Människorättscentret uttalade sig om utkastet till ny klimatlag

2021-09-23

Människorättscentret uttalade sig om utkastet till ny klimatlag 6.9.2021. Målet med den nya klimatlagen är att bland annat stärka lagens perspektiv på de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna samt att främja rättvisa klimatåtgärder. Den nya lagen strävar efter att stärka olika sektorers deltagande i beredningen av klimatpolitiska planer. Målet är också att stärka beaktandet av samernas rättigheter i klimatpolitiken.

I sitt utlåtande lyfter Människorättscentret fram bland annat följande:

  • En utvidgad rätt att delta samt utvidgade påverkningsmöjligheter kräver mer omfattande information om klimatåtgärder, klimatplaner och om klimatårsberättelsen. Även tillgänglighetsfrågor bör beaktas.
  • Att begränsa statliga och kommunala myndigheters skyldighet att främja målen i klimatlagen ”om det är möjligt” och ”med beaktande av de lokala förhållandena” ger frihet att kringgå skyldigheten. Lagförslaget går inte närmare in på vilka dessa möjligheter eller förhållanden är och vem det är som fastställer dem.
  • Det är förnuftigt och nödvändigt att grunda ett samiskt klimatråd. Behörighetsvillkoren för medlemmarna och förfarandet för att utse medlemmar borde dock fastställas närmare i lagen.
  • För att garantera det samiska klimatrådets oberoende ställning bör något annat organ än ministeriet vara klimatrådets sekretariat. Människorättscentret föreslår Arktiska centret vid Lapplands universitet för denna uppgift. Centret har redan nu omfattande nätverk och bedriver bred forskning om samerna och klimatet. Läs mer om Arktiska centrets forskning om ursprungsfolk här
  • En utvidgning av besvärsrätten till NTM-centralerna och riksomfattande naturskyddsföreningar och andra liknande föreningar och stiftelser samt till sametinget och skolternas byastämma är en viktig reform.
  • I många länder har de nationella domstolarna behörighet att avgöra rättegångar i klimatfrågor. Diskussionen om möjligheten till klimaträttegångar i Finland bör fortsätta.
  • Lagförslaget beaktar inte företagens roll i fråga om klimatkrisen och utsläppsmålen. Lagen borde åtminstone förplikta offentligrättsliga inrättningar, sammanslutningar och statsägda företag att främja begränsningen av klimatkrisen.

Läs regeringens proposition med förslag till ny klimatlag här.