FN: Kommittén för barnets rättigheter har gett regeringen List of Issues -frågor

2022-11-29

Periodiska rapporteringens nästa skede är i gång: Mer information har efterfrågats från regeringen om genomförandet av barnkonventionen senast den 15.2.2023.

I oktober gav FN:s kommitté för barnets rättigheter (”kommittén”) den finska regeringen en lista över frågor (List of Issues, LOIs) angående genomförandet av barnkonventionen i Finland. Frågorna baseras på periodiska rapporter som tidigare skickats av regeringen samt information från icke-statliga organisationer, andra människorättsaktörer och den nationella människorättsinstitutionen.

Kommittén kommer att hålla en muntlig session i maj 2023. Efter sessionen kommer utskottet att lämna rekommendationer till Finland. I slutet av denna nyhet finns instruktioner om hur organisationer kan medverka i rapporteringsprocessen.

Kommittén inväntar svar från regeringen om bland annat nedanstående teman:

 • Resurser för genomförandet av den nationella barnstrategin samt integreringen av barnets rättigheter
 • Förstärkande av Barnombudsmannens självständighet
 • Åtgärder för att förebygga diskriminering och mobbning, särskilt gällande utsatta barn
 • Förhindrande av irreversibla medicinska ingrepp på interkönade barn samt deras självbestämmanderätt
 • Transbarns rätt till juridisk könskorrigering samt deras självbestämmanderätt
 • Hörande av barnets åsikter oavsett ålder i frågor som gäller dem 
 • Återbördande av barn som fötts till finländska föräldrar på konfliktområden (t.ex. fånglägret i Al-Hol)
 • Förhindrande av våld mot barn
 • Uttrycklig kriminalisering av flickors könsstympning
 • Förstärkande av socialtjänster inklusive fostrings- och familjerådgivning
 • Rättigheter för barn som placerats i vård utom hemmet – inklusive skydd mot våld samt adekvata övervakningsmekanismer
 • Resurser för genomförandet av barnskyddslagen – inklusive utökande av socialarbetare
 • Förebyggande av långtidsplacerandet av barn med intellektuell funktionsnedsättning samt tillhandahållande av korttidsplacering
 • Tillgång till social- och hälsovårdstjänster i hela landet – också gällande samiska barn, flyktingbarn, asylsökande barn och barn som lever i fattigdom
 • Tillhandahållande av social- och hälsovårdstjänster till barn och gravida kvinnor, oavsett deras dokumentation
 • Genomförande av strategin för psykisk hälsa, missbrukstjänsternas resurser och barns självmordsstatistik
 • Möjliga effekter av klimatförändringsåtgärder på barns rättigheter – inklusive samiska barn.
 • Nedskärningar i socialförsäkringen och förbättring av den ekonomiska situationen för familjer med funktionsnedsatta barn
 • Förstärkande av människorättsfostran och -utbildning
 • Tillgängliga skolor och inkluderande utbildning för barn med funktionsnedsättning
 • Lika möjligheter till utbildning, till exempel för romska barn och invandrarbarn
 • Obligatorisk grundutbildning även för barn som söker asyl och är utan uppehållstillstånd
 • Gratis och förmånliga fritidsaktiviteter för barn
 • Familjeåterförening av flyktingbarn och asylsökande barn utan diskriminering
 • Beviljande av asyl till ensamkommande barn
 • Antagande av lagstiftning som syftar till att förebygga och minska statslöshet
 • Åtgärder för att höja straffansvarsåldern
 • Längden på rättsprocesser
 • Åtskiljande av frihetsberövade barn från vuxna
 • Alternativ till internering eller frihetsberövande av barn
 • Dessutom ställde kommittén frågor angående två av tilläggsprotokollen till konventionen:
  • Protokoll om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnad konflikt
  • Protokoll om försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi

Människorättscentret har deltagit i rapporteringen

Människorättscentret lämnade uttalanden som innehåller rekommendationsförslag till kommittén i juni 2022 och september 2022. Dessutom deltog Människorättscentret i kommitténs förberedande session (Pre Sessional Working Group) som anordnades den 29 september 2022. Under sessionen ställde kommittémedlemmarna klargörande frågor till närvarande parter som arbetar med barnrättsfrågor på basen av regeringens rapport. Regeringen deltog inte i den förberedande sessionen. 

Utöver Människorättscentret har Riksdagens justitieombudsman, Barnombudsmannen och ett flertal barnorganisationer deltagit i barnkonventionens periodiska rapportering.

Organisationers medverkande i rapporteringen

Icke-statliga organisationer och andra aktörer kan skicka aktuell information till kommittén senast den 15.4.2023. Informationen bör ges efter att regeringen svarat på kommitténs LOI-frågor och nära eller på det ovannämnda datumet, så att informationen är så uppdaterad som möjligt. Mer information (på engelska) hittas på hemsidan till Child Rights Connect -organisationen som koordinerar rapporteringen av barnkonventionens genomförande. Information om periodisk rapportering hittas också på Människorättscentrets sida om uppföljning.


Här hittar du FN:s dokumentsida (på engelska) med Finlands dokument gällande barnkonventionen.