FRA: undersökning om grundläggande rättigheter - den första tematiska rapporten publicerad

22.7.2020

Många européer anser att mänskliga rättigheter kan skapa ett rättvisare samhälle, men utmaningar kvarstår

FRA – Pressmeddelande Wien den 24 juni 2020

De flesta människor litar på att mänskliga rättigheter skapar ett rättvisare samhälle enligt undersökningsresultaten från EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA). Om du kämpar med att få ekonomin att gå ihop, är ung eller tillhör en utsatt grupp tror du kanske att mänskliga rättigheter inte är till för dig, men FRA:s undersökning om grundläggande rättigheter visar på stora skillnader runt om i Europa. I rapporten understryks behovet av att regeringarna återknyter sina medborgare till deras mänskliga rättigheter för att se till att alla får samma nytta av dem.

"Det är skrämmande hur många unga européer eller personer som kämpar för att få ekonomin att gå ihop känner sig övergivna när det gäller mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter är till för alla och ingen ska känna sig eftersatt. Att många människor känner sig besvikna på korruption och hur vårt demokratiska samhälle fungerar bör leda till att EU-länderna vidtar åtgärder. Vi är alla skyldiga att se till att de mänskliga rättigheterna medför påtagliga fördelar för var och en av oss, oavsett vem man är", säger FRA:s direktör Michael O’Flaherty.

Rapporten What do fundamental rights mean for people in the EU? (Vad mänskliga rättigheter betyder för människorna i Europa?) visar att 88 procent av människorna i EU anser att de mänskliga rättigheterna bidrar till att skapa ett rättvisare samhälle. Det finns dock ingen anledning att slå sig till ro. Undersökningsresultaten ger också upphov till viktiga frågor som behöver åtgärdas. Några exempel:

  • Fördelar: Av dem som kämpar ekonomiskt anser 44 procent att de mänskliga rättigheterna endast är till nytta för dem som inte förtjänar dem, t.ex. brottslingar och terrorister. Resultaten visar hur ekonomiska begränsningar och lägre utbildningsnivå minskar människors förtroende för jämlikhet och mänskliga rättigheter. Detta bör leda till att regeringar och människorättsorgan vidtar omfattande åtgärder för att se till att de grundläggande rättigheterna ger verkliga fördelar för alla.
  • Förtroende för och engagemang i politiken: De flesta européer (60 procent) anser att vanliga partier och politiker inte bryr sig om dem. Det ökar till svindlande 73 procent av de personer som har svårt att få ekonomin att gå ihop. Som jämförelse delar endast 45 procent av dem som inte har några ekonomiska problem denna uppfattning. EU och medlemsstaterna måste hitta nya sätt att nå ut till dem som känner att de ”hamnat på efterkälken”, bland annat även dem som är mycket unga, för att engagera dem i beslutsfattandet och ta hänsyn till deras behov.
  • Rättsväsendets oberoende: Av de svarande anser 27 procent att domare inte är fria från statligt inflytande. Regeringarna bör öka allmänhetens förtroende för rättsväsendet genom att skydda domarnas oberoende. Eftersom det finns stora nationella skillnader kan länderna lära av varandra för att förbättra situationen.
  • Korruption: I vissa länder anser över 60 procent att det är vanligt att människor erbjuder gåvor för att skynda på tillgången till hälso- och sjukvård. Regeringarna bör anta nolltolerans mot korruption, eftersom den urholkar allmänhetens förtroende. Detta inbegriper också öppna kanaler för att fritt rapportera om korruption och dra tillbaka EU-medel där korruption misstänks.

Resultaten bygger på svar på FRA:s undersökning om grundläggande rättigheter från 35 000 personer i alla EU:s medlemsstater, Nordmakedonien och Storbritannien (1048 i Finland). Undersökningen pågick från januari till oktober 2019.

FRA kommer att lägga fram rapporten vid onlinekonferensen Human rights in the new normal den 24–25 juni.  Rapporten och video från konferensen.

Rapporten är en i en rad tematiska rapporter som granskar människors åsikter och erfarenheter av grundläggande rättigheter.

 

För mer information, kontakta: media@fra.europa.eu /Tfn: +43 1 580 30 653