Människorättscentrets register över personer som anmält sig till evenemang

Registerbeskrivning enligt 10 § i personuppgiftslagen (523/1999)


PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Namn: Människorättscentret

Postadress: Arkadiagatan 3, 00102 Riksdagen

E-post: info@ihmisoikeuskeskus.fi


PERSON SOM ANSVARAR FÖR REGISTRET

Namn: Leena Leikas

Postadress: Arkadiagatan 3, 00102 Riksdagen

E-post: info@ihmisoikeuskeskus.fi


REGISTRETS NAMN

Människorättscentrets register över personer som anmält sig till evenemang


ÄNDAMÅLET MED BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER

Registret har följande ändamål:

– att ta emot anmälningar till evenemang som anordnas av Människorättscentret för den passerkontroll som utförs på Riksdagen eller på de andra platser där evenemanget ordnas

 – att kunna beställa eventuell traktering för deltagarna i tillställningen

 – att eventuellt sända material som rör evenemanget till de anmälda, på förhand eller i efterhand.


INFORMATIONEN I REGISTRET

Registret innehåller uppgifter om

– de anmäldas för- och efternamn, e-postadress och eventuellt vilken organisation eller instans de tillhör

– om det ingår traktering i evenemanget kan registret eventuellt även innehålla uppgifter om matallergier.

Man kan när som helst ta bort sina uppgifter ur registret via den länk som kommer i bekräftelsemeddelandet.


KÄLLOR SOM I REGEL ANVÄNDS FÖR REGISTRET

Man lämnar själv sina uppgifter när man anmäler sig till ett evenemang.

Människorättscentret kan också lägga till personer i registret på begäran av de berörda personerna eller av centrets samarbetsparter.

Människorättscentret kan lägga till uppgifter om de personer som deltar i ett evenemang med en presentation eller annat uppträdande och om samarbetsparterna för evenemanget.


VART UPPGIFTER I REGEL LÄMNAS UT OCH HURUVIDA UPPGIFTER ÖVERSÄNDS TILL STATER UTANFÖR EU ELLER EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

Uppgifterna förvaras i huvudsak inte i manuell form.

Uppgifterna överlämnas för den passerkontroll som utförs på Riksdagen eller på de andra platser där evenemanget ordnas.

Om ett evenemang har fler anordnare än Människorättscentret översänds en deltagarlista till dem före evenemanget.

Uppgifterna lämnas inte till parter utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet förutom i de fall då en medarrangör för evenemanget har sitt säte utanför dessa områden.


RÄTTIGHETER FÖR DEN REGISTRERADE

Rätt till insyn och rättelse

En registrerad har rätt att inspektera de uppgifter om hen som har införts i registret. För detta ändamål finns det i slutet av varje anmälningsbekräftelse en länk (”omat tiedot”, sv. ”mina uppgifter”) via vilken man får se vilka uppgifter som finns i systemet.

Förbudsrätt

En registrerad har rätt att förbjuda den registeransvarige att behandla uppgifter som gäller hen själv och att lämna listan. För detta finns det i slutet av varje anmälningsbekräftelse en länk via vilken man kan avanmäla sig.


PRINCIPERNA FÖR SKYDDET AV REGISTRET

Uppgifterna behandlas elektroniskt i anmälningssystemet Lyyti. Principerna för skyddet av systemet finns på webbadressen.

Endast personer vars arbetsuppgifter är direkt kopplade till anordnande av evenemang har tillträde till systemet och de har även rätt att behandla Människorättscentrets klientuppgifter samt tillträde till adressystemet.

Uppgifter överlämnas såsom anges ovan för passerkontroll samt till medarrangörerna före evenemanget. I samband med passerkontroll kan uppgifter eventuellt behandlas manuellt.


Uppgifterna tas bort ur systemet senast 3 månader efter evenemanget.