Människorättsdelegationen: Människorättsdelegationen sammanträdde på distans 7.6.2021 och behandlade rättstatstemat

2021-08-03

Människorättsdelegationen sammanträdde på distans 7.6.2021. Under mötet behandlades situationen för rättsstaten och de mänskliga rättigheterna i Europa och Finland.

Enligt Dunja Mijatovic (Europarådets människkorättskommissionär) har coronapandemikrisen blivit en människorättskris i vissa europeiska länder. Pandemin har bland annat avslöjat befintliga strukturella problem med jämställdhet samt ökat fattigdom och våld mot kvinnor. Vissa europeiska länder har permanent begränsat sina medborgares mänskliga rättigheter förklädda under skenet av undantagsläget som coronaviruset orsakat. Mijatovic betonade de nationella människorättsinstitutionernas roll i övervakningen av tillgodoseendet av de mänskliga rättigheterna. Enligt Mijatovic bör varje medlemsstat i Europarådet ha en oberoende människorättsinstitution med goda resurser.

Mijatovic listade translagen, rasism och diskriminering som Finlands största utmaningar. Som utmaningar för de finska nationella människorättsaktörerna lyfte Mijatovic fram människorättsaktörernas komplicerade struktur och alltför små resurser.

Europarådets människorättskommissionärs årsrapport 2020

Aktuella rättsstatsfrågor och -aktörer i Finland presenterades av Alan Rosas, ordföranden för EU-domstolens domarförslagsnämnd, Kimmo Nuotio, professor vid Helsingfors universitet och Johanna Suurpää, chef för justitieministeriets avdelning för demokrati och offentlig rätt. Fram lyftes bland annat;

  • förnyande av beredskapslagen, i synnerhet granskas förhållandet mellan 23 § i grundlagen och beredskapslagen,
  • granskning av behovet att förnya grundlagen
  • säkerställande av domstolarnas oberoende och ökning av deras resiliens,
  • Europeiska kommissionens 2021 rättsstatsrapport (publiceras i slutet av sommaren) och rekommendationerna däri.

Nya rättsstatsaktörer som presenterats under mötet är:

Människorättscentret följer upp och främjar genomförandet av rättsstatsprincipen i sitt arbete. Människorättscentret har till exempel publicerat en utredning om bestämmelsen om företräde i 106 § i grundlagen och kravet på uppenbar grundlagsstridighet.