Tioårsdagen för stadgan om de grundläggande rättigheterna: rådet bekräftar vikten av EU:s gemensamma värden

8.10.2019

Europeiska unionens råd antog slutsatser med anledning av tioårsdagen för stadgan om de grundläggande rättigheterna. I slutsatserna bekräftas att unionen ska bygga på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter. Dessa rättigheter är en av EU:s hörnstenar och måste respekteras fullt ut av alla medlemsländer och EU-institutionerna.

Europeiska unionens råd - Pressmeddelande - 7.10.2019'

 

Rådet bekräftar också sitt engagemang för att EU ska ansluta sig till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, vilket ytterligare skulle förbättra skyddet av de grundläggande rättigheterna i Europa. Rådet noterar rapporterna från kommissionen och EU:s byrå för grundläggande rättigheter och konstaterar att utmaningarna på området icke-diskriminering består samt upprepar sitt åtagande att fortsätta att verka för att bekämpa alla former av diskriminering.

Rådet noterar att många fortfarande inte känner till stadgan och uppmanar därför medlemsländerna att förstärka sin upplysnings- och utbildningsverksamhet för alla viktiga aktörer, såsom beslutsfattare, offentliganställda, rättstillämpare, nationella människorättsinstitutioner och det civila samhällets organisationer. Rådet erinrar också om att e-juridikportalen är ett viktigt verktyg för att stödja detta arbete och åtar sig att hålla tematiska och årliga diskussioner om stadgans tillämpning i medlemsländerna.

Rådet välkomnar visserligen den viktiga roll som byrån för grundläggande rättigheter har när det gäller att tillhandahålla sakkunskap om grundläggande rättigheter och uppmanar EU-institutionerna och medlemsländerna att utnyttja byråns tjänster på ett bättre sätt, men understryker samtidigt att man noga bör överväga alla förslag från kommissionen för att byrån ska kunna utföra sitt arbete ännu mer effektivt.

Eftersom det civila samhällets organisationer spelar en avgörande roll för att öka medvetenheten och stödja enskilda personers insatser för att utöva och försvara sina rättigheter, erinrar rådet om vikten av att avskaffa och avstå från alla onödiga, olagliga eller godtyckliga restriktioner för det civila samhället.

Bakgrund

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna tillkännagavs under högtidliga former den 7 december 2000. Den blev dock rättsligt bindande först när den integrerades i Lissabonfördraget i december 2009. I år är det alltså tio år sedan stadgan blev rättsligt bindande.

Stadgan innehåller 50 artiklar om politiska, sociala och ekonomiska rättigheter. Medlemsländerna är skyldiga att respektera rättigheterna och följa principerna i stadgan när de agerar inom unionsrättens tillämpningsområde. Stadgan gäller unionens institutioner, organ och byråer samt medlemsländerna när de tillämpar unionsrätten.

Nyligen gjordes en Eurobarometerundersökning om hur väl människor kände till stadgan. Den visade att endast 42 % av de som svarade hade hört talas om stadgan och att endast 12 % visste vad den var.