Register över beställare av Människorättscentrets nyhetsbrev

Registerbeskrivning enligt 10 § i personuppgiftslagen (523/1999)
PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Namn: Människorättscentret

Postadress: Arkadiagatan 3, 00102 Riksdagen

E-post: info@ihmisoikeuskeskus.fi
PERSON SOM ANSVARAR FÖR REGISTRET

Namn: Leena Leikas

Postadress: Arkadiagatan 3, 00102 Riksdagen

E-post: info@ihmisoikeuskeskus.fi
REGISTRETS NAMN

Register över beställare av Människorättscentrets nyhetsbrev
ÄNDAMÅLET MED BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER

Syftet med registret är att möjliggöra kommunikation via elektroniskt nyhetsbrev.

Människorättscentret kan med skäliga tidsintervall skicka information per e-post till personerna i registret om aktuella frågor, evenemang och händelser hos centret och dess samarbetsparter samt om centrets och dess samarbetsparters produkter och tjänster.
INFORMATIONEN I REGISTRET

Registret innehåller e-postadresserna för de personer som har beställt Människorättscentrets nyhetsbrev via den länk som finns på centrets webbplats. Om en person har kompletterat sina uppgifter via programmet MailChimp när hen har registrerat sig ingår eventuellt även personens förnamn och efternamn i registret.

Man kan när som helst ta bort sina uppgifter ur registret via en länk i nyhetsbrevet.
KÄLLOR SOM I REGEL ANVÄNDS FÖR REGISTRET

Man lämnar själv sina uppgifter när man registrerar sig.
VART UPPGIFTER I REGEL LÄMNAS UT OCH HURUVIDA UPPGIFTER ÖVERSÄNDS TILL STATER UTANFÖR EU ELLER EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

Uppgifterna i registret överlåts inte till tredje man. Den personuppgiftsansvarige använder utomstående tjänsteleverantörer i sin verksamhet. Uppgifter som användarna har lämnat förvaras på tjänsteleverantörers servrar också utanför EU då man använder systemet MailChimp (USA) som har sina servrar i USA.

Genom att beställa nyhetsbrevet ger man som användare sitt otvetydiga samtycke till att uppgifterna registreras och behandlas utanför EU. Inga känsliga uppgifter som rör användarna registreras och det behövs inga särskilda lösenord eller inloggningsuppgifter.
RÄTTIGHETER FÖR DEN REGISTRERADE

Rätt till insyn och rättelse

En registrerad har rätt att inspektera de uppgifter om hen som har införts i registret. För detta ändamål finns det i slutet av varje e-postmeddelande en länk (”omat tiedot”, sv. ”mina uppgifter”) via vilken man får se vilka uppgifter som finns i systemet.

Förbudsrätt

En registrerad har rätt att förbjuda den registeransvarige att behandla uppgifter som gäller hen själv samt rätt att lämna listan. För detta ändamål innehåller varje e-postmeddelande en länk i slutet (”en halua jatkossa saada viestintäänne”, sv. ”jag vill inte motta fler brev”) via vilken man kan ta bort sin adress ur registret.
PRINCIPERNA FÖR SKYDDET AV REGISTRET

Uppgifterna behandlas elektroniskt i tjänsteleverantörens system. Principerna för skyddet av detta system finns på webbadressen.

Endast personer vars arbetsuppgifter är direkt kopplade till e-postkommunikation har tillträde till systemet och de har även rätt att behandla Människorättscentrets klientuppgifter samt tillträde till adressystemet. Uppgifter ges inte vidare till tredje man eller till samarbetsparter. Uppgifterna förvaras inte i manuell form.

***