Nyheter

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) meddelade den 17 september 2020 ett avgörande som gäller Finland enligt vilket artikel 2 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (människorättskonventionen) har kränkts.
"De nationella människorättsinstitutionerna är väktare av de mänskliga rättigheterna. Alltför ofta kan de inte uppfylla hela sin potential” säger Michael O 'Flaherty, direktör för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA). "Regeringarna och riksdagarna bör befria de nationella människorättsinstitutionerna från alltför stora begränsningar och bevilja dem de befogenheter och resurser som institutionerna behöver för att kunna fungera enligt sina mål. Det är särskilt viktigt att de nationella människorättsinstitutionerna är starka och självständiga väktare av de grundläggande rättigheterna under och efter coronaviruskrisen, eftersom den har lett till att flera rättigheter har inskränkts.”
Den andra tematiska delrapporten behandlar teknologi och dataskydd. Rapporten baserar sig på intervjuer med 35 000 européer i 27 EU-länder, Storbritannien och Norra Makedonien.
Många européer anser att mänskliga rättigheter kan skapa ett rättvisare samhälle, men utmaningar kvarstår
Covid-19 ökar vikten av ett starkt skydd av de grundläggande rättigheterna
En forskargrupp har utvärderat det handlingsplanen för grundläggande och mänskliga rättigheter, som genomfördes under åren 2017-2019.
Riksdagens justitieombudsman tilsatt i mars en människorättsdelegation (mandatperiod 2020–2024), som höll sitt första möte idag.
Fler homosexuella, bisexuella, transpersoner och intersexuella (hbti-personer) människor är nu öppna om vem de är, men resultaten av den undersökning som Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) gjort om hbtipersoners erfarenheter i Europa visar att rädsla, våld och diskriminering fortsätter att vara ett problem.
Människorättscentret anser sig ha uppnått väl de målen som uppställdas i verksamhetsplan 2019. Utöver uppgifterna i verksamhetsplanen inledde Människorättscentret arbete för att främja äldre personers rättigheter.
Pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet har publicerat ett finskspråkigt läromaterial om typiska juridiska utmaningar vid finländska pedagogiska institut. Målgrupp för guiden är studerande och sakkunniga inom pedagogik.
Riksdagens justitieombudsman har tillsatt en ny människorättsdelegation i anslutning till Människorättscentret. Särskilt nu under undantagsperioden behövs det ett omfattande samarbete för att trygga de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna. Människorättsdelegationen har en viktig och central roll i detta arbete.
Rättigheter för barn, familj och invandrare behöver mer uppmärksamhet.
Människorättsdelegationen godkände verksamhetsplanen i december 2019
Följande delegation tillsätts för perioden 1 april 2020–31 mars 2024.
Sammanlagt 19 klagomål mot Finland är anhängiga.
På grund av den fällande domen som Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) meddelade den 14 november 2019 har Migrationsverket nu granskat totalt 319 av sina lagakraftvunna asylbeslut.
Teckenspråkets dag instiftades för att hylla våra nationella teckenspråk
Samernas nationaldag kan firas genom att fördjupa sig i samiskan, till exempel genom film, musik eller olika teman som berör samerna
Den 4 februari offentliggjorde Europeiska kommittén för sociala rättigheter sitt avgörande i det kollektiva klagomål som Centralförbundet för Barnskydd lämnade mot Finland i november 2016 och som gällde begränsningen av barnets subjektiva rätt till småbarnspedagogik.
Finlands nationella institution för mänskliga rättigheter har på nytt tilldelats högsta möjliga status, nämligen A-status. Saken blev klar i slutet av året när GANHRI:s, det globala organet för nationella människorättsinstitutioner, beslut bekräftades.
Riksdagens justitieombudsman har utnämnt vicehäradshövding Sirpa Rautio för en tredje mandatperiod som direktör för Människorättscentret.
Riksdagen ska fira mänskliga rättigheter från FN:s internationella dag för personer med funktionsnedsättning till dagen för mänskliga rättigheter 3.-10.12.
Förseningar och stora problem att integrera unga flyktingar som flytt från krig och risk för förföljelse skapar en förlorad generation. Det framgår av en ny rapport från Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA).
Människorättscentret har sammanställt en anvisning med aktuell information och aktuella länkar gällande den periodiska rapporteringen.
(Valtiolle.fi ID: 21-58-2019)
Hatretorik, klimatförändring, polarisation. Hur reagerar skolan på förändringar i samhället? Demokrati- och människorättsfostran tillför kunskaper och färdigheter som lärarna behöver för att hantera dessa frågor. Pilotkursen uppskattades av de studerande.
Europeiska unionens råd antog slutsatser med anledning av tioårsdagen för stadgan om de grundläggande rättigheterna. I slutsatserna bekräftas att unionen ska bygga på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter. Dessa rättigheter är en av EU:s hörnstenar och måste respekteras fullt ut av alla medlemsländer och EU-institutionerna.
ECRI ger Finland erkännande för de många redan vidtagna och pågående åtgärderna. Kommissionen ger även 20 rekommendationer om hur rasism och intolerans kan motverkas i Finland.
Europarådets expertgrupp för åtgärder mot våld mot kvinnor och våld i hemmet (GREVIO) publicerade den 2 september 2019 sin första rapport om Finland där den utvärderat genomförandet av Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet (Istanbulkonventionen) i Finland.
Enligt en färsk utredningsrapport bör Finland se över prioriteringarna för sin politik för mänskliga rättigheter för att kunna tackla de nya utmaningarna.
Kommissionen lägger fram konkreta initiativ grupperade kring tre pelare: främja en rättsstatskultur, förebygga problem som rör rättsstatsprincipen och effektiva reaktioner när rättsstatsprincipen överträds.
Enligt justitieministeriet av de 43 projekt som ingår i handlingsprogrammet har 34 slutförts fram till juni 2019. Vidare har sju projekt genomförts delvis eller pågår ännu. Två av projekten genomfördes inte som planerat.
Människorättscentret har 24.6.2019 lämnat in material till CAT-kommittén för beredning av val av teman och listan med frågor för statens rapport.
Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) gav sin årliga rapport om hur de grundläggande fri- och rättigheterna tillgodoses i EU. I år lyfter rapporten fram den speciellt den ökade ojämlikheten, trakasserier och målen för hållbar utveckling.
I dag lägger EU-kommissionen fram sin årliga rapport om hur EU-institutionerna och EU-länderna har tillämpat EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna under 2018.
Europarådets expertgrupp mot människohandel (Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings, GRETA) offentliggjorde idag, den 5 juni 2019, sin andra rapport om Finland.
Attitydklimat och service verkar problematisk, enligt möten som hittills hållits.
Omprövningen av status för Finlands nationella institution för mänskliga rättigheter, den s.k. reackrediteringen, har inletts. Finlands nationella institution för mänskliga rättigheter består av en helhet som utgörs av riksdagens justitieombudsman, Människorättscentret och dess delegation. Bedömningen genomförs av det globala förbundet för nationella institutioner för mänskliga rättigheter GANHRI (Global Alliance of National Human Rights Institutions, GANHRI).
Människorättscentrets verksamhetsberättelse 2018 har publicerats på finska och svenska
Främjandet och tryggandet av de grundläggande och mänskliga rättigheterna bör ha hög status i statsrådets arbete den kommande regeringsperioden. Människorättsdelegationen betonar att åtagandet bör fastslås tydligt även i regeringsprogrammet 2019–2023.
Valtiolle.fi ID: 21-16-2019
Inom ramen för den nationella handlingsplanen för grundläggande och mänskliga rättigheter har justitieministeriet och utrikesministeriet låtit göra en kvalitativ utredning om interkönade personers rättigheter och erfarenheter. Syftet var att utreda hur beslut som fattats i samband med interkönade barns födelse och olika behandlingar under barndomen och ungdomen har påverkat deras liv.
MRCs chef Sirpa Rautio medlem i Unesco-kommissionen för 2019-2022. Komissionen är ett rådgivande sakkunnigorgan i Unesco frågor.
2018 Finland skulle lämna in information om hur man verkställt tidigare beslut om kollektiva klagomål.
Samernas nationaldag kan firas genom att fördjupa sig i samiskan, till exempel genom livelektion om samer, film, musik eller olika teman som berör samerna
Kommitté för mänskliga rättigheter offentliggjorde två avgöranden som rör Finland. Avgörandena gäller klagomål över kriterierna för upptagning i sametingets vallängd.
Människorättscentret kommer att uppfölja hur de äldres rättigheter tillgodoses och initiera utbildning och forskning inom området
Årsrapporten och statistik för 2018 för Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna har publicerats. Sammanlagt 20 klagomål mot Finland är anhängiga.
Justitieministeriet inleder ett pilotprojekt för att utreda hur barns och ungas rätt till delaktighet och inflytande förverkligas i Finland med hjälp av ett bedömningsverktyg som utvecklats av Europarådet.
En omgång enligt det förnyade rapporteringsförfarandet inleds för ESK-konventionen.
Människorättscentret har 21.12.2018 lämnat in material till MP-kommittén för beredning av val av teman och listan med frågor för statens rapport.
Utrikesministeriet ber intresserade personer anmäla sig som kandidat till uppgiften som medlem eller som ersättande medlem i Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans (ECRI) som blir ledig den 1 juli 2019.
Utrikesministeriet ber intresserade personer att senast den 31 Januari 2019 anmäla sig som kandidater för listan över medlemmar i den rådgivande kommitté som undersöker tillämpningen av Europarådets ramkonvention för skydd av nationella minoriteter.
I december 2018 är det 25 år sedan FN:s generalförsamling antog resolutionen om Parisprinciperna. Parisprinciperna styr de självständiga nationella institutioner som arbetar med att främja och skydda mänskliga rättigheter i hela världen.
Människorättscentret har bjudit in riksdagen att fira mänskliga rättigheter från FN:s internationella dag för handikappade till dagen för mänskliga rättigheter 3. - 10.12.2018.
Den 29 November organiserar man ett seminarium om Finlands kommande EU-ordförandeskap och grundläggande rättigheter. Man kan följa direktsändning (eller videon efter seminariet) på nätet.
Europeiska nätverket för nationella människorättsinstitutioner ENNHRI har valt Emily Logan som sin nästa ordförande. Logan företräder Irlands nationella institution för mänskliga rättigheter. Generalförsamlingen anordnades i Aten den 24 oktober 2018. Före den höll ENNHRI:s sin årskonferens, som i år hade försvarare av de mänskliga rättigheterna som tema.
Undervisning på samiska utanför samernas hembygdsområde, social-, hälso- och sjukvårdstjänster på samiska, lärarutbildning på romani samt den allmänna medvetenheten om minoritetsspråken kräver omedelbara åtgärder i Finland
CERD-kommitténs kommentarer om verkställandet av slutsatserna och rekommendationerna givna 2017 på basis av uppgifterna i Finlands 23 periodiska rapport (CERD/C/FIN/CO/23)
I den förenklade rapporteringen består statens rapport av svar på den lista med frågor som kommittén lämnat
Medborgarsamhällets verksamhetsmöjligheter, människorättsförsvarare och särskilt kvinnliga människorättsförsvarare är huvudteman när nationella människorättsinstitutioner samlas i Marrakech.
Finland måste införa effektivare åtgärder för att förebygga våld mot kvinnor och våld i hemmet.
Över 600 aktörer på olika områden samlas i Wien mellan den 25 och 27 september för att diskutera de mest brännande människorättsutmaningarna i EU.
I början av juni organiserades NHRI-akademin i Helsingfors. Under akademi diskuterades både skyddet för människorättsförsvarare och de nationella människorättsinstitutionernas roll i lagstiftningsprocessen
Den 38:e sessionen av FN:s råd för mänskliga rättigheter inleds i dag i Geneve.
Temat för justitieministeriets Demokratipris 2018 är fostran till demokrati och mänskliga rättigheter. Priset på 10 000 euro kan delas ut till en aktör eller delas mellan flera aktörer som företräder det civila samhället. Kandidater kan nomineras till och med den 20 augusti.
Kommissionen har publicerat sin årliga rapport om EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.
Nästan 60 procent av européerna anser att det är en nackdel att vara äldre när man söker arbete. Samhället ser ofta äldre som en börda. Alltför ofta bortser vi från våra äldres grundläggande mänskliga rättigheter. I 2018 års rapport undersöker Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) hur ett rättighetsbaserat synsätt rörande respekt för äldre börjar ta form.
Den årliga utbildningen för det europeiska nätverket av nationella människorättsinstitutioner, NHRI-akademin, ordnas i Helsingfors.
Under 2018 arbetade Människorättscentret med att utveckla övervakningen av de grundläggande och mänskliga rättigheterna. Främjandet och uppföljningen av FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning etablerades som en ny uppgift och utbildningen om de grundläggande och mänskliga rättigheterna fick bred spridning. Människorättscentret var en aktiv deltagare i det nationella och europeiska samarbetet.
"Dessa är hårda tider, men de är ännu hårdare för den enskilda individen", så här beskrev Kate Gilmore de utmaningar och världsläge som världssamfundet hanterar dagligen."
”I Finland saknas en politisk vilja att åtgärda de punkter i translagen som kränker de mänskliga rättigheterna och den finska statens internationella förbindelser”, påpekar Människorättscentrets direktör Sirpa Rautio.
RSS ATOM