Människorättscentret har lämnat information till ECRI för den femte övervakningsomgångens halvtidsutvärdering

2021-09-23

Människorättscentret har 27.8.2021 lämnat information till Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans (ECRI) för den femte övervakningsomgångens halvtidsutvärdering.

ECRI har rekommenderat att diskriminerings- och jämställdhetsnämnden ska ges befogenhet att avgöra diskrimineringsfall på alla diskrimineringsgrunder och bevilja ersättning till diskriminerade. Nämndens resurser borde utökas i takt med att befogenheterna ökar.

Enligt Människorättscentret har diskriminerings- och jämställdhetsnämndens befogenheter inte ändrats och resurserna inte utökats för 2022.

ECRI har också rekommenderat att förpliktelsen om avsaknad av fortplantningsförmåga i lagen om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet (den s.k. translagen) slopas från förutsättningarna för juridiskt fastställande av könstillhörighet.

Enligt Människorättscentret har regeringen senarelagt behandlingen av utkastet till den nya translagen till våren 2022. Ett medborgarinitiativ om samma fråga kommer till behandling i riksdagen. Initiativet samlade in de erforderliga 50 000 namnen under en dag i april 2021. I medborgarinitiativet föreslås att könstillhörigheten skulle kunna fastställas juridiskt även för 15–18-åringar och att registreringen av personer som juridiskt fastställt sin könstillhörighet skulle upphöra.

Läs mer om ECRI (på finska) här.