Människorättscentrets verksamhetsberättelse för 2021 har publicerats

2022-06-03

År 2021 började coronapandemins konsekvenser för de grundläggande och mänskliga rättigheterna att framhävas. Människorättscentret följde noga denna utveckling i sitt arbete och lämnade rekommendationer till myndigheterna. Dessutom betonades stödjandet av självbestämmanderätten i centrets arbete under förra året.

På grund av den fortsatta coronapandemin, fortsatte också begräsningarna av många grundläggande rättigheter i 2021. Människorättscentrets pluralistiska samarbetsorgan Människorättsdelegationen gav i början av året rekommendationer till regeringen om hur de negativa konsekvenserna till mänskliga rättigheter kunde bekämpas. Under året har delegationen också gjort ett uttalande till stöd för utbildning i mänskliga rättigheter för lärare, samt rätten för elever med funktionsnedsättning till inkluderande utbildning.

Människorättscentrets arbete gällande funktionshindrades och äldres rättigheter betonade stödjandet av självbestämmanderätten. För att stödja självbestämmanderätten av de som bor inom boendetjänster för utvecklingsstörda utvecklade centret ett självbestämmanderättsverktyg för att granska hur väl restriktiva åtgärder följer lagen. I arbetet med äldres rättigheter undersöktes äldreboendetjänsternas personals uppfattningar om de boendes självbestämmanderätt. Det visade sig att personalen har många missuppfattningar. Utifrån rapporten har ett utbildningspaket bearbetats och implementerats för kommuner och andra berörda parter.

Under året togs också ett viktigt steg för att öka den systematiska uppföljningen om människorättssituationen i Finland, då Människorättscentrets uppföljningssystem Lempi såg dagens ljus. Målet är att centret ska ha en omfattande berättelse som beskriver situationen gällande de grundläggande och mänskliga rättigheterna i Finland, som kan ges åt riksdagen i framtiden, såsom ombudsmännens riksdagsberättelser.

 Läs mer om Människorättscentrets verksamhet i verksamhetsberättelsen för 2021.

Ytterligare information:

Sirpa Rautio, direktör, Människorättscentret

sirpa.rautio@ihmisoikeuskeskus.fi, +358 (0)9 4321 (riksdagens växel)