reaktioner när rättsstatsprincipen överträds.

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Stärka rättsstatsprincipen genom ökad medvetenhet, en årlig övervakningscykel och effektivare tillsyn

Bryssel den 17 juli 2019

Med utgångspunkt i de lärdomar som dragits sedan 2014 och detaljerade samråd som hållits sedan april i år, har EU-kommissionen i dag beslutat om en rad åtgärder för att ytterligare stärka rättsstatsprincipen i Europa. Under de senaste fem åren har kommissionen varit tvungen att ta itu med en rad utmaningar som rör rättsstatsprincipen i EU. Det europeiska projektet bygger på konstant respekt för rättsstatsprincipen. Detta är en förutsättning för att medborgarna ska kunna utöva sina rättigheter enligt EU-lagstiftningen och för att EU-länderna ska kunna lita på varandra. En Eurobarometerundersökning som publiceras i dag visar att mer än 80 % av medborgarna fäster stor vikt vid respekten för rättsstatsprincipen och anser att den måste stärkas. 89 % av medborgarna anser att rättsstatsprincipen måste respekteras i alla andra EU-medlemsstater.

Förste vice ordförande Frans Timmermans gjorde följande uttalande idag: ”Domstolen har nyligen bekräftat att rättsstatsprincipen är avgörande för EU:s funktionssätt. Dess betydelse erkänns också av en överväldigande majoritet av EU-medborgarna. Den har dock kommit under attack på flera olika sätt under de senaste fem åren. EU-kommissionen har kämpat hårt för att motstå dessa attacker, med de verktyg som är tillgängliga för oss, och kommer att fortsätta med detta. Idag har vi beslutat att ytterligare öka våra möjligheter att främja, skydda och genomdriva rättsstatsprincipen.”

Kommissionen lägger idag fram konkreta initiativ grupperade kring tre pelare: främja en rättsstatskultur, förebygga problem som rör rättsstatsprincipen och effektiva reaktioner när rättsstatsprincipen överträds. Som fördragens väktare har EU-kommissionen en unik roll. Alla unionsinstitutioner och EU-länder har dock ansvar för att garantera att rättsstatsprincipen respekteras som ett grundläggande värde för vår union. Utöver detta kräver effektiva reaktioner också stöd från det civila samhället. Kommissionen uppmanar också alla att agera.

För att främja en rättsstatskultur i hela Europa kommer EU-kommissionen att följa upp idén om en särskild årlig dialog med det civila samhället. EU-kommissionen kommer att utnyttja finansieringsmöjligheterna fullt ut för att göra det möjligt för berörda parter, inbegripet det civila samhället, att främja rättsstatsprincipen, och inrätta en särskild kommunikationsstrategi för rättsstatsprincipen. EU-kommissionen kommer att stärka samarbetet med Europarådet och andra internationella organisationer samt med rättsliga nätverk och nationella parlament. Den uppmanar Europaparlamentet, rådet och medlemsstaterna att delta fullt ut i denna process.

För att förhindra att problem som rör rättsstatsprincipen uppstår har kommissionen beslutat att inrätta en granskningscykel för rättsstatsprincipen, inbegripet en årlig rapport om rättsstatsprincipen som omfattar alla EU:s medlemsstater. Detta nya system kommer att bidra till tidig upptäckt av nya problem som rör rättsstatsprincipen, oavsett var de uppstår. EU-kommissionen kommer att fördjupa sin övervakning av utvecklingen på det här området och uppmana alla medlemsstater att delta i ett ömsesidigt informationsutbyte och en ömsesidig dialog, bland annat genom ett nätverk av nationella kontaktpersoner. Europaparlamentet och rådet bör organisera en särskild uppföljning av årsrapporten. EU-kommissionen kommer också att vidareutveckla resultattavlan för rättsskipningen i EU och stärka dialogen med andra EU-institutioner, medlemsländerna, de europeiska politiska partierna och berörda parter.

För att möjliggöra effektiva gemensamma reaktioner när rättsstatsprincipen överträds kommer kommissionen att fortsätta att använda sina verkställighetsbefogenheter fullt ut, om åtgärder för tidig upptäckt och förebyggande åtgärder inte visar sig vara effektiva. Kommissionen kommer att anta en strategi för överträdelseförfaranden och vid behov väcka talan vid Europeiska unionens domstol. Eftersom sådana ärenden är tidskänsliga kommer kommissionen att begära interimistiska åtgärder och skyndsam handläggning vid behov. EU-kommissionen kommer också att konstruktivt stödja medlemsstaterna med nedtrappning och lösning av problem som rör rättsstatsprincipen så att situationen kan återställas på ett hållbart sätt. Dessutom uppmanar EU-kommissionen Europaparlamentet och rådet att överväga en kollektiv strategi för att hantera ärenden enligt artikel 7 i EU-fördraget med tydliga procedurregler.

Rättsstatsprincipen: ett gemensamt värde för alla européer

Resultaten från en Eurobarometerundersökning som publiceras i dag visar att medborgarna fäster stor vikt vid respekten för rättsstatsprincipen:

  • Fler än 8 av 10 medborgare säger att det är viktigt med ett effektivt rättsligt skydd genom oberoende domstolar, likhet inför lagen och korrekt utredning och lagföring av korruption.
  • Fler än 8 av 10 medborgare säger att rättsstatsprincipen måste respekteras i alla medlemsstater.
  • Över 80 % av medborgarna i EU stöder förbättringar avseende centrala rättsstatsprinciper.
  • En majoritet av medborgarna (56 %) känner sig inte tillräckligt informerade om situationen i fråga om rättsstatsprincipen.

Eurobarometern visar också att det finns ett starkt stöd för mediernas och det civila samhällets roll när det gäller att hålla makthavare ansvariga, och fler än 8 av 10 medborgare anser att det är viktigt att medierna och det civila samhället kan verka fritt och kritisera regeringen utan risk för hotelser.

Bakgrund

I sitt meddelande av den 3 april 2019 presenterade EU-kommissionen en översikt över den befintliga verktygslådan för rättsstatsprincipen och inledde ett samråd om de nödvändiga reformerna. Över 60 skriftliga bidrag togs emot, och debatter och diskussioner hölls inom EU:s institutioner, med EU-länder, internationella organisationer, rättsliga nätverk, det civila samhället och den akademiska världen. Dagens meddelande tar hänsyn till denna debatt.

Europeiska unionen bygger på en uppsättning gemensamma värderingar, däribland grundläggande rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen. Dessa utgör grundstenarna för våra samhällen och vår gemensamma identitet. Ingen demokrati kan blomstra utan oberoende domstolar som garanterar skyddet av grundläggande rättigheter och medborgerliga friheter, eller utan ett aktivt civilt samhälle och fria medier som säkerställer mångfald.

Rättsstatsprincipen har en direkt inverkan på varje medborgares liv: den utgör en förutsättning för att man ska kunna säkerställa likabehandling inför lagen och försvaret av individuella rättigheter, för att man ska kunna förhindra maktmissbruk från myndigheternas sida och för att beslutsfattare ska kunna hållas ansvariga. Rättsstatsprincipen avgör i vilken mån lagar stiftas på ett sätt som gör det möjligt att utkräva ansvar, hur rättvist de tillämpas och hur effektivt de fungerar. Den omfattar även institutionella frågor som oberoende och opartiska domstolar samt maktfördelning.

Läs mer

Meddelandet om rättsstatsprincipen av den 3 april

Meddelandet om rättsstatsprincipen av den 17 juli

Eurobarometer om rättsstatsprincipen, inbegripet rapport, faktablad om de olika länderna och informationsgrafik

Bidrag till debatten om rättsstatsprincipen