Människorättscentret gav ett utlåtande om utkastet till tilläggsprotokoll för den s.k. Oviedokonventionen

2021-05-04

Människorättscentret gav 30.4.2021 ett utlåtande till utrikesministeriet om utkastet till tilläggsprotokoll till Europarådets konvention om skydd för de mänskliga rättigheterna och den mänskliga värdigheten inom biologi och medicin (den s.k. Oviedokonventionen).

Utkastet till tilläggsprotokoll handlar om att skydda de mänskliga rättigheterna och människovärdet för personer som lider av psykiska störningar i samband med placering eller vård mot sin vilja. Utkastet till tilläggsprotokoll har fått stark kritik från internationella människorättsaktörer och handikapporganisationer, eftersom det strider mot skyldigheterna i FN:s allmänna konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Tilläggsprotokollet har beretts i flera år. Europarådets kommitté för mänskliga rättigheter och bioetik (DH-BIO) vill godkänna tilläggsprotokollet vi sitt nästa möte i juni 2021. 

Utrikesministeriet bad remissinstanserna särskilt ta ställning till huruvida det föreslagna utkastet till tilläggsprotokoll med förklarande promemorior kan godkännas i Finland.

Människorättscentret konstaterar i sitt utlåtande att Finland inte bör godkänna tilläggsprotokollet såsom det nu lyder. Enligt Människorättscentret är det mycket problematiskt om två sinsemellan motstridiga och förpliktande människorättskonventioner gäller på nationell nivå.

Utlåtandet (på finska) i sin helhet är här.