CRPD-kommitténs allmänna kommentar om jämlikhet och icke-diskriminering finns nu också på finska och svenska

2022-01-10

FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD-kommittén) behandlar i sin allmänna kommentar nr 6 artikel 5 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Artikeln förutsätter bland annat att konventionsstaterna ska förbjuda all diskriminering på grund av funktionsnedsättning och vidta alla ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa att skälig anpassning tillhandahålls. I sin allmänna kommentar konstaterar kommittén att åtaganden att förbjuda all diskriminering på grund av funktionsnedsättning omfattar personer med funktionsnedsättning och deras närstående, till exempel föräldrar till barn med funktionsnedsättning.  Åtaganden att garantera personer med funktionsnedsättning lika och effektivt rättsligt skydd mot diskriminering på alla grunder är långtgående och ålägger konventionsstaterna aktiva skyldigheter att tillhandahålla skydd. Kommittén preciserar också att en skälig anpassning innebär en ändring eller justering som är nödvändig och ändamålsenlig när det behövs i ett visst fall för att säkerställa att en person med funktionsnedsättning ska kunna åtnjuta eller utöva sina rättigheter.

Den allmänna kommentaren på svenska hittas här.

Den allmänna kommentaren på finska hittas här.

I allmänna kommentarer av CRPD-kommittén förklaras och specificeras vad en viss artikel i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning innebär i praktiken och vilka åtgärder artikeln förpliktar konventionsstaterna till. De allmänna kommentarerna är viktiga redskap då konventionen tolkas och verkställs.

Människorättscentret har översatt den allmänna kommentaren som preciserar jämlikhet och icke-diskriminering i samarbete med människorättskommittén för personer med funktionsnedsättning (VIOK).

- Den allmänna kommentaren som preciserar jämlikhet och icke-diskriminering av personer med funktionsnedsättning är aktuell, eftersom en delreform av diskrimineringslagen pågår som bäst. Jag hoppas att den allmänna kommentaren ger organisationer som representerar personer med funktionsnedsättning och andra aktörer verktyg för att främja rättigheterna för personer med funktionsnedsättning när de hörs under delreformen, konstaterar Mikko Joronen, sakkunnig vid Människorättscentret.

Människorättskommittén för personer med funktionsnedsättning (VIOK) anser att det är viktigt att rättsskyddet för personer med funktionsnedsättning förbättras i olika diskrimineringssituationer.

- Med tanke på rättigheterna för personer med funktionsnedsättning anser jag att det är viktigt att man i samband med delreformen av diskrimineringslagen fäster särskild uppmärksamhet vid CRPD-kommitténs tolkningar av skälig anpassning och diskrimineringsförbud, berättar Antti Teittinen, ordförande för människorättskommittén för personer med funktionsnedsättning (VIOK).

Enligt människorättskommittén för personer med funktionsnedsättning (VIOK) ska man vid delreformen av diskrimineringslagen fästa uppmärksamhet vid bland annat följande:

  • lagens förarbeten och paragraftexter ska överensstämma med CRPD-kommitténs tolkningspraxis, särskilt vad gäller skäliga åtgärder och diskrimineringsförbud.
  • strukturerna för övervakning av diskriminering i arbetslivet ska stärkas genom att utvidga behörigheten att ingripa i diskriminering till att omfatta diskrimineringsombudsmannen och diskriminerings- och jämställdhetsnämnden.
  • diskriminerings- och jämställdhetsnämnden ska ha behörighet att bevilja gottgörelse till offer för diskriminering enligt diskrimineringslagen.
  • alla tillsynsmyndigheter i diskrimineringslagen ska åläggas att publicera och informera om sina avgöranden.

Mer information:

Mikko Joronen, sakkunnig, Människorättscentret, mikko.joronen@ihmisoikeuskeskus.fi

Antti Teittinen, ordförande, människorättskommittén för personer med funktionsnedsättning (VIOK), antti.teittinen@kela.fi

Bakgrund:

Finlands nationella människorättsinstitution, det vill säga Människorättscentret och dess människorättsdelegation och riksdagens justitieombudsman, har gemensamt anvisats den lagstadgade uppgiften att främja, skydda och följa genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Mer information: https://www.manniskorattscentret.fi/rattigheter-for-personer-med-fun/

För delaktiggörandet av personer med funktionsnedsättning och handikapporganisationer verkar under människorättsdelegationen den permanenta sektionen människorättskommittén för personer med funktionsnedsättning (VIOK). Mer information: https://www.manniskorattscentret.fi/om-oss/manniskorattsdelegationen/manniskorattskommitten-for-perso/