Människorättsdelegationen sammanträdde på distans 27.9.2021 och behandlade uppföljning av de grundläggande och mänskliga rättigheterna

2021-09-30

Människorättscentrets Människorättsdelegation sammanträdde på distans 27.9.2021. Under mötet behandlades uppföljningen av de grundläggande och mänskliga rättigheterna.

Människorättscentret bad 28.6.2021 utrikesministeriet utreda förseningarna i den nationella verkställigheten av Europadomstolens domar och avgöranden av Europeiska kommittén för sociala rättigheter. De fall som är öppna finns i bilagan och, när det gäller Europadomstolen, i databasen (HUDOC-EXEC). 

Vid mötet presenterade statsombudsmannen Krista Oinonen utrikesministeriets svar (24.9.2021) till Människorättscentret. Enligt svaret kommer ministeriet under hösten att rapportera om hur verkställigheten fortskrider till Europarådets avdelning, som ansvarar för uppföljningen av verkställigheten av Europadomstolens domar. När det gäller dröjsmålet med verkställigheten av fallet X mot Finland, som gäller en patients tvångsmedicinering, blir Finland föremål för ministerkommitténs särskilda behandling i december 2021. I fråga om samma tema är också ett nytt klagomål E.S. mot Finland anhängigt vid Europadomstolen. 

Förverkligandet av de avgöranden inom organisationsklagomål som Europeiska kommittén för sociala rättigheter har gett har rapporterats till Europeiska kommittén för sociala rättigheter (2017, 2019 och regeringens 16:e periodiska rapport i december 2020). Kommitténs kommentarer om huruvida genomförandet är tillräckligt väntas i början av 2022. 

I sitt svar lyfte utrikesministeriet fram de otillräckliga resurserna för enheten för människorättsdomstols- och människorättskonventionsärenden vid utrikesministeriets rättstjänst som en orsak till förseningarna. 

Som andra tema presenterade chefen för justitieministeriets avdelning för demokrati och offentlig rätt Johanna Suurpää och konsultative tjänstemannen Anna Saarela statsrådets handlingsplan för grundläggande och mänskliga rättigheter för åren 2020–2023 samt de indikatorer för grundläggande och mänskliga rättigheter som hänför sig till programmet. I presentationen framkom att det nuvarande handlingsprogrammet är ett långsiktigt program vars syfte är att utveckla uppföljningen av hur de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna tillgodoses. När det gäller indikatorerna är det fråga om en slingrande modell som inbegriper indikatorer både när det gäller struktur, process och slutresultat. 

Dessutom diskuterade Människorättsdelegationen i smågrupper om vilka hinder det finns för genomförandet av de rekommendationer och avgöranden som Finland fått och för tillgodoseendet av rättigheterna, och hur verkställigheten kunde främjas och uppföljningen av den utvecklas. Utöver statsrådets program fortsätter Människorättscentret sitt eget arbete för att utveckla en självständig och oberoende uppföljning i enlighet med sina lagstadgade uppgifter.

  • UM_lausunto_Ihmisoikeuskeskus_240921.pdf 66 KB
    Utrikesministeriets svar på Människorättscentrets begäran om utredning av förseningar i verkställigheten av Europadomstolens domar och avgöranden av Europeiska kommittén för sociala rättigheter

Uppdaterad 1.12: sammanställning uppdaterad