FN: Finlands grundrapport för FN:s övervakningsorgan för konventioner publicerat

11.11.2020

Finland har skickat en grundrapport till FN, som är tillgänglig för alla övervakningsorgan för konventioner och som främjar en mera exakt precisering av innehållet i de periodiska fördragsvisa rapporterna om genomförandet av konventionerna om mänskliga rättigheter.

Utrikesministeriets remiss 23.10.2020

Enligt de harmoniserade rapporteringsanvisningarna för periodisk rapportering om genomförandet av FN:s konventioner om mänskliga rättigheter ska en konventionsstat avge en grundrapport (Common Core Document) med uppgifter bland annat om statens förvaltningsstruktur, domstolsväsende och rättssystem, grundlag och för de mänskliga rättigheterna central lagstiftning, befolkning samt om skyddet av de mänskliga rättigheterna och ramarna för främjandet av rättigheterna. I grundrapporten ges också central statistisk information. Grundrapporten kan vid behov uppdateras.

Denna grundrapport kan användas av samtliga övervakningsorgan för konventioner. Den främjar en mera exakt precisering av innehållet i de periodiska fördragsvisa rapporterna om genomförandet av konventionerna om mänskliga rättigheter till att endast gälla frågor som omfattas av tillämpningsområdet för respektive konvention.

Finlands grundrapport (HRI/CORE/FIN/2020) finns tillgänglig på fem olika språk på webbplatsen för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter på adressen https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=HRI%2fCORE%2fFIN%2f2020&Lang=en