Europarådet – Halvtidsutvärderingen av verkställandet av språkstadgan har publicerats

4.11.2020

Svenskspråkigas rättigheter bör garanteras i social- och hälsovårdsreformen, finansieringen för åtgärderna för att främja de samiska språken bör vara mer långsiktig och undervisningen i romani bör utvecklas.

Den expertkommitté som verkar i anslutning till Europarådet övervakar verkställandet av den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk (språkstadgan) och har i sin halvtidsutvärdering av den 7 oktober 2020 utvärderat hur Finland har verkställt de rekommendationer om omedelbara åtgärder som språkstadgans femte övervakningscykel förutsatte.

Enligt expertkommittén har det skett en positiv utveckling när det gäller att stärka det svenska språkets ställning. Tillgången till svenskspråkigas tjänster hos regionala och lokala myndigheter bör emellertid tryggas på särskilt icke-svenskspråkiga områden. Svenskspråkigas möjligheter att använda svenska inom social- och hälsovården bör stärkas både rent allmänt och också i samband med social- och hälsovårdsreformen.

Inom Finland har projekt inletts bl.a. för att utöka utbildningen på samiska, utbildningen för samiskspråkiga lärare samt för att utöka social- och hälsovårdstjänsterna för samiskspråkiga. Finansieringen för att främja arbetet på samiska har utökats, men finansieringen är till stor del projektbaserad eller otillräcklig, vilket äventyrar åtgärdernas långsiktighet. Expertkommittén har uppmanat Finland att trygga en långsiktig finansiering för åtgärderna och att omvandla framgångsrika projekt till permanent verksamhet, som språkboverksamheten. Dessutom bör tillgången till social- och hälsovårdstjänster på samiska tryggas.

Även om expertkommittén riktar tack till Finland för det nationella språkpolitiska programmet för romani, påpekar den ändå också att man bör sträva efter att trygga undervisningen i romani på ett övergripande plan, vilket inkluderar läroplaner, läroutbildningar och pilotskolor. Dessutom bör föräldrarnas vetskap om undervisning på romani och om utbildning av lärare som talar romani utökas.

Expertkommittén kritiserade också på nytt Finland för att Finland inte har rapporterat om några nya åtgärder när det gäller karelskan, ryskan, tatariskan och jiddisch.

 

Finland har senast 2017 rapporterat om verkställandet av språkstadgan (femte periodiska rapporten). Expertkommittén gav sina rekommendationer till Finland 2018. Rapporteringscykeln förnyades 2018 så att de stater som ratificerat stadgan nu rapporterar om verkställandet av stadgan med fem års mellanrum i stället för med tre års mellanrum. Mellan rapporteringarna görs en halvtidsutvärdering, som nu har gjorts för första gången och där expertkommittén har utvärderat verkställandet av rekommendationerna, vilket är en del av den här nya processen.

 

Europarådets webbplats för språkstadgan

 

Expertkommitténs halvtidsutvärdering 2020

 

Expertkommitténs rapport 2018 inklusive rekommendationer

 

Utrikesministeriets webbsida om rapporteringen kring språkstadgan

 

Människorättscentrets nyhet om expertkommitténs rekommendationer (2018)

 

Människorättscentrets utlåtande (2017) inför den periodiska rapporteringen av Europarådets språkstadga (på finska)

 

Människorättscentrets uppföljningssida om språkstadgan (på finska)