Personal - Människorättscentret

Namn:

Sirpa Rautio

Arbetsplats/tjänst: 

Direktör för Människorättscentret och ordförande för Människorättsdelegationen. 

Kort om min bakgrund: 

Jag är utbildad juris kandidat och utnämnd till vicehäradshövding. Jag har varit direktör för Människorättscentret sedan 2012. Min tredje mandatperiod inleddes den 1 mars 2020. 

Jag är ordförande för direktionen för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter fram till juli 2022, då min femåriga mandatperiod upphör. Under åren 2016–2019 representerade jag Människorättscentret och Finlands nationella människorättsinstitution i styrelsen för det europeiska nätverket för nationella institutioner för mänskliga rättigheter (ENNHRI) och i motsvarande globala nätverk (GANHRI). För närvarande är jag representant för Människorättscentret i GANHRI:s arbetsgrupp för rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

Innan 2012, då jag flyttade tillbaka till Finland, jobbade jag vid Världsbankens nordiska fond för mänskliga rättigheter i Washington, och innan det med människorättsfrågor i flera olika internationella organisationer. 

Jag har haft expert- och chefspositioner vid FN:s flyktingkommissariats kontor i Warszawa, FN:s fältoperation i Sarajevo i det forna Jugoslavien, OSSE:s kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter (ODIHR) i Warszawa, Europarådets människorättskommissionärs byrå i Strasbourg, EU:s rättsstatsuppdrag (EULEX) och byrån för högkommissarien för nationella minoriteter (HCNM) i Haag. Nu har jag emellertid redan varit åtta år i Finland och jag njuter av att ha ett jobb där jag kan dra nytt av all min tidigare erfarenhet och kompetens.  

Specialområden och/eller intressen i fråga om de grundläggande och mänskliga rättigheterna:

De grundläggande och mänskliga fri- och rättigheterna ur olika samhälleliga perspektiv; förhållandet mellan rättsstat, demokrati och mänskliga rättigheter; internationella människorättsorganisationer och människorättssystemets ändamålsenlighet; de mänskliga rättigheterna som en del av säkerhet, utveckling, konflikter och kriser.

Namn:

Leena Leikas

Arbetsplats/tjänst: 

Sakkunnig och vikarie för direktören vid Människorättscentret, sekreterare för Människorättsdelegationen, ordförande för ENNHRI:s Legal Working Group (2019–).

Kort om min bakgrund: 

Jag är juris kandidat och vicehäradshövding. Sakkunnig vid Människorättscentret sedan 2012. 

Efter att ha jobbat vid domstolar och med straff- och processrättsliga EU-frågor vid justitieministeriets lagberedningsavdelning övergick jag till utrikesministeriets rättsavdelning (numera rättstjänst) och jobbade bland annat med att bereda regeringens yttranden gällande klagomål hos Europadomstolen, delta i avtalsförhandlingar och arbetsgrupper i såväl Europarådet som FN och sköta den periodiska rapporteringen.Internationellt har jag jobbat som jurist vid Europadomstolen och inom EU:s rättsstatsuppdrag (EULEX) i Kosovo genom ansvars- och besvärsmekanismen Human Rights Review Panel. När jag var tjänstledig jobbade jag omkring tre år vid Europarådets sekretariat som expert på bland annat uppföljning av de grundläggande och mänskliga fri- och rättigheterna och rättigheter för nationella minoriteter och personer med funktionsnedsättning. Under min karriär har jag även blivit förtrogen med Europarådets rättsliga och inrikes frågor och rådets dataskyddsfrågor.

Specialområden och/eller intressen i fråga om de grundläggande och mänskliga rättigheterna:

Min sakkunskap omfattar särskilt uppföljning av de grundläggande och mänskliga fri- och rättigheterna, innehållet i och utvecklingen av det internationella människorättssystemet och de nationella människorättsstrukturerna samt relaterade verktyg och aktörer.I fråga om specialområdena inkluderar min kompetens bland annat frågor som gäller minoriteter och minoritetsspråk, urfolkens rättigheter, våld mot kvinnor, rättigheter för personer med funktionsnedsättning och i fråga om de nytillkomna temana säkerhet, teknik och integritet samt klimatfrågor.

Namn:

Sanna Ahola

Arbetsplats/tjänst: 

Sakkunnig vid Människorättscentret

Kort om min bakgrund: 

Jag är utbildad juris kandidat. Under många år jobbade jag som jurist vid en organisation för personer med funktionsnedsättning med såväl praktiskt juridikjobb som påverkan och utbildning. Därifrån flyttade jag över till enheten Äldre, funktionshinder och funktionsförmåga vid Institutet för hälsa och välfärd, där jag jobbade några år som specialsakkunnig. Sedan våren 2019 har jag jobbat vid Människorättscentret som expert på äldres rättigheter.

Specialområden och/eller intressen i fråga om de grundläggande och mänskliga rättigheterna:

Särskilt intresserar jag mig för hur de grundläggande och mänskliga fri- och rättigheterna tillgodoses i olika människors och gruppers liv. De sociala rättigheterna är i det här avseendet centrala, men också många traditionella medborgerliga och politiska rättigheter är viktiga.

Namn:

Susan Villa

Arbetsplats/tjänst: 

Sakkunnig vid Människorättscentret

Kort om min bakgrund: 

Jag har avlagt en magisterexamen i samhällsvetenskap vid Tammerfors universitet. Mitt huvudämne var internationell politik, och jag specialiserade mig på konfliktforskning. Utöver mina huvudämnesstudier tog jag också en journalistexamen.

Jag började jobba vid Människorättscentret våren 2019. Innan min nuvarande position jobbade jag som expert och skribent genom mitt eget företag. Mitt jobb handlade också då om många aspekter de grundläggande och mänskliga fri- och rättigheterna, exempelvis internationell människorättspolitik, jämlikhet och företagsansvar. Jag gjorde bland annat utredningar, policy briefar och påverkningsstrategier för många ministerier, föreningar, företag och andra organisationer. Jag har också flera års erfarenhet av organisationsarbete vid Förbundet för mänskliga rättigheter, där jag jobbade som kommunikationschef och generalsekreterare på viss tid. I början av min karriär jobbade jag till exempel vid centret för freds- och konfliktforskning i Tammerfors, i ett projekt gällande Mellanösternkonflikten.

Skrivande och journalistik har varit en central del av hela mitt arbetsliv. Jag har jobbat som journalist, redaktionschef och chefredaktör med finska och internationella medier. 

Specialområden och/eller intressen i fråga om de grundläggande och mänskliga rättigheterna:

För närvarande följer jag särskilt läget för de äldres rättigheter och företagens ansvar i frågor som gäller de mänskliga rättigheterna. Jag har ett brett intresse för de grundläggande och mänskliga fri- och rättigheterna, bland annat vad gäller frågor om internationell människorättspolitik, människorättssystemet, rättsstaten, företagsansvar och pressfrihet.

Namn:

Mikko Joronen 

Arbetsplats/tjänst: 

Sakkunnig vid Människorättscentret 

Kort om min bakgrund: 

Jag är utbildad magister i statsvetenskap. 

Hela mitt yrkesverksamma liv har jag jobbat med de grundläggande och mänskliga fri- och rättigheterna. Efter åtta år vid Förbundet för mänskliga rättigheter blev jag tjänsteman vid det som först var minoritetsombudsmannens byrå och några år senare utvidgades till diskrimineringsombudsmannens byrå. 

Sedan 2016 har jag jobbat vid Människorättscentret.  

Specialområden och/eller intressen i fråga om de grundläggande och mänskliga rättigheterna:

Inom ramen för min tjänst sköter jag tillsammans med riksdagens justitieombudsman den lagstadgade specialuppgiften för främjande, skydd och övervakning av genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD). Till mitt särskilda ansvarsområde hör att främja rättigheter för personer med funktionsnedsättning, sörja för den nationella uppföljningen och rapporteringen av fullföljandet av avtalsförpliktelserna samt att inkludera personer med funktionsnedsättning och organisationer som företräder dem i uppföljningsarbetet. 

Under min karriär har jag särskilt förkovrat mig i frågor som gäller jämlikhet.

Namn:

Katariina Huhta

Arbetsplats/tjänst:

Assistent vid Människorättscentret.

Kort om min bakgrund: 

Jag är utbildad tradenom och ledningens sekreterare. Vd Människorättscentret började jag jobba den 24 april 2019.

Innan dess jobbade jag vid flera ministerier som sekreterare för den politiska ledningen. Arbetet vid Människorättscentret ger mig möjlighet att såväl utnyttja tidigare kompetens och befintliga nätverk som skapa nya. 

Specialområden och/eller intressen i fråga om de grundläggande och mänskliga rättigheterna:

Mina tidigare jobb har varit rätt praktiskt orienterade, men vid Människorättscentret kan jag utveckla min substanskunskap genom att förkovra mig i tillgodoseendet och uppföljningen av barns rättigheter. Till mina övriga ansvarsområden vid Människorättscentret hör att sköta administrativa ärenden och delta i att ordna evenemang.

Namn:

Emmi Kupiainen

Arbetsplats/tjänst: 

Biträdande sakkunnig vid Människorättscentret.

Kort om min bakgrund: 

Jag har avlagt en internationell Master of Laws-examen vid Edinburghs universitet i Skottland och utexaminerades därifrån 2019. Innan dess bodde jag i Haag, där jag studerade EU-rätt och internationell rätt med specialisering i internationell offentlig rätt och de mänskliga rättigheterna. Jag började jobba vid Människorättscentret i maj 2020 och är alltså den nyaste i gänget. Min arbetsbeskrivning omfattar genomgripande uppföljning och rapportering gällande de mänskliga rättigheterna. 

Tidigare har jag bland annat jobbat vid Mellersta Finlands tingsrätt och som fristående expert utfört projekt för Människorättscentret.

Specialområden och/eller intressen i fråga om de grundläggande och mänskliga rättigheterna:

Jag hyser ett brett intresse för de verktyg som används för att genomföra och implementera det internationella människorättssystemet nationellt. Särskilt intresserar jag mig för klimatförändringens konsekvenser visavi de mänskliga rättigheterna såväl i Finland som globalt. 

Namn:

Elina Hakala

Arbetsplats/tjänst: 

Sakkunnig vid Människorättscentret

Kort om min bakgrund: 

Till min utbildning är jag magister i samhällsvetenskaper och jag har arbetat vid Människorättscentret 2013–2019, och nu igen sedan år 2021.

Vid människorättscentret har jag ansvarat för väldigt olika typer av uppgifter, som koordineringen av centrets europeiska och internationella samarbete, men också för kommunikationen och för uppföljningen av hur de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna tillgodoses i Finland. Åren 2014–2016 var jag sekreterare för människorättsdelegationen. Sedan våren 2021 har jag gjort en utredning av nationella aktörer inom de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna, där man granskar de finländska strukturerna för de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna och ger rekommendationer för hur de kan utvecklas.

Åren 2019–2021 arbetade jag som utbildare i mänskliga rättigheter och gender inom EU:s civila krishanteringsuppdrag i Mali.

Specialområden och/eller intressen i fråga om de grundläggande och mänskliga rättigheterna:

Nationella strukturer för grundläggande och mänskliga rättigheter, samarbete mellan aktörer inom de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna, kommunikation om de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna samt mänskliga rättigheter & säkerhet.

Namn:

Elsa Korkman

Arbetsplats/tjänst: 

Yngre sakkunnig vid Människorättscentret

Kort om min bakgrund: 

Jag utexaminerades från Helsingfors universitet som färdig jurist nyligen, i december 2021. Både i mina studier och i mitt arbetsliv under studietiden har jag betraktat särskilt utlänningarnas grundläggande och mänskliga rättigheter samt arbete mot människohandel. Jag skrev mitt mastersarbete om hur människohandel förstås i europeiska instrument mot människohandel. Jag har arbetat med utlänningsfrågor vid Migrationsverket, Inrikesministeriet, Diskrimineringsombudsmannen och Amnesty. Jag har också bekantat mig med grundläggande och mänskliga rättigheter i civilsamhället och varit aktiv i olika kampanjer, projekt och organisationer. Till exempel har jag varit involverad i medborgarinitiativskampanjen Samtycke2018, som förde kampanj för att ändra definitionen av våldtäkt till samtyckesbaserad, och dessutom har jag gett juridisk hjälp till asylsökande på ett flyktingläger i Paris. I början av februari 2022 började jag som den andra yngre sakkunniga på Människorättscentrets Program för unga experter.

Specialområden och/eller intressen i fråga om de grundläggande och mänskliga rättigheterna:

Jag är egentligen intresserad av allt som har med grundläggande och mänskliga rättigheter att göra, men hittills har mitt eget specialområde varit utlänningarnas grundläggande och mänskliga rättigheter. Jag är intresserad av asylsökande, papperslösa samt de som redan har fått uppehållstillstånd. För mig är det särskilt viktigt att betrakta förverkligandet av grundläggande och mänskliga rättigheter i sådana människors liv som är i utsatt position. Dessutom är jag intresserad av den stärkande och berättigande dimensionen som grundläggande och mänskliga rättigheter kan ha.

Namn:

Sanni Myllyaho

Arbetsplats/tjänst: 

Yngre sakkunnig vid Människorättscentret

Kort om min bakgrund: 

Jag har avlagt min magisterexamen i statsvetenskap vid Helsingfors universitet 2018. Min pro gradu -avhandling behandlade rättfärdigandet av barnens lidande i nyhetsbilder. Nu i februari 2022 började jag jobba vid Människorättscentret i programmet för unga experter. Min arbetsbild består av tematiskt arbete och stöd till kommunikationen.

Tidigare har jag bland annat jobbat vid Amnesty Internationals Finska sektion och Läkare Utan Gränser. Under mitt sista år på Läkare Utan Gränser jobbade jag inom ett internationellt projekt, vars syfte var att stöda inkluderingen av personer med funktionsnedsättning på organisationens alla nivåer. Jag har också jobbat som volontär i Samtycke2018-kampanjen, vars mål är att förändra definitionen av våldtäkt så att den respekterar varje individs självbestämmanderätt. Som skribent har jag publicerat texter om kultur och jämställdhet.

Specialområden och/eller intressen i fråga om de grundläggande och mänskliga rättigheterna:

Olika människorättsfrågor intresserar mig allt från könskodat våld till humanitära rättsbrott. Jämställdhetsfrågor ligger speciellt nära mitt hjärta.