Finlands första nationella barometer för grundläggande rättigheter har publicerats

2021-06-21

Enligt den barometerundersökning om de grundläggande fri- och rättigheterna som Människorättscentret och justitieministeriet låtit göra anser minst 94 procent av alla respondentgrupper att de mänskliga rättigheterna är viktiga för att skapa ett rättvisare samhälle i Finland.

Forskningsprojektet med barometern för grundläggande rättigheter är en del av verkställandet av den nationella handlingsplanen för grundläggande och mänskliga rättigheter 2017–2019. Människorättscentret och justitieministeriet ansvarade för genomförandet av forskningsprojektet. 

Barometern för grundläggande rättigheter ger information om vilken syn och vilka erfarenheter hela befolkningen, personer med funktionsnedsättning och funktionshinder samt språkliga minoriteter (rysk-, arabisk- och svensktalande) har vad gäller de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna. I den nu publicerade rapporten har man sammanställt en översikt över resultaten av barometern för grundläggande rättigheter för alla olika respondentgrupper.

Enligt barometern för grundläggande rättigheter anser minst 94 procent av alla respondentgrupper att de mänskliga rättigheterna är viktiga för att skapa ett rättvisare Finland.

Av barometern för grundläggande rättigheter framgår att respondentgrupperna förhåller sig negativast till att en rom eller invandrare från Somalia bor i grannskapet. Respondenterna förhåller sig positivast till att en person med funktionsnedsättning bor i grannskapet.

Personer med funktionsnedsättning och funktionshinder skiljer sig från andra respondentgrupper bland annat genom att 52 procent av dem är av samma eller starkt samma åsikt vad gäller påståendet att de största partierna och politikerna inte bryr sig om människor som de.

Vad gäller ärenden hos den offentliga förvaltningen eller de lokala myndigheterna uppger respondenterna att de upplevt det vara problematiskt att bland annat handläggningstiderna varit långa, att det har varit svårt att hitta information och att den service eller information som behövts inte funnits tillgänglig på internet.

Barometern för grundläggande rättigheter finns i sin helhet här (på finska).

Under årens lopp har Finland av flera internationella övervakningsorgan för människorättskonventioner fått rekommendationer om att bättre samla in information om hur de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna tillgodoses. Övervakningsorganen har fäst särskild uppmärksamhet vid behovet av att samla in information om tillgodoseendet av rättigheterna som granskats per befolkningsgrupp. Barometern för grundläggande rättigheter svarar på detta behov.

I forskningsprojektet Barometern för grundläggande rättigheter utnyttjades samarbetet med Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) på ett nytt sätt. I barometerundersökningen användes samma enkätunderlag som FRA använde i sin egen undersökning Fundamental Rights Survey som genomfördes i alla EU-länder. Tack vare samarbetet fick vi tillgång till material som FRA samlat in om Finland för forskningsprojektet.

Mer information om undersökningen Fundamental Rights Survey som genomförts av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA): https://fra.europa.eu/en/project/2015/fundamental-rights-survey


Mer information: sakkunnig, Mikko Joronen, tfn 09 432 3784, fornamn.efternamn@ihmisoikeuskeskus.fi