Människorättsdelegationens medlemmar 2020-2024

   Suomeksi     In English

Namn:

Atik Ali

Arbetsplats/tjänst:

Advokatbyrå Allianssi Oy, verkställande direktör

Kort om min bakgrund:

Jag är sammankallande för Suomen Muslimiverkosto. Åren 2018–2019 var jag medlem i styrgruppen för RADINET-projektet och sedan 2019 är jag medlem i styrgruppen för UNIT-tjänsten vid Helsingfors diakonissanstalt. Till mina forskningsobjekt hör islamsk modernism och särskilt jämställdheten mellan könen.

Specialområden och/eller intressen i fråga om de grundläggande och mänskliga rättigheterna:

Religions- och samvetsfrihet, förebyggande av diskriminering på grund av kön samt främjande av likabehandling vid verkställighet av fängelsestraff.

Namn:

Inga Angersaari

Arbetsplats/tjänst:

Projektchef för ett projekt om smidiga utbildningsstigar på andra stadiet (Tuumasta töihin – sujuvat koulutuspolut toisella asteella) vid Diakoniyrkeshögskolan.

Kort om min bakgrund:

Jag är dubbel magister i samhällsvetenskaper, förskolelärare och socialpedagog. För närvarande är jag projektchef för ett projekt om smidiga utbildningsstigar på andra stadiet (Tuumasta töihin – sujuvat koulutuspolut toisella asteella) vid Diakoniyrkeshögskolan. Jag växte upp och lever inom två kulturer, såväl inom huvudkulturen och den romska kulturen. En slogan som jag ofta upprepar är "Övning gör mästare och mästare övar alltid”

Specialområden och/eller intressen i fråga om de grundläggande och mänskliga rättigheterna:

Jag är intresserad av allt, eftersom rättigheterna för olika delar av befolkningen och grupper återspeglas i varandra. Jag är särskilt intresserad av barnens rättigheter.

- - - -


Namn:

Laura Arikka

Arbetsplats/tjänst:

Verkställande direktör, Dialogpaus-stiftelsen

Kort om min bakgrund:

Jag har arbetat med olika människorättsuppgifter inom tredje sektorn och särskilt inom evangelisk-lutherska kyrkan i Finland under det senaste decenniet: som människorättsobservatör, -utbildare och -expert. Dessutom undersöker jag i mitt doktorsavhandlingsprojekt Kyrkornas världsråds internationella diplomati och människorättsbaserade påverkansarbete. För närvarande stöder jag i mitt arbete en mer konstruktiv diskussionskultur i samhället och därigenom olika människors delaktighet, stärkandet av förtroendet mellan människor samt den samhälleliga resiliensen.

Specialområden och/eller intressen i fråga om de grundläggande och mänskliga rättigheterna:

Att stöda jämlikheten mellan människor samt demokratin och rättsstatsprincipen genom att stärka olika människors möjligheter att delta och påverka utvecklingen av sin livsmiljö, samhället och Europa. Rätten till åskådning och religion, Kyrkornas världsråds människorättsverksamhet. Israel och de palestinska områdena.

- - - -


Namn:

Anna Caldén

Arbetsplats/tjänst:

Vikarierande frivilligkoordinator på Samarbetsförbundet kring funktionshinder (SAMS) i Österbotten

Kort om min bakgrund:

Jag är till utbildningen socionom (YH) och har bred erfarenhet av arbete med mänskliga rättigheter. Jag har tidigare fungerat som styrelseordförande för Samarbetsförbundet kring funktionshinder (SAMS) och har därmed sakkunskap kring mänskliga rättigheter som berör olika minoriteter, t.ex. personer med funktionsnedsättning som har svenska som modersmål. Jag är kommunalpolitiker sedan 16 år tillbaka och speciellt frågor som berör personer med funktionsnedsättning ligger mig varmt om hjärtat. Jag arbetar också med nordiska frågor och sitter med i det Nordiska funktionshinderrådet.

Specialområden och/eller intressen i fråga om de grundläggande och mänskliga rättigheterna:

Jag vill arbeta för alla människors lika värde. Jag vill arbeta främst för funktionsnedsattas rättigheter, kvinnors rättigheter och språkliga rättigheter. Det som intresserar mig mest just nu är att följa upp hur FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning konkretiseras i praktiken. Jag vill också säkerställa att en ny funktionshinderlagstiftning träder i kraft i Finland. Jag vill också arbeta för att alla har en tryggad utkomst och jag vill bekämpa fattigdom.

- - - -


Namn:

Anca Enache

Arbetsplats/tjänst:

Stiftelsen för Helsingfors Diakonissanstalt sr

Kort om min bakgrund:

Jag arbetar som utvecklingschef vid enheten för internationell verksamhet vid Helsingfors Diakonissanstalt. Enheten arbetar för att främja de mänskliga rättigheterna för människor som utsätts för multipel diskriminering i Finland och utomlands, särskilt i Östeuropa och länderna på Balkan. Några centrala prioriteringar i arbetet är: romernas rättigheter, romska kvinnors rättigheter, minoriteters rättigheter, papperslösa personers rättigheter, sociala rättigheter.

Specialområden och/eller intressen i fråga om de grundläggande och mänskliga rättigheterna:

Romernas och romska kvinnors rättigheter, minoriteters rättigheter, papperslösa personers rättigheter samt sociala rättigheter.

- - - -


Namn:

Outi Haanperä

Arbetsplats/tjänst:

Ledande expert, Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra

Kort om min bakgrund:

Jag är nationalekonom (PhD) insatt i konsekvenserna och begränsningen av klimatkrisen.  För närvarande är jag ledande expert i Sitras team för klimat- och naturlösningar.   

Jag har bott i Storbritannien under en stor del av mitt liv, skrivit en doktorsavhandling vid universitetet i Sussex och sedan arbetat som miljöekonom i ett konsultföretag i London. Jag har också bott i Indonesien, Nicaragua och Ecuador, för närvarande är jag dock stadigt förankrad i Finland.

Specialområden och/eller intressen i fråga om de grundläggande och mänskliga rättigheterna:

I mina magisterstudier vid Helsingfors universitet avlade jag en studiehelhet inom internationell rätt. Under de senaste tio åren har jag satt mig in i klimatkrisens samhälleliga konsekvenser och jag skulle särskilt vilja främja de mänskliga rättigheterna ur klimatkrisens och företagsverksamhetens perspektiv.

- - - -


Namn:

Kimmo Hakonen

Arbetsplats/tjänst:

Underrättelsetillsynsombudsman (tjänstledig från uppdraget som kanslichef vid justitiekanslersämbetet).

Kort om min bakgrund:

En röd tråd under min karriär har varit säkerhetsmyndigheternas befogenheter. Jag har fått granska dessa befogenheter ur lagberedarens, lärarens, lagtillämparens och laglighetsövervakarens synvinkel.

Specialområden och/eller intressen i fråga om de grundläggande och mänskliga rättigheterna:

Balansen mellan individens grundläggande rättigheter (särskilt skyddet för privatlivet) och en mer kollektiv nationell säkerhet. Att upprätthålla den nationella säkerheten är i sista hand att skydda den demokratiska rättsstaten och dess system för grundläggande rättigheter.

- - - -


Namn:

Esa Iivonen

Arbetsplats/tjänst:

Mannerheims Barnskyddsförbund

Kort om min bakgrund:

Jag är ledande sakkunnig vid Mannerheims Barnskyddsförbund med ansvar att främja barnens rättigheter och påverka barn- och familjepolitiken. Till grundutbildningen är jag jurist. För närvarande medverkar jag bland annat i sekretariatet för den barnrättsbaserade nationella barnstrategin och är också medlem i barndelegationen. Under årens lopp har jag medverkat i många organ, arbetsgrupper och nätverk inom den offentliga förvaltningen och medborgarsamhället.

Specialområden och/eller intressen i fråga om de grundläggande och mänskliga rättigheterna:

Barns och ungas grundläggande och mänskliga rättigheter, ekonomiska, sociala och kulturella grundläggande och mänskliga rättigheter samt frågor som gäller verkställandet av de grundläggande och mänskliga rättigheterna och uppföljningen av hur de tillgodoses.

- - - -


Namn:

Juuso Tuomas Aslak

Arbetsplats/tjänst:

Ordförande, Sametinget

Kort om min bakgrund:

Jag är medlem i Sametinget för tredje perioden och valdes till ordförande i Sametinget i februari 2020. Jag har tidigare varit styrelseordförande för Föreningen för Finlands sameungdomar rf, ordförande för FN:s ungdomsförbund för ursprungsfolk och medlem i arbetsgruppen för global samordning av ursprungsfolk som var verksam i samband med FN:s världskonferens för ursprungsfolk. Jag har också deltagit i många av förhandlingsprocesserna som har ägt rum inom FN, till exempel förhandlingarna om reformen av EMRIP-mandatet, om ursprungsfolkens rätt att delta i FN och om slutdokumentet från FN:s världskonferens.

Specialområden och/eller intressen i fråga om de grundläggande och mänskliga rättigheterna:

Ursprungsfolkens rättigheter är viktiga för mig. FN:s deklaration om ursprungsfolkens rättigheter är anledningen till att jag ställde upp i det första sametingsvalet.

- - - -


Namn:

Anu Juvonen

Arbetsplats/tjänst:

Verksamhetsledare, Demo rf

Kort om min bakgrund:

Jag har i nästan 20 år arbetat med internationellt samarbete, med starkt fokus på mänskliga rättigheter. 

Jag har i många år arbetat särskilt med utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete både inom organisationssektorn och som tjänsteman och konsult. Sedan 2016 har jag varit verksamhetsledare för Demo rf. Jag arbetar också i styrelserna för European Partnership for Democracy och Global Partnership for Multiparty Democracy, samt i den utvecklingspolitiska kommissionen och i kommittéerna för hållbar utveckling 2020–2024.

Specialområden och/eller intressen i fråga om de grundläggande och mänskliga rättigheterna:

Rättsstatstematik, medborgerliga och politiska rättigheter (inklusive konsekvenserna av en pandemi), grundläggande och mänskliga rättigheter för personer i sårbar ställning, synergi mellan mänskliga rättigheter och demokrati, den internationella dimensionen, i synnerhet EU-politiken och Agenda 2030 samt UM:s riktlinjer och rapporter.

- - - -


Namn:

Marja Jylhä

Arbetsplats/tjänst:

Professor i gerontologi vid Tammerfors universitet och Gerontologiska forskningscentralen, spetsenheten för åldrande och omvårdnad.

Kort om min bakgrund:

Jag är utbildad läkare, men min forskning förenar hälsoforskning och samhällsvetenskaplig forskning. Jag arbetar tillsammans med min tvärvetenskapliga forskningsgrupp, som har cirka 15 medlemmar, och vi undersöker bl.a. hälsan, funktionsförmågan, den sociala välfärden och det egna aktörskapet bland äldre och också vad den åldrande befolkningen innebär för samhället och hur samhället svarar på den.  Jag deltar i många finländska och internationella forskningsprojekt och forskningspolitiska projekt. 

Specialområden och/eller intressen i fråga om de grundläggande och mänskliga rättigheterna:

Frågor som gäller åldrande, internationella frågor och invandrarfrågor, frågor som gäller kön och tjänster i allmänhet samt teoretiska, konceptuella och juridiska diskussioner om mänskliga rättigheter.

- - - -


Namn:

Laura Kalliomaa-Puha

Arbetsplats/tjänst:

Tammerfors universitet som lärare och forskare i socialrätt

Kort om min bakgrund:

Jag är forskare och intresserad i synnerhet av sociala rättigheter. Jag undervisar blivande socialarbetare vid Tammerfors universitet. Jag har forskat i närståendevården och under den senaste tiden särskilt funderat på möjligheterna att samordna närståendevård och förvärvsarbete. Barnskyddet, rättsskydd i efterhand och människors tillgång till sina rättigheter sysselsätter mig just nu – hur säkerställer man att människor får tillräckligt tydlig information om sina rättigheter och skyldigheter och hittar hjälp? Borde man tänka annorlunda också på de rättsliga dokumenten?

Specialområden och/eller intressen i fråga om de grundläggande och mänskliga rättigheterna:

Sociala rättigheter.

- - - -


Namn:

Arto Kallioniemi

Arbetsplats/tjänst:

Professor i religionsdidaktik vid pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet och UNESCO-professor

Kort om min bakgrund:

Jag har länge arbetat som lärarutbildare och varit intresserad av och undersökt olika frågor som huvudsakligen gäller åskådningsmässig jämlikhet och åskådningsämnen. Under de senaste åren har jag närmat mig människorättsfostran och forskningen om den. Tillsammans med Människorättscentret har vi bland annat genomfört ett projekt om demokrati och människorättsfostran, med hjälp av vilket vi har försökt stärka medvetenheten om mänskliga rättigheter i skolor och läroinrättningar.

Specialområden och/eller intressen i fråga om de grundläggande och mänskliga rättigheterna:

Frågor om åskådningsfrihet och åskådningsundervisning samt människorättsfostran.

- - - -


Namn:

Sakris Kupila

Arbetsplats/tjänst:

Seta rf, ordförande

Kort om min bakgrund:

Jag är medicine kandidat och doktorand vid Helsingfors universitet. Jag är ordförande för människorättsorganisationen Seta rf, som främjar sexuella minoriteters och könsminoriteters rättigheter. 

Jag har mångårig erfarenhet av nationellt och internationellt arbete för mänskliga rättigheter. Jag har arbetat med mänskliga och grundläggande rättigheter inte bara via Seta utan också via bland annat Europeiska kommissionen, Befolkningsförbundet och Amnesty International.

Specialområden och/eller intressen i fråga om de grundläggande och mänskliga rättigheterna:

Jämställdhet mellan könen, sexuella minoriteters och könsminoriteters rättigheter samt sexuella rättigheter, olika hälsovårdsfrågor samt social- och hälsovårdsfrågor särskilt ur minoritetsperspektiv.

- - - -


Namn:

Niina Laajapuro

Arbetsplats/tjänst:

Ledare för människorättsarbetet vid Amnesty Internationals avdelning i Finland

Kort om min bakgrund:

De mänskliga rättigheterna har varit starkt närvarande både i mina studier och i min karriär. Jag är politices magister och har också en MBA-examen. Jag har arbetat med kampanjer, påverkan, forskning och ledning vid Amnestys avdelning i Finland i cirka 20 år. I mitt arbete har jag fått påverka i flera finländska människorättsstrukturer och varit med och grundat olika organisationsnätverk.

Specialområden och/eller intressen i fråga om de grundläggande och mänskliga rättigheterna:

Våld mot kvinnor, diskriminering av sexuella minoriteter och könsminoriteter, flyktingars och invandrares rättigheter, webbövervakning och människorättsfostran, ärenden som gäller ekonomiska och sociala rättigheter, klimatförändringen som en människorättsfråga, utveckling av det internationella systemet för mänskliga rättigheter och nationella människorättsstrukturer samt strukturella frågor.

- - - -


Namn:

Janne Laukkanen

Arbetsplats/tjänst:

Direktör, kommunikation och påverkan
Finlands Juristförbund

Kort om min bakgrund:

Jag är jurist och kommunikationsexpert med ett brett intresse för de grundläggande och mänskliga rättigheterna. I mitt dagarbete fungerar jag som ansvarig direktör för kommunikation och påverkan vid Finlands Juristförbund. Jag är också chefredaktör för tidningen Lakimiesuutiset, som ges ut av Juristförbundet. I mina förtroendeuppdrag medverkar jag förutom i Människorättsdelegationen även som ordförande för delegationen för etisk kommunikation (VEN). 

Specialområden och/eller intressen i fråga om de grundläggande och mänskliga rättigheterna:

Jag är särskilt intresserad av kommunikation om de grundläggande och mänskliga rättigheterna. Det finns saker att utveckla och värna om särskilt när det gäller rättigheter för minoriteter och personer som annars är i sårbar ställning.

- - - -


Namn:

Jukka Maarianvaara

Arbetsplats/tjänst:

Jämställdhetsombudsmannen

Kort om min bakgrund:

Jag har varit jämställdhetsombudsman sedan våren 2017, min period är fem år. Jag är juris kandidat och vicehäradshövding. Före min nuvarande uppgift arbetade jag i 14 år i Tehy, social- och hälsovårdens fackorganisation, så jämställdhetsfrågor i arbetslivet ligger mig särskilt varmt om hjärtat.

Specialområden och/eller intressen i fråga om de grundläggande och mänskliga rättigheterna:

Frågor som gäller jämställdhet mellan könen, i synnerhet i arbetslivet samt könsminoriteters grundläggande och mänskliga rättigheter.

- - - -


Namn:

Pirkko Mahlamäki

Arbetsplats/tjänst:

Generalsekreterare för Handikappforum rf

Kort om min bakgrund:

Jag är filosofie och juris magister och generalsekreterare för Handikappforum rf. Jag är också medlem i Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden. Jag deltog som sakkunnigmedlem i Finlands delegation i Ad hoc-kommittén, som beredde FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Jag deltar också i det nordiska samarbetsnätverket för personer med funktionsnedsättning. Handikappfrågor och främjande av jämställdhet är de viktigaste temana i mitt påverkansarbete. 

Specialområden och/eller intressen i fråga om de grundläggande och mänskliga rättigheterna:

Rimliga anpassningar på grund av funktionsnedsättning, jämställdhetsfrågor, främjande av den personliga assistentens arbetsgivarskap och självständigt liv

- - - -


Namn:

Yrjö Mattila

Arbetsplats/tjänst:

Juridisk konsult för Närståendevårdarnas förbund, ordförande för socialrättsliga sällskapet i Finland, medlem i kyrkofullmäktige och kyrkorådet i Asikkala församling, vice ordförande för Päijät-Hämeen omaishoitajat ry

Kort om min bakgrund:

Till utbildningen är jag är politices doktor, juris licentiat och vicehäradshövding. Jag har varit fackföreningsjurist i 13 år och därefter arbetat vid FPA i olika uppgifter. När jag arbetade vid FPA deltog jag i många EU-finansierade internationella biståndsprojekt i Östeuropa med sjukförsäkring som mitt specialområde. Jag har också varit styrelsemedlem i Närståendevårdarnas förbund i nästan 30 år och jag är fortfarande medlem i strategikommittén i den europeiska samorganisationen för närståendevårdare Eurocarers.

Specialområden och/eller intressen i fråga om de grundläggande och mänskliga rättigheterna:

Social- och hälsoskydd, socialförsäkring, utkomstskydd, arbetslagstiftning, internationella sociala människorättskonventioner. Tolkningar av grundlagen, grundskyddet och dess nivå i Finland, utkomstskyddets olika delområden, äldre personers rättigheter, närståendevård, hälsoskydd, sociala mänskliga rättigheter i internationella konventioner och tillämpningen av dem i Finland samt Finlands flyktingpolitik.

- - - -


Namn:

Kaari Mattila

Arbetsplats/tjänst:

Generalsekreterare för Förbundet för Mänskliga Rättigheter

Kort om min bakgrund:

Jag har länge arbetat med mänskliga rättigheter i olika teman och roller och på olika platser: i medborgarsamhället, vid universitetet som forskare

och som expert vid utrikesministeriet. Under de senaste åren har jag fungerat som organisationsledare och koncentrerat mig på att verka för att Finland ska fullgöra sina skyldigheter i fråga om mänskliga rättigheter. Jag är också direktionsmedlem i FIDH (International Federation for Human Rights).

Specialområden och/eller intressen i fråga om de grundläggande och mänskliga rättigheterna:

Den nationella människorättspolitiken som helhet samt hur den kan stärkas, bl.a. tillgodoseendet av ekonomiska och sociala rättigheter, frågor som gäller diskriminering och allvarligt arbetsrelaterat utnyttjande samt kopplingen mellan diskriminering och andra människorättsproblem.

- - - -


Namn:

Anna Mäki-Petäjä-Leinonen

Arbetsplats/tjänst:

Universitetslektor i äldrerätt och direktör för Institutet för välfärdsrätt vid Östra Finlands universitet, institutionen för juridik.

Kort om min bakgrund:

Jag disputerade om den rättsliga ställningen hos personer som utvecklar demens vid Helsingfors universitet år 2003. Jag är docent i familjerätt vid Helsingfors universitet och docent i äldrerätt vid Lapplands universitet. För närvarande är jag chef för ett delkonsortium i forskningsprojekt där man granskar specialfrågor om personer i arbetsför ålder som insjuknat i minnessjukdom samt vård i livets slutskede som ges hemma hos äldre personer.

Specialområden och/eller intressen i fråga om de grundläggande och mänskliga rättigheterna:

Äldre personer berörs särskilt av juridiska frågor ur såväl det privaträttsliga som social- och medicinalrättsliga perspektivet, frågor som gäller äldres och minnessjukas självbestämmande och tillgodoseendet av jämlika rättigheter.

- - - -


Namn:

Kimmo Nuotio

Arbetsplats/tjänst:

Professor i straffrätt, Helsingfors universitet

Kort om min bakgrund:

Jag är professor i straffrätt vid Helsingfors universitet och i synnerhet inom detta ämnesområde har jag i viss mån också sysslat med frågor som gäller de grundläggande och mänskliga rättigheterna. Mitt eget intresse har i viss mån varit teoretiskt snarare än helt praktiskt. Jag har bland annat deltagit i samarbetet med kinesiska forskare. 

Specialområden och/eller intressen i fråga om de grundläggande och mänskliga rättigheterna:

Frågor som gäller straffrätt och kriminalpolitik, hatretorik och yttrandefrihet, rättsstatsfrågor och rättsutveckling i större sammanhang än Finland samt rättens koppling till hållbar utveckling. 

- - - -


Namn:

Tuomas Ojanen

Arbetsplats/tjänst:

Professor i författningsrätt, Helsingfors universitet

Kort om min bakgrund:

Jag är juris doktor, professor i författningsrätt vid Helsingfors universitet, docent i europarätt vid Åbo universitet, ordförande i diskriminerings- och jämställdhetsnämnden (2015–2019 och 2019–2022) samt ad hoc-domare (2017–2020) i stället för den domare vid Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna som utsetts för Finland. Jag har publicerat flera vetenskapliga monografier och många artiklar i utländska och inhemska vetenskapliga publikationer.

Specialområden och/eller intressen i fråga om de grundläggande och mänskliga rättigheterna:

Finlands grundlag och dess övervakningssystem, det finländska systemet för grundläggande rättigheter; den jämförande författningsrätten; Europeisk unionsrätt och i synnerhet dess system för grundläggande rättigheter; internationella människorättskonventioner och deras övervakningssystem. 

Intressen i synnerhet:  De inbördes relationerna mellan olika skyddssystem, inklusive relationerna mellan olika övervakningssystem; de "allmänna doktrinerna” om de grundläggande och mänskliga rättigheterna; diskrimineringsförbud; rörelsefrihet; religions- och samvetsfrihet; integritetsskydd/personuppgiftsskydd, grundläggande miljörättigheter; rättsskydd; sociala grundläggande och mänskliga rättigheter.

- - - -


Namn:

Laura Okkonen

Arbetsplats/tjänst:

Senior Human Rights Manager, Vodafone Group Plc

Kort om min bakgrund:

Jag har arbetat med informationsteknik i drygt 20 år och specialiserat mig på företags- och människorättsfrågor ända sedan FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter offentliggjordes. I mitt arbete har jag utöver de mänskliga rättigheterna i underleverantörskedjor (barnarbetskraft, människohandel, ansvarsfull behandling av arbetstagare) även specialiserat mig på följande områden: integritetsskydd, yttrandefrihet och jämlikhet – det vill säga hur man garanterar alla människogrupper rätt och tillgång till information och digitala tjänster oberoende av ålder och socioekonomisk ställning.

Specialområden och/eller intressen i fråga om de grundläggande och mänskliga rättigheterna:

Företag och mänskliga rättigheter samt COVID-19 och mänskliga rättigheter.

- - - -


Namn:

Natalia Ollus

Arbetsplats/tjänst:

Chef för HEUNI

Kort om min bakgrund:

Jag är juris doktor och politices magister till utbildningen. Forsknings- och utvecklingsverksamhet som gäller de grundläggande och mänskliga rättigheterna har alltid utgjort en central del av mitt arbete. Under de senaste åren har jag särskilt undersökt exploateringen och den arbetsrelaterade människohandel som arbetstagare med utländsk bakgrund utsätts för. Jag har även arbetat med människorättsfrågor internationellt, inklusive i Finlands FN-delegation i New York, i FN:s organisation för bekämpning av kriminalitet och narkotika UNODC och i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa.

Specialområden och/eller intressen i fråga om de grundläggande och mänskliga rättigheterna:

Brottsoffrens rättigheter, brottslighetens könsrelaterade konsekvenser samt dess inverkan på personer i sårbar ställning, rättsstatsutvecklingens olika dimensioner, inklusive bekämpning av korruption.

- - - -


Namn:

Elina Pekkarinen

Arbetsplats/tjänst:

Barnombudsmannen

Kort om min bakgrund:

Jag är barndoms- och ungdomsforskare, docent vid Helsingfors universitet och legitimerad socialarbetare. Under min karriär har jag haft flera förtroendeuppdrag som gäller barn och unga, till exempel som ordförande för Sällskapet för barndomsforskning och som sakkunnigmedlem i barnskyddet vid Helsingfors förvaltningsdomstol.

Specialområden och/eller intressen i fråga om de grundläggande och mänskliga rättigheterna:

Barns rättigheter, ungas rättigheter, marginalisering, brottslighet, avvikelse.

- - - -Namn:

Mikko Puumalainen

Arbetsplats/tjänst:

Biträdande justitiekanslern

Kort om min bakgrund:

Jag är jurist till utbildningen. Jag var biträdande justitiekansler 2007–2014 och utnämndes till posten på nytt 2018. Jag har haft flera förtroendeuppdrag och publicerat juridiska texter om författnings- och EU-rätt.

Specialområden och/eller intressen i fråga om de grundläggande och mänskliga rättigheterna:

Författningsrätt och EU-rätt.

- - - -


Namn:

Lea Rankinen

Arbetsplats/tjänst:

Direktör för samhällsansvar och samhällsrelationer, Paulig Oy

Kort om min bakgrund:

Jag har arbetat i 18 år med företagsansvar inom handel, tjänster och livsmedelsbranschen med ansvar för strategisk utveckling av ansvarsfullhet, rapportering och intressentgruppsarbete. Sedan 2016 har jag verkat i styrelsen för det globala företagsansvarsnätverket amfori – Trade with Purpose. Jag har nästan 15 års erfarenhet av att främja arbetslivsrättigheter och mänskliga rättigheter i affärsverksamheten, särskilt i globala upphandlingskedjor.

Specialområden och/eller intressen i fråga om de grundläggande och mänskliga rättigheterna:

UN Guiding Principles on Business and Human Rights, due diligence, respekten för de mänskliga rättigheterna i affärsverksamheten, principerna för mänskliga rättigheter, riskhantering och mätning av konsekvenser samt tjänsters tillgänglighet.

- - - -


Namn:

Maija Sakslin

Arbetsplats/tjänst:

Riksdagens biträdande justitieombudsman

Kort om min bakgrund:

Jag är juris licentiat till utbildningen. Jag har varit assistent vid Helsingfors universitet samt forskare vid Institutet för internationell ekonomisk rätt och ledande forskare vid FPA:s forskningsavdelning. Jag var ledamot och ordförande i förvaltningsrådet för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter 2010–2015. Juris hedersdoktor 2019.

Jag har dessutom haft åtskilliga expertuppgifter i anslutning till grundlagen; förnyelse, utvärdering och ändringar av den, samt i synnerhet i anslutning till socialskyddet i finländska och europeiska arbetsgrupper, expertkommittéer och forskningsprojekt.

Specialområden och/eller intressen i fråga om de grundläggande och mänskliga rättigheterna:

I synnerhet konstitutionen och de grundläggande rättigheterna, den sociala tryggheten och fördelningen av befogenheter mellan EU och dess medlemsstater.

- - - -


Namn:

Mirva Salminen

Arbetsplats/tjänst:

Forskare, Nordiska institutet för miljö- och minoritetsrätt (PYVI), Arktiska centret vid Lapplands universitet

Kort om min bakgrund:

Jag utexaminerades till magister i samhällsvetenskaper från Tammerfors universitet 2010 med huvudämnet internationell politik. Jag har ett särskilt intresse för säkerhetsforskning. Därefter har jag arbetat som forskare/expert på företag, universitet och forskningsinstitut och gett ut publikationer i huvudsak om cybersäkerhet och kommersialisering av säkerhet. Min doktorsavhandling inom politikvetenskaper om digitalisering och cybersäkerhet i de norra delarna av Europa blir klar under hösten 2020.

Specialområden och/eller intressen i fråga om de grundläggande och mänskliga rättigheterna:

Frågor gällande likabehandling samt de grundläggande och mänskliga rättigheterna i anslutning till digitaliseringen av samhället och cybersäkerheten.

- - - -


Namn:

Nitin Sood

Arbetsplats/tjänst:

Likabehandlingsplanerare vid Helsingfors stad.

Kort om min bakgrund:

Mitt liv har till stor del definierats av viljan att bygga en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar värld, och därför har jag arbetat med de mänskliga rättigheterna ända sedan jag var ung. Jag har studerat internationell politik och global rätt vid Leidens universitet i Nederländerna samt politisk forskning vid Helsingfors universitet. Jag är också aktiv i medborgarsamhället, som jag anser har en central roll i främjandet av de mänskliga rättigheterna både nationellt och internationellt.

Specialområden och/eller intressen i fråga om de grundläggande och mänskliga rättigheterna:

Människorättsteman i anslutning till jämställdhet och likabehandling, såsom till exempel verksamhet mot rasism, sexuella minoriteters och könsminoriteters rättigheter, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, förebyggande av våld mot kvinnor och integrering av könsperspektivet, digitalt våld, datasnedvridning och effekter av artificiell intelligens på diskriminering samt teknikens roll i den globala utvecklingen av kvinnors politiska och samhälleliga handlingsberedskap i söder.

- - - -


Namn:

Kristina Stenman

Arbetsplats/tjänst:

Diskrimineringsombudsman

Kort om min bakgrund:

Jag avlade juris kandidatexamen 1991. Då hade jag redan börjat arbeta på Flyktingrådgivningen rf där jag fortsatte som jurist och senare som verksamhetsledare fram till 2006. Jag arbetade sedan som forskare vid Institutet för mänskliga rättigheter vid Åbo Akademi och bistod professor Martin Scheinin i hans roll som särskild rapportör för FN:s kommission för mänskliga rättigheter. Åren 2007–2010 arbetade jag som biträdande stadsdirektör i Vasa och 2011–2016 som migrationsdirektör vid inrikesministeriet och arbets- och näringsministeriet. Dessutom var jag ordförande för delegationen för internationella människorättsärenden 1996–2003 och vice ordförande till 2007, och ledamot i delegationen för etniska relationer och arbetsutskottets ordförande 2011–2016.
Innan jag blev diskrimineringsombudsman var jag stadsdirektör i Jakobstad 2016–2020.

Specialområden och/eller intressen i fråga om de grundläggande och mänskliga rättigheterna:

Ingripande i diskriminering, främjande av likabehandling, att påverka lagstiftningen och myndighetspraxis.

- - - -


Namn:

Katariina Suomu

Arbetsplats/tjänst:

Minnesförbundet rf, verksamhetsledare

Kort om min bakgrund:

Jag är magister i samhällsvetenskaper, sociolog. Under min karriär har jag huvudsakligen arbetat med olika utvecklings- och ledningsuppgifter i organisationer inom social- och hälsovården.

Specialområden och/eller intressen i fråga om de grundläggande och mänskliga rättigheterna:

Frågor som gäller de minnessjukas vardag och livssituationer, hinder för att tillgodose deras rättigheter och å andra sidan medborgarsamhällets, såsom organisationernas, möjligheter att främja de mänskliga rättigheterna samt likabehandlingsfrågor och minoriteters rättigheter.

- - - -


Namn:

Leena Suurpää

Arbetsplats/tjänst:

Finlands Röda Kors, De ungas skyddshus

Kort om min bakgrund:

Jag är expert på unga, generationsrelationer och likabehandlingsfrågor. Sedan mitten av 1990-talet har jag arbetat inom det tvärvetenskapliga fältet för ungdomsforskning, där jag har haft ett särskilt intresse för fenomen och frågor med anknytning till tillgodoseendet av de ungas rättigheter, oberoende av om det gäller tjänster och myndighetsmiljöer eller medborgarsamhället, fritiden och mänskliga relationer. Min doktorsavhandling och mitt efterföljande forskningsarbete har förutom de unga gällt kulturell mångfald och diskriminering/icke-diskriminering, med särskild fokus på vardagsrasism. 

Specialområden och/eller intressen i fråga om de grundläggande och mänskliga rättigheterna:

Unga, familjer, generationsrelationer, likabehandling, icke-diskriminering, medborgarsamhället.

- - - -


Namn:

Anu Talus

Arbetsplats/tjänst:

Dataombudsmannen

Kort om min bakgrund:

Jag har verkat som dataombudsman sedan hösten 2020. Till utbildningen är jag filosofie magister, juris doktor och vicehäradshövding. Före min nuvarande uppgift arbetade jag som biträdande dataombudsman på dataombudsmannens byrå. Tidigare har jag arbetat bland annat som lagstiftningsråd och EU-specialsakkunnig vid justitieministeriet.

Specialområden och/eller intressen i fråga om de grundläggande och mänskliga rättigheterna:

Individens rättigheter som gäller behandlingen av personuppgifter i den digitala världen, balansen mellan skyddet av personuppgifter och offentlighetsprincipen, gränsöverskridande behandling av personuppgifter.

- - - -Namn:

Antti Teittinen

Arbetsplats/tjänst:

Forskningschef vid Kehitysvammaliitto, docentur inom forskning om personer med funktionsnedsättning vid Östra Finlands universitet, docentur inom specialpedagogik vid Helsingfors universitet.

Kort om min bakgrund:

Min forskarkarriär vid Jyväskylä universitet och Kehitysvammaliitto har i hög grad gällt de mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. Jag har varit ordförande för Sällskapet för handikappforskning i Finland. Dessutom deltog jag aktivt i Människorättsdelegationens och människorättskommitténs arbete under perioden 2016–2020, bl.a. på seminarier och utbildningsevenemang. Jag har också internationell erfarenhet av forskning och utveckling om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Specialområden och/eller intressen i fråga om de grundläggande och mänskliga rättigheterna:

Tillgodoseendet av rättigheterna för personer med funktionsnedsättning och den vetenskapliga forskningen inom ämnesområdet som en del av ett mer allmänt tillgodoseende av de grundläggande och mänskliga rättigheterna. Även forskning om politik som gäller de grundläggande och mänskliga rättigheterna.

- - - -


Namn:

Astrid Thors

Arbetsplats/tjänst:

I kultur- och undervisningsinrättningars organ, i några internationella organisationer

Kort om min bakgrund:

Jag är vicehäradshövding och har verkat som jurist i kommunalbranschen. Jag var ledamot av Europaparlamentet 1996–2004, därefter riksdagsledamot fram till 2013. Jag har också varit migrations- och Europaminister och minoritetsombudsman i OSSE. Åren 2011–2013 var jag ordförande för och därmed också medlem i delegationen för internationella människorättsärenden. Likaså har jag varit medlem i riksdagens grundlagsutskott.

Specialområden och/eller intressen i fråga om de grundläggande och mänskliga rättigheterna:

Minoritetsfrågor, digitalisering och mänskliga rättigheter, människorättsförsvararnas ställning, rule of law-frågor, utlännings- och integrationsfrågor.

- - - -


Namn:

Jukka Viljanen

Arbetsplats/tjänst:

Professor i offentlig rätt vid Tammerfors universitet.

Kort om min bakgrund:

Jag har arbetat länge med forskning om mänskliga rättigheter. Jag disputerade 2003 vid Tammerfors universitet om Europeiska människorättsdomstolens tolkningsprinciper och därefter har jag arbetat med forsknings- och undervisningsuppgifter vid Tammerfors och Vasa universitet. Jag har undervisat både i det internationella och det finländska systemet för mänskliga rättigheter. Som bäst leder jag projektet ALLYOUTH, som undersöker hinder för ungas delaktighet och som finansieras av Rådet för strategisk forskning. Dessutom arbetar jag inom det EU-finansierade nätverket Global Digital Human Rights Network. 

Specialområden och/eller intressen i fråga om de grundläggande och mänskliga rättigheterna:

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, Europeiska människorättsdomstolens tolkningspraxis, internationella människorättskonventioner och deras övervakningssystem, allmänna doktriner om de grundläggande rättigheterna, yttrandefrihet och digitala medier, frågor om de grundläggande och mänskliga rättigheterna i anslutning till underrättelseverksamheten, den grundläggande miljörätten och frågor om ungas rätt att delta.

- - - -


Namn:

Päivi Topo

Arbetsplats/tjänst:

 Äldreombudsman

Kort om min bakgrund:

Jag är politices doktor och docent vid Jyväskylä och Helsingfors universitet. Mitt specialområde är inom socialgerontologi, det vill säga den samhällsvetenskapliga forskningen om åldrandet och ålderdomen. Jag har arbetat med olika forskningsuppgifter, till exempel som akademiforskare och specialforskare vid THL, ETENEs generalsekreterare och direktör för Äldreinstitutet.

Specialområden och/eller intressen i fråga om de grundläggande och mänskliga rättigheterna:

Jag är särskilt intresserad av tillgodoseendet av de äldres grundläggande rättigheter då när de behöver mycket hjälp av andra och tjänster som stöd för sitt dagliga liv. Jag känner till detta område i och med mitt arbete som forskare. Jag anser att rätten att röra sig utomhus borde gälla alla människor oberoende av deras egen förmåga att lämna sitt hem eller serviceboendet. Till detta hör mer omfattande frågor om delaktighet och rätten till hälsofrämjande möjligheter som jag känner till i någon mån. Jag har också länge granskat etiska frågor i anslutning till användningen av teknologin, och den snabba förändringen av det teknologiska landskapet har fört fram behovet av att minska marginaliseringen till följd av digitaliseringen, till exempel inom basservicen.   

- - - -