CRPD-kommitténs allmänna kommentar om delaktighet finns nu också på finska och svenska

2021-09-14

Kommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD-kommittén) behandlar i sin allmänna kommentar nr 7 skyldigheten enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning att inkludera personer med funktionsnedsättning i beslutsfattande som gäller dem (artikel 4.3) och förfarandet för uppföljning av det nationella genomförandet av konventionen (artikel 33.3).

I den allmänna kommentaren preciseras att skyldigheten att inkludera personer med funktionsnedsättning i beslutsfattande som gäller dem omfattar allt som direkt eller indirekt gäller personer med funktionsnedsättning. Delaktigheten förutsätter att konventionsstaterna systematiskt och öppet håller kontakt med organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning, förhandlar med dem och utnyttjar deras kompetens på ett betydelsefullt sätt och i rätt tid. Personer med funktionsnedsättning och organisationer som företräder dem får inte höras enbart skenbart eller på grund av formaliteter, utan de måste ges tillräcklig betydelse.

Den allmänna kommentaren på svenska finns här

Den allmänna kommentaren på finska finns här

CRPD-kommittén ger ut allmänna kommentarer för att förklara och specificera vad en viss artikel i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning innebär i praktiken och vilka åtgärder artikeln förpliktar konventionsstaterna till. De allmänna kommentarerna är viktiga redskap då konventionen tolkas och verkställs.

Människorättscentret har översatt den allmänna kommentaren som preciserar delaktigheten i samarbete med människorättskommittén för personer med funktionsnedsättning (VIOK) och delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning (VANE).

– Den allmänna kommentaren som preciserar delaktigheten ökar kompetensen hos organisationer och myndigheter som representerar personer med funktionsnedsättning om hur delaktighetsskyldigheten i konventionen ska fullgöras i Finland. Detta är nödvändigt eftersom skyldigheten inte till alla delar fullgörs i nuläget, konstaterar Mikko Joronen, sakkunnig vid Människorättscentret.

Enligt människorättskommittén för personer med funktionsnedsättning (VIOK) ska man då man inkluderar personer med funktionsnedsättning fästa uppmärksamhet vid bland annat följande:

  • Myndigheterna ska avstå från uppfattningen om att man genom att ordna ett allmänt tillfälle för hörande eller en remissrunda om ett nästan färdigt förslag uppfyller delaktighetsskyldigheten enligt konventionen.
  • Man måste införa en verksamhetsmodell där personer med funktionsnedsättning och de organisationer som representerar dem ges möjlighet att delta i planeringen, beredningen, genomförandet och utvärderingen av ärenden som berör dem. Personer med funktionsnedsättning ska i större utsträckning delta i bland annat arbetsgrupper som bereder lagstiftning.
  • All lagstiftning som bereds gäller även personer med funktionsnedsättning. Myndigheterna ska kunna motivera undantag från denna regel.
  • Myndigheterna ska se till att personer med funktionsnedsättning kan delta i bedömningen av konsekvenserna av olika åtgärder och lagstiftning.

Mer information:

Mikko Joronen, sakkunnig, Människorättscentret, mikko.joronen@ihmisoikeuskeskus.fi


Bakgrund:

Finlands nationella människorättsinstitution, det vill säga Människorättscentret och dess människorättsdelegation samt riksdagens justitieombudsman, har gemensamt anvisats den lagstadgade uppgiften att främja, skydda och följa genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Mer information: https://www.manniskorattscentret.fi/rattigheter-for-personer-med-fun/

För delaktiggörandet av personer med funktionsnedsättning och handikapporganisationer verkar under människorättsdelegationen den permanenta sektionen människorättskommittén för personer med funktionsnedsättning (VIOK). Mer information: https://www.manniskorattscentret.fi/om-oss/manniskorattsdelegationen/manniskorattskommitten-for-perso/