Rapport från EU:s byrå för grundläggande rättigheter granskar tioårsjubileet av EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna

15.6.2020

Covid-19 ökar vikten av ett starkt skydd av de grundläggande rättigheterna

Justitieministeriet  11.6.2020 15.17
NYHET

 

Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) gav i dag sin årliga rapport om hur de grundläggande fri- och rättigheterna tillgodoses i EU.

Rapporten 2019 koncentrerar sig på EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, som firat sitt tionde år som juridiskt bindande rättsakt. I rapportens Fokus-avsnitt granskas situationer där stadgan om de grundläggande rättigheterna tillämpas och dessutom dryftas hur användningen av och kännedomen om stadgan kan stärkas i framtiden.

Enligt FRA har stadgan om de grundläggande rättigheterna också lyft fram frågor som gäller mänskliga rättigheter i EU-länderna i vidare bemärkelse. Samtidigt har dess rättsliga betydelse för aktörer på nationell nivå delvis förblivit oklar. Detta är problematiskt eftersom en effektiv tillämpning av stadgan om de grundläggande rättigheterna förutsätter att den utnyttjas fullt ut i hela tillämpningskedjan.

Rapporten innehåller rekommendationer som kan bidra till att stärka genomförandet av stadgan om de grundläggande rättigheterna, bland annat genom att öka kännedomen om den bland tjänstemännen. I rapporten nämns som god nationell praxis en promemoria om ämnet som utarbetats vid justitieministeriet 2016 och uppdaterats 2019. Promemorian är avsedd att stödja lagberedningen i frågor som gäller de grundläggande rättigheterna i EU.

I årets FRA-rapport behandlas också andra frågor som hör till byråns verksamhetsområde, såsom jämställdhet och jämlikhet, rasism, EU:s strategi för romer, kränkningar av invandrares grundläggande rättigheter vid medlemsstaternas gränser, ny teknik och därmed sammanhängande frågor om integritet och dataskydd, barns rättigheter, offrens rättigheter och rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

FRA:s rapport om grundläggande rättigheter 2020 i EU (på engelska): FRA’s Fundamental Rights Report 2020

Covid-19 ökar vikten av ett starkt skydd av de grundläggande rättigheterna 

Mer information:

Hanna Rönty, specialsakkunnig, tfn 0295 150 035, fornamn.efternamn@om.fi

Kaisa Tiusanen, utvecklingsråd, tfn 0295 150 169, fornamn.efternamn@om.fi

Sonya Walkila, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 201, fornamn.efternamn@om.fi 

*

FRA – Pressmeddelande Wien den 11 juni 2020

Covid-19 ökar vikten av ett starkt skydd av de grundläggande rättigheterna

FRA:s rapport om grundläggande rättigheter 2020 visar att växande intolerans och angrepp på människors grundläggande rättigheter fortsätter att undergräva de betydande framsteg som gjorts under årens lopp. I takt med att Europa börjar resa sig igen från covid-19-pandemin ser vi ett förvärrande av befintliga ojämlikheter och hot mot sammanhållningen i samhället.

”Covid-19-pandemin har haft, och kommer att fortsätta ha, en djupgående inverkan på allas grundläggande rättigheter i hela EU. Ihållande ojämlikhet, trakasserier och fördomar kommer sannolikt att förvärras”, säger FRA:s direktör Michael O’Flaherty. ”Regeringar måste säkerställa en planering för det ’nya normala’ för att arbeta för ett rättvist samhälle som hedrar allas värdighet och som ser till att ingen lämnas utanför.”

FRA:s Rapport om de grundläggande rättigheterna 2020 behandlar utvecklingen och bristerna i fråga om skyddet av mänskliga rättigheter inom EU under det senaste året. Dess fokusavsnitt belyser hur Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna har blivit synligare och gett upphov till en ny kultur för grundläggande rättigheter på EU-nivå.

På nationell nivå är dock medvetenheten om och användningen av stadgan fortfarande begränsad, trots att den varit rättsligt bindande i tio år. De insikter som presenteras kommer förhoppningsvis att uppmuntra andra, inklusive regeringar, att ta ansvar för detta fantastiska instrument och ge det full kraft så att det verkligen kan hjälpa till att förändra människors liv.

Bland övriga viktiga frågor som fastställts kan följande nämnas:

 Respekten för de grundläggande rättigheterna vid gränserna förblev en av de främsta utmaningarna för de mänskliga rättigheterna i EU. Migranter dog till havs och utsattes för våld och mötte motstånd vid landsgränserna. Vissa medlemsstater riktade hot mot humanitära räddningsbåtar. I andra länder drabbades migranterna fortsatt av överbeläggning och hemlöshet. Andelen barn som togs i förvar ökade också, vilket inkluderar ensamkommande barn som inte hade förmyndare som kunde hjälpa dem. 

  • Medlemsstaterna måste skyndsamt stoppa sådana kränkningar av de mänskliga rättigheterna och ta fram effektiva åtgärder för att skydda barns rättigheter, med extra fokus på ensamkommande barn.

 Barnfattigdomen i EU minskade något, men ett av fyra barn riskerar fortfarande att hamna i fattigdom. Detta innebär att barn fortfarande går och lägger sig hungriga och lever under knappa förhållanden, vilket skadar deras hälsa och utbildning. Barn med utländska föräldrar har det värre och där ligger fyra av tio i riskzonen. Ett av tre barn med ensamstående föräldrar riskerar fattigdom.

  • EU bör anta sitt initiativ för barngaranti, där tydliga mål och tillräcklig finansiering kan hjälpa till att minska barnfattigdomen.

 Regeringar och företag är angelägna om att utnyttja de potentiella fördelarna med artificiell intelligens. Hänsyn till etik och grundläggande rättigheter börjar ta form när Europeiska kommissionen och Europarådet formulerar riktlinjer och lagar.

  • När det gäller användningen av artificiell intelligens bör EU och dess medlemsstater säkerställa att framtida lagstiftning införlivar grundliga och transparenta konsekvensanalyser rörande mänskliga rättigheter. Detta bör kombineras med analyser utförda av oberoende tillsynsorgan.

Rapporten innehåller en sammanfattning och en analys av huvuddragen i utvecklingen avseende mänskliga rättigheter inom EU under 2019. Den innehåller förslag på åtgärder avseende EUstadgan om de grundläggande rättigheterna och hur den används i medlemsstaterna; jämlikhet 2 och icke-diskriminering; rasism och intolerans kopplat till detta; romers integration; asyl, gränser och migration; informationssamhället, personlig integritet och dataskydd; barns rättigheter; tillgång till rättslig prövning; och genomförande av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

För mer information, kontakta: media@fra.europa.eu /Tfn: +43 1 580 30 653