Människorättscentret har publicerat sin verksamhetsberättelse 2019

7.5.2020

Människorättscentret anser sig ha uppnått väl de målen som uppställdas i verksamhetsplan 2019. Utöver uppgifterna i verksamhetsplanen inledde Människorättscentret arbete för att främja äldre personers rättigheter.

Människorättscentret anser sig ha uppnått väl de målen som uppställdas i verksamhetsplan 2019. Utöver uppgifterna i verksamhetsplanen
inledde Människorättscentret arbete för att främja äldre personers rättigheter i mars, när riksdagen beviljade tilläggsresurser för verksamheten.

Delområden inom främjandet av grundläggande och mänskliga rättigheter är utbildning, forskning, informationsförmedling och allmänt
främjande. Människorättscentrets utbildningsprojekt för grundläggande och mänskliga rättigheter avancerade och på centrets webbplats bereddes utbildningshelheter om nya teman.

Strukturerna för tillsynen över tillgodoseendet av mänskliga rättigheter utvecklades aktivt under året och arbetet fortsätter under 2020. För den periodiska rapporteringen lämnade Människorättscentret yttranden till FN om hur förpliktelserna i de tre människorättskonventionerna har uppfyllts. Dessutom lämnades yttranden och ställningstaganden om flera enskilda teman både till inhemska och internationella aktörer.

Före regeringsförhandlingarna gav Människorättscentret tillsammans med människorättsdelegationen rekommendationer för främjande av de grundläggande och mänskliga rättigheterna under regeringsperioden 2019–2023. Rekommendationerna baserade sig på den omfattande bakgrundsutredningen Situationen beträffande de grundläggande och mänskliga rättigheterna i Finland, Människorättsdelegationens rekommendationer för regeringsperioden 2019–2023, som Människorättscentret publicerade våren 2019.

Främjandet och uppföljningen av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt samarbetet med myndigheter och funktionshindersorganisation utvecklades och aktuell erfarenhetsbaserad information erhölls bland annat genom en webbenkät för personer med funktionsnedsättning.

Verksamhetsberättelsen publiceras endast i elektroniskt format på finska, svenska och engelska.

Människorättscentret - verksamhetsberättelse 2019