Finland i FN:s granskning av mänskliga rättigheter i november – Människorättscentret gav flera rekommendationer för att stärka tillgodoseendet av de mänskliga rättigheterna

2022-04-12

Människorättscentret har i egenskap av representant för den nationella människorättsinstitutionen gett en rapport inför den universella periodiska granskningen av Finland (UPR, Universal Periodic Review). UPR är en mekanism i FN:s råd för mänskliga rättigheter där stater granskar varandra ömsesidigt och där man med fyra och ett halvt års mellanrum granskar människorättssituationen i vart och ett av FN:s medlemsländer.

I sin rapport presenterar Människorättscentret bland annat följande observationer när det handlar om att stärka tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna i Finland:

  • Man borde främja människors tillgång till sina rättigheter genom en övergripande utveckling av de grundläggande fri- och rättigheternas och de mänskliga rättigheternas strukturer samt genom att stöda polisens, åklagarnas och domstolarnas förutsättningar att behandla de fall som kommer till dem.
  • Man ska stärka den systematiska bedömningen av lagförslagens och handlingsprogrammens konsekvenser för de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna, samt kunskapsunderlaget om de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna ytterligare.
  • Finlands invandrarlagstiftning och invandrarpolitik ska grunda sig på de mänskliga rättigheterna och de ska även beakta försvarare av de mänskliga rättigheterna.
  • Man måste stöda utbildningen i mänskliga rättigheter för lärare, men också för andra yrkespersoner, på lång sikt.
  • Tillräckliga resurser ska anvisas för beredningen av lagstiftningen om klientens och patientens självbestämmanderätt.

I sin rapport lyfter centret dessutom fram till exempel åtgärder för att främja sysselsättningen av personer med funktionsnedsättning, åtgärder mot våld mot kvinnor och våld i nära relationer, rättigheter för barn och ungdomar som hör till sexuella minoriteter och könsminoriteter samt frågor som gäller klimatförändringen och miljön.

UPR:s fjärde omgång börjar vid FN:s råd för mänskliga rättigheter på hösten 2022 och Finland är bland de första staterna som ska granskas. I granskningen ger medlemsstaterna den stat som är föremål för granskningen rekommendationer för att förbättra människorättssituationen. Dessutom bedömer man hurdan utveckling det skett enligt de rekommendationer som getts under de föregående omgångarna. Staten kan godkänna rekommendationerna helt eller delvis eller notera dem. Människorättscentrets rapport fungerar som bakgrundsmaterial för granskningen och staterna kan använda sig av den för att utarbeta rekommendationer till Finland.

Människorättscentrets UPR-sidor: https://www.manniskorattscentret.fi/uppfoljning/upr-fn-s-universella-periodiska-/.