ESK-kommittén: Regeringens rapportering gällande den sociala tryggheten är bristfällig

2023-12-19

FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ESK-kommittén) kan inte bedöma situationen för den sociala tryggheten i Finland, eftersom landets regering inte uppgett tillräcklig information.

Som del av den periodiska rapporteringen i november 2023 gav ESK-kommittén Finland en skrivelse angående situationen för verkställandet av kommitténs rekommendationer. Finland lämnade inte tillräcklig information inom utsatt tid och kommittén saknade därför nödvändiga grunder utifrån vilka de hade kunnat bedöma verkställandet av rekommendationerna om social trygghet.

Skrivelsen baserade sig på kommitténs rekommendationer från mars 2021, där Finland ombads ge täckande information angående den sociala trygghetens nivå och proportionaliteten hos eventuella nedskärningar. Människorättscentret deltog under granskningsperioden i uppföljningen av ESK-avtalet genom att lämna flera utlåtanden till kommittén under olika skeden av behandlingen av Finlands rapport.

I sina utlåtanden har Människorättscentret påpekat att Finland ska lämna in en tillräcklig och specificerad utredning angående den sociala tryggheten i sin helhet till kommittén för att kommittén ska kunna bedöma en tillräcklig nivå på den sociala tryggheten.

Nedskärningar av den sociala tryggheten kan även ha en negativ inverkan på tillgodoseendet av också andra grundläggande och mänskliga rättigheter. Människorättscentret har betonat att regeringen noggrant och övergripande ska utvärdera konsekvenserna för de mänskliga rättigheterna av de planerade besparingsåtgärderna inriktade på försörjning och ska i det sammanhanget ta hänsyn till ESK-kommitténs rekommendationer.

Utöver den sociala tryggheten gäller kommitténs rekommendationer situationen om bindande bestämmelser om företagsansvar, samt tillgången till covid-19-vaccin och -läkemedel.

Regeringen ska uppskattningsvis rapportera till ESK-kommittén nästa gång 2028.

  1. Människorättscentrets utlåtande om ESK-kommitténs rekommendationer för påskyndad uppföljning (8/2023), på engelska (PDF)
  2. ESK-kommitténs brev till Finlands regering gällande verkställandet av rekommendationerna (11/2023), på engelska⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ (PDF)

Mer information

sakkunnig Sanna Ahola, 09 432 3783, sanna.ahola@manniskorattscentret.fi

Till Människorättscentrets lagstadgande uppgifter hör oberoende uppföljning av efterlevnaden av internationella människorättskonventioner, verkställigheten av de rekommendationer och slutsatser som internationella övervakningsorgan har gett Finland samt verkställigheten av domar av Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna. Människorättscentret ger regelbundet utlåtanden till internationella övervakningsorgan om verkställandet av konventionerna i Finland.