Unga migranter: skapar Europa en förlorad generation?

20.11.2019

Förseningar och stora problem att integrera unga flyktingar som flytt från krig och risk för förföljelse skapar en förlorad generation. Det framgår av en ny rapport från Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA).

Pressmeddelande från FRA Wien den 19 november 2019

Unga migranter: skapar Europa en förlorad generation?

Förseningar och stora problem att integrera unga flyktingar som flytt från krig och risk för förföljelse skapar en förlorad generation. Det framgår av en ny rapport från Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA). I rapporten lyfter man fram en del bra åtgärder, men samtidigt uppmanas EU-länder att lära sig av varandra för att ge dessa unga människor en rimlig chans i livet.

EU och medlemsländerna arbetar hårt för att hantera migrationen i hela Europa och står inför stora utmaningar när det gäller att integrera de nyanlända, i synnerhet unga. Men dessa utmaningar är inte oöverkomliga. Det finns exempel på hur smarta och genomtänkta politiska beslut kan göra det enklare att övervinna hindren. Politiker i Sverige och på EUnivå måste börja tillämpa sådana strategier för att möjliggöra för denna generation att bli fullvärdiga samhällsmedborgare, säger FRA:s direktör Michael O’Flaherty.

I FRA:s rapport "Integration of young refugees in the EU", som bygger på intervjuer med över 160 flyktingar och 400 fältarbetare, identifieras allvarliga hinder i befintliga integrationsstrategier för unga mellan 16 och 24 år.

Rapporten lyfter fram bra, lokala politiska initiativ från de sex länder som undersöktes. Några exempel är

 • ekonomiskt stöd för individuellt boende till asylsökande som ingår i mottagningssystemet i Wien i Österrike,
 • ett program för finansiellt stöd riktat till unga flyktingar i Frankrike,
 • en mobilapp på flera språk om livet i Tyskland.

 

FRA uppmanar medlemsstaterna att göra följande:

 • Påskynda asylförfarandet: Ett genomsnitt på två år för att genomgå asylförfarandet och få ett uppehållstillstånd understryker behovet av tillräckliga ekonomiska och mänskliga resurser för att behandla ansökningar i tid. Det skulle göra det möjligt för sökande med goda chanser att få ett uppehållstillstånd att påbörja sin integration så snabbt som möjligt.
 • Minska byråkratin när det gäller familjeåterförening: Familjemedlemmar måste betala dyra pengar för att resa genom krigsdrabbade regioner för att komma till 2 närmaste ambassad i ett grannland för att ansöka. Snabba och rimliga familjeåterföreningsregler krävs.
 • Tillhandahålla ordentliga bostäder: Det finns människor som bor på gatan under hela asylförfarandet. Bostadspolitiken för flyktingar bör inriktas på att hantera stora flyktingströmmar och möta utbildnings- och sysselsättningsbehoven för att minimera de störningar som en flytt innebär.
 • Förbättra psykvården: Flyktingar som redan är traumatiserade kan inte sova, dricka eller äta när de väntar på att få sitt ärende behandlat. Detta kräver snabb och effektiv identifiering, remiss och behandling av psykiska problem, däribland utbildning för fältarbetare.
 • Förbättra utbildningen: Det finns barn som måste vänta ett år för att få börja i obligatorisk skola. Barn måste komma in i skolsystemet så snabbt som möjligt. Bevilja asylsökande tidig tillgång till utbildning, yrkesutbildning och anställning för att förhindra att kriminella rekryterar dem till en brottslig bana.

Bakgrundsinformation

Mellan 2015 och 2018 fick nära två miljoner människor internationellt skydd i EU. EUlagstiftningen är tydlig och EU:s medlemsländer har en skyldighet att skydda flyktingar. Det finns även EU-finansiering att tillgå för att stötta integrationen. Men situationen varierar mycket i de olika medlemsländerna. Dessa problem förvärras när de unga flyktingarna fyller 18 år och stödnätverken som de tidigare förlitade sig på kan ibland försvinna över en natt.

Meddelande till redaktörerna:

 • Rapporten bygger på intervjuer på 15 platser i sex EU-medlemsländer: Frankrike, Grekland, Italien, Sverige, Tyskland, Österrike.
 • Citat från intervjuer med flyktingar och fältarbetare i medlemsstater finns på webben.
 • För mer information, kontakta:media@fra.europa.eu / Tfn: +43 1 580 30 642.

Bilagor