Människorättscentret uttalade sig om utkastet till regeringens proposition med förslag till naturvårdslag

2021-09-23

Människorättscentret gav 7.9.2021 ett utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till naturvårdslag. I naturvårdslagen föreslås införas bland annat bestämmelser vars syfte är att säkerställa att samernas rättigheter som ursprungsfolk beaktas vid verkställandet av naturvårdslagen.

I sitt utlåtande lyfter Människorättscentret fram bland annat följande:

  • Förbud mot försvagande av samisk kultur: beträffande begreppen ”större än ringa försämring” och ”väsentlig försämring” borde lagen närmare definiera vem det är som bedömer nivån på försämringen och på vilka grunder, vem som har rätt att delta i bedömningsprocessen samt inom vilken tidsperiod eventuella kumulativa försämringar ska beaktas.
  • FPIC: Principen om fritt informerat förhandssamtycke bör läggas till de punkter i lagen som reglerar växelverkan och samarbete med samerna.
  • Naturpanel: den naturpanel som föreslås inrättas bör i lagen förpliktas att samarbeta med den klimatlagsenliga klimatpanelen och samernas klimatråd för att minska splittringen i förvaltningen och beslutsfattandet.

Människorättscentret konstaterar att begränsningen av klimatkrisen, bevarandet av den biologiska mångfalden och upprätthållandet av en livskraftig miljö som helhet gör det möjligt att i så stor utsträckning som möjligt tillgodose de mänskliga rättigheterna bland annat i fråga om hälsa och välfärd.


Läs regeringens proposition med förslag till naturvårdslag här.