Äldrerådens möjligheter att påverka måste stärkas enligt en utredning från Människorättscentret

2021-08-13

Människorättscentret genomförde en enkät för alla kommunala äldreråd om deras verksamhet och möjligheter att påverka. Situationen varierar stort mellan kommunerna, men allmänt taget behöver äldreråden en ännu starkare roll och möjlighet att påverka.

För att säkerställa de äldres möjligheter att delta och påverka måste det finnas ett äldreråd i alla kommuner. Äldrerådet är ett viktigt lagstadgat samarbetsorgan som har en central roll i övervakningen och främjandet av den äldre befolkningens rättigheter och intressen på lokal nivå.

Hösten 2020 påbörjade Människorättscentret en utredning som kartlade äldrerådens förutsättningar för verksamheten och eventuella utmaningar. En enkät skickades till alla äldreråd i Fastlandsfinlands och Ålands kommuner för att utreda praxis och verksamhetsförutsättningarna i respektive råd.

Rapporten: Äldrerådens verksamhet och möjligheter att påverka i kommunerna

I enkäten framkom extremt mycket god praxis i äldreråden och goda resultat i arbetet, med vilka man kunnat främja de äldres frågor i kommunen. Å andra sidan varierar rådens verkliga möjligheter att påverka och verksamhetsförutsättningar väldigt mycket mellan kommunerna, och i svaren önskar man genomgående att äldrerådens roll och möjligheter att påverka stärks till exempel genom att garantera tillräckliga resurser och göra rådets verksamhet till en ännu närmare del av kommunens processer.

I enkäten granskade man separat äldrerådens verksamhet under coronapandemin. I en del kommuner har äldrerådens verksamhet varit fortsatt mycket aktiv, men i flera äldreråd har den enligt utredningen avstannat nästan helt eller varit mycket ringa jämfört med tiden före pandemin. Alla äldreråd har inte haft tillräckliga förutsättningar för att till exempel kunna arbeta på distans.

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen inrätta ett äldreråd för att garantera den äldre befolkningens möjligheter att delta och påverka samt sörja för äldrerådets verksamhetsförutsättningar. Beslutet om äldrerådets sammansättning, val och verksamhetssätt fattas av kommunen.

Människorättscentrets mål är att stärka det rättsliga perspektivet i verksamheten och beslutsfattandet som gäller äldre personer samt även mer omfattande när det gäller attityder. Äldreråden bör ha en central roll i frågor som gäller bland annat äldre personers välmående, hälsa, delaktighet och boende. Tryggandet av äldrerådens delaktighets- och påverkningsmöjligheter är därför särskilt viktigt.


Mer information:

Sanna Ahola, sakkunnig

sanna.ahola@ihmisoikeuskeskus.fi, +358 50 475 9970

Susan Villa, sakkunnig

susan.villa@ihmisoikeuskeskus.fi, +358 50 341 2267