Europarådet: Redan sju klagomålsbeslut som gäller sociala rättigheter inväntar nationellt genomförande i Finland

4.4.2024

Logotyp för den Europeiska sociala stadgan

Finland har fortfarande inte vidtagit åtgärder för att gottgöra kränkningar som konstaterats av den Europeiska kommittén för sociala rättigheter bland annat angående otillräcklig nivå på social trygghet, vårdbidrag och stöd, kundavgifter för serviceboende och arbetslagstiftning.

I sin årsrapport för 2023 har Europeiska kommittén för sociala rättigheter granskat de nationella genomförandeåtgärderna för sex av sina beslut i klagomål mot Finland. Vissa beslut granskas redan för femte gången.

Kommittén anser att genomförandeåtgärderna (Finlands andel i rapporten börjar s. 43) fortfarande är bristfälliga. Finland har inte åtgärdat kränkningarna av de rättigheter som garanteras i den reviderade europeiska sociala stadgan.

I rapporten som publicerades i mars listas sex kollektiva klagomål där genomförandet inte har slutförts. Därtill, i juni 2023, utfärdade Europarådets ministerkommitté sin rekommendation till Finland om genomförandet av ett till beslut, från 2022.

Tre av lösningarna gäller brister i den sociala tryggheten som kommittén upprepade gånger har konstaterat vara otillräcklig i Finland (länk till YLE-nyhet). Regeringen har i sina utlåtanden bland annat konstaterat att det finländska socialförsäkringssystemet består av ett antal kompletterande kontantförmåner och olika former av stöd och tjänster som är kopplade till mottagarnas individuella omständigheter. Att betrakta kontantförmåner isolerat från systemet återspeglar därför inte den slutliga stödnivån. Regeringen påpekar vidare att stödsystemet omfattar hela nationen och garanterar individerna ett värdigt liv.

Kommittén för sociala rättigheter har upprepade gånger inte hållit med och anser, liksom FN:s ESK-kommitté, att regeringen inte har givit tillräckligt med information för att ordentligt bedöma saken.

De äldsta besluten under granskningen är mer än 10 år gamla. De berör kränkningar av äldre personers rättigheter som hade att göra med brister i ersättning och stödåtgärder för anhörigvårdare samt otillräcklig reglering av klientavgifter för serviceboende. Dessutom har två fall som berör sysselsättning konstaterats vara bristfälligt genomförda. Ett fall behandlade otillräckligt skydd för arbetstagare efter olaglig uppsägning och det andra ojämlikhet mellan kvinnor och män i arbetslivet.

Kommittén konstaterar i rapporten att Finland har vidtagit de verkställighetsåtgärder som krävts för ett tidigare övervakat fall som gällde ojämlik tillgång till dagvård. Lagstiftningen om småbarnspedagogik uppdaterades 2020 så att barns rätt till dagvård nu, enligt kommittén, uppfyller kraven i den sociala stadgan. Det krävs ännu att ministerkommittén officiellt avslutar övervakningen av fallet.


Bakgrund

Den förnyade europeiska sociala stadgan är ett internationellt fördrag som trädde i kraft 1999 och garanterar sociala rättigheter i Europa. Den har antagits av Finland och 34 andra medlemsstater i Europarådet. Rättigheterna i stadgan ska garanteras utan diskriminering för alla personer inom de fördragsslutande staternas jurisdiktion.

Övervakningen av genomförandet av stadgan grundar sig på periodiska rapporter från de fördragsslutande staterna. Dessutom kan parter i arbetsmarknaden och vissa organisationer lämna in klagomål till kommittén för sociala rättigheter om underlåtenhet att genomföra bestämmelserna i stadgan. Finland är det enda land som har antagit förfarandet enligt vilket representativa nationella organisationer också kan klaga till kommittén om misstänkta överträdelser av stadgan.