FRA: ”Främjande av sociala rättigheter är nyckeln till EU:s återhämtning från covid-19”

2022-06-14

EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA) publicerade sin rapport om de grundläggande rättigheterna för 2022.

FRA:s rapport om de grundläggande rättigheterna för 2022 tar upp utvecklingen och bristerna i fråga om skyddet av mänskliga rättigheter inom EU under det senaste året. I fokuskapitlet granskas pandemins inverkan på de sociala rättigheterna, bland annat vad gäller utbildning, sysselsättning och hälso- och sjukvård. Vi tittar på erfarenheterna hos barn, ungdomar, äldre, personer med funktionsnedsättning och andra i utsatta situationer. Vi tittar också på hur EU-länderna planerar att använda de 724 miljarder euro i EU-medel som öronmärkts för främjande av sociala rättigheter som syftar till återhämtning från pandemin.

I det fortsatta arbetet bör regeringarna involvera nationella människorätts- eller likabehandlingsorgan i övervakningen av att EU-finansierade återhämtningsåtgärder följer de grundläggande rättigheterna. Dessa åtgärder bör särskilt syfta till att

  • uppfylla de sociala rättigheterna för dem som drabbats hårdast av pandemin,
  • bedöma och vid behov anpassa de EU-finansierade åtgärderna för att säkerställa att de följer och främjar de sociala rättigheterna,
  • se till att användningen av EU:s återhämtningsmedel inte är oförenlig med vare sig EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna eller FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Bland andra viktiga frågor som rör grundläggande rättigheter under 2021 kan följande nämnas:

  • barns rättigheter,
  • migration,
  • rasism.

Rapporten ger en sammanfattning och analys av den viktigaste utvecklingen av de mänskliga rättigheterna i EU under 2021. Den innehåller förslag på åtgärder avseende följande: EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna och hur den används i medlemsstaterna. Jämlikhet och ickediskriminering. Rasism och intolerans kopplat till detta. Inkludering och likabehandling av romer. Asyl, gränser och migration. Informationssamhället, personlig integritet och dataskydd. Barns rättigheter. Tillgång till rättslig prövning. Genomförande av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Läs rapporten här (på engelska).

Läs hela pressmeddelandet här (på svenska).