Människorättscentret har publicerat sin verksamhetsberättelse 2020

2021-05-28

Begränsningarna av de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna och effekterna av detta var högaktuella i Människorättscentrets och dess människorättsdelegations verksamhet under hela året 2020. I och med det granskade Människorättscentret hur coronapandemin påverkat tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna samt rättsstaten i Finland. På basen av denna granskning gav vi rekommendationer till regeringen. Dessa publicerades i början av 2021.

 

Även om pandemin har varit en prövning för alla människor, framgår det tydligt att sårbara människor – såsom funktionshindrade och äldre människor, de som hör till minoriteter, samt barn och unga människor – har lidit mer av situationen, och olika begränsningar har påverkat dem speciellt starkt. Utvärderingen av effekterna måste fortsätta inom eftervården av pandemin och de korrigerande åtgärderna måste stärkas ytterligare.

 

Samtidigt har det framkommit brister i kännedomen om de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna, även på myndighetshåll. Kännedomen måste ytterligen förstärkas, särskilt hos myndigheter.

 

På det hela taget har Finland ändå klarat sig väl. Stabiliteten i samhället har bevarats, institutionerna har fungerat även under undantagshållanden och rättsstatens principer har i regel kunnat följas. Nu är det dags att se över hur kriståligheten kan stärkas. I den diskussionen måste rättsstaten och de grundläggande och mänskliga rättigheterna stå i centrum.

 

Läs gärna mer i Människorättscentrets verksamhetsberättelse 2020.

 

Ytterliga information:

Sirpa Rautio, direktör, Människorättscentret

sirpa.rautio@ihmisoikeuskeskus.fi, +358 (0)9 4321 (Riksdagens växel)