CERD: Finland har brutit samernas rättigheter som garanteras av FN:s internationella konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering

2022-06-22

FN:s kommitté för avskaffande av rasdiskriminering (CERD) avgjorde den 13 juni 2022 frågan om upptagande av personer i sametingets vallängd. Detta är det första beslutet som CERD utfärdar angående Finland.

Ändringssökandena överklagade förvaltningsdomstolens (HDF) beslut av om upptagande av personer i sametingets vallängd. Enligt kommitténs avgörande har Finland brutit mot artikel 5c i konventionen (politiska rättigheter, i synnerhet rätten att delta i val, att rösta och att vara valbar). Enligt kommittén har HDF:s beslut på ett tillgjort sätt kunnat ändra situationen i fråga om röstberättigade personer vid valet till sametinget, vilket har inverkat på sametingets förmåga att genuint representera samerna och bevaka deras intressen. Således har HDF:s beslut som utan uppenbar grund avviker från den gällande lagens rätta tolkning, kränkt ändringssökandenas rätt att som samiskt urfolk kollektivt bestämma om sametingets sammansättning och delta i att sköta gemensamma ärenden enligt artikel 5c i konventionen.

Enligt kommittén har bestämmelserna i artikel 5a (rätten till likabehandling i domstolar och andra rättsvårdande organ) eller 5e (ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter) inte överträtts. 

Kommittén rekommenderar att Finland erbjuder ändringssökandena ett effektivt rättsmedel genom att i brådskande ordning inleda förhandlingar för att se över 3 § i sametingslagen. Detta i syfte att se till att kriterierna för rösträtt vid val till sametinget fastställs med respekt för samernas rätt att ge sitt fria och informationsbaserade förhandssamtycke i frågor som gäller deras medlemskap och politiska deltagande för att åtnjuta och fullt ut tillgodose de andra rättigheterna enligt artikel 5c och 5e i konventionen.

Läs utrikesministeriets pressmeddelanden här.

Läs kommitténs avgörande här (på engelska).