Utlåtande: Människorättscentret lämnade rekommendationsförslag till FN:s kommitté för barnets rättigheter

2022-08-15

Rekommendationsförslagen gavs för behandlingen av finska regeringens periodiska rapport om genomförandet av barnkonventionen. I sitt utlåtande behandlade människorättscentret bland annat coronapandemins effekter på barn och unga samt rättigheter för barn som är funktionsnedsatta, invandrare, samer, romer eller hör till HLBTI-grupper. 

I utlåtandet betonades behovet av att utveckla möjligheterna för barn som talar svenska eller minoritetsspråk att få utbildning på sitt eget språk. Det råder till exempel brist på svenskspråkiga samt samisk- och romsktalande lärare. Det finns inte heller tillräckligt med resurser för att organisera utbildningen på ett ändamålsenligt sätt. Människorättscentret rekommenderade bland annat att Finland utökar utbildandet av fler svensk- och minoritetsspråkiga lärare, möjliggör samiska barns rätt till grundläggande utbildning på det egna språket även utanför samernas hembygdsområde samt värnar över teckenspråkiga barns rätt till småbarnspedagogik.

Ett annat centralt ämne i utlåtandet var barnets rätt till hälsa. Pandemin har orsakat ojämlikhet mellan till exempel kommuner och regioner. Stärkandet av barnets självbestämmanderätt inom social- och hälsovården samt funktionsnedsatta barns möjlighet att få funktionshinderservice  uppmärksammades också.
I regeringens rapport behandlades inte överhuvudtaget barn och unga som tillhör sexuella minoriteter eller könsminoriteter. I utkastet av regeringens proposition till en ny translag föreslås att åldersgränsen för fastställande av könstillhörighet förblir 18 år. Människorättscentret rekommenderade att också transbarnens självbestämmanderätt över sitt eget kön och sin könsidentitet måste respekteras i lagreformen. Dessutom bör Finland förbjuda sådana medicinska ingrepp som har som syfte att "normalisera” intersexbarns kroppsdrag och som utförs utan barnets samtycke.

Människorättscentret betonade också beaktandet av barnets bästa i utlänningsfrågor. Behandlingen av dem som fått internationellt skydd på olika grunder bör vara jämlikt i situationer av familjeåterförening. Utöver det ovan nämnda behandlade Människorättscentret utvecklandet av strukturer för grundläggande och mänskliga rättigheter, klimatförändringens påverkan på barn, våld mot flickor och funktionsnedsatta, resursbristen i barnskyddet, åtgärder för att förhindra diskriminering av romska barn samt barns rättigheter i samband med företagsansvar.