CRPD-kommittén: Undervisning ska vara inkluderande och jämlikt på alla skolstadier

2024-01-26

Den allmänna kommentaren nr. 4 av FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD) behandlar rätten till inkluderande undervisning. Inkludering förutsätter att utbildningssystemet är sådant att även elever med funktionsnedsättning har lika möjligheter att delta i den allmänna undervisningen på alla skolstadier. Den allmänna kommentaren har nu publicerats på finska och svenska.

CRPD-kommittén övervakar hur staterna verkställer FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning på nationell nivå. Kommitténs allmänna kommentarer preciserar tolkningen av avtalet.

Den rättsliga grunden för inkluderande undervisning är stark. Bestämmelser om detta finns i artikel 24 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Rätten till utbildning för barn med funktionsnedsättning tryggas också i FN:s konvention om barnets rättigheter. Dessutom tryggar grundlagen ett jämlikt bemötande och rätten till grundläggande utbildning för alla.

Inkluderande undervisning kräver strukturella ändringar i undervisningssystemet

Den allmänna kommentaren om inkluderande undervisning preciserar definitionen av inkluderande undervisning och fungerar som stöd när undervisningen utvecklas så att den bättre motsvarar principerna för inkludering. I planeringen och genomförandet av utbildning ska även personer med funktionsnedsättning göras delaktiga via organisationer som representerar dem.

I CRPD-kommitténs allmänna kommentar konstateras att det inte är fråga om inkluderande undervisning till exempel om elever med funktionsnedsättning överförs till allmänna skolklasser utan strukturella ändringar i hela utbildningssystemet. Undervisningssystemet ska anpassas till många slags elever och tillräckligt stöd ska erbjudas såväl elever som lärare. 

Offentliga och privata läroanstalter och utbildningsprogram ska vara tillgängliga i tillräcklig utsträckning och de bör vara av tillräckligt god kvalitet. Utbildningen ska vara tillgänglig och det ska finnas tillräckligt med utbildningsplatser.

Människorättscentrets människorättsdelegation har redan 2021 publicerat ett ställningstagande där den konstaterar att den inkluderande undervisningens bindande karaktär och innehåll inte omfattas till fullo i Finland. Kunskaper om inkludering och dess genomförande samt resurserna bör stärkas ytterligare.

Läs mer:

Mer information:

sakkunnig, Sanna Ahola, tfn 09 432 3783, sanna.ahola@manniskorattscentret.fi

Kommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD) är övervakningsorgan för FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Kommitténs allmänna kommentarer preciserar tolkningen av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. De allmänna kommentarerna är viktiga redskap då konventionen tolkas och verkställs. Människorättscentret ger enligt prövning utlåtanden om utkasten till allmänna kommentarer.