Material om äldres självbestämmanderätt på webbplatsen ger stöd i situationer där lagstiftning saknas

2023-03-31

En äldre kvinna tittar står på sin balkong och tittar ut. Hennes bild reflekteras i balkongglaset. Det är molnigt.
Bild: Hanna-Kaisa Hämäläinen

Människorättscentret har berett webbmaterial om äldre personers självbestämmanderätt. På webbplatsen behandlas självbestämmanderätten som en fråga om de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna, den rättsliga handlingsförmågan, främjandet av självbestämmanderätten och frågor som gäller begränsning av de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna. På webbplatsen finns dessutom exempel på riksdagens justitieombudsmans avgöranden som gäller situationer där begränsningsåtgärder har använts på ett lagstridigt sätt inom äldreomsorgen.

Finland har för närvarande ingen lagstiftning som exakt definierar skyldigheterna vad gäller att främja självbestämmanderätten och ramvillkoren och verksamhetssätten i anslutning till begränsningen av den inom äldreomsorgen. Eftersom det inte finns några exakta bestämmelser eller anvisningar om hur självbestämmanderätten och andra grundläggande fri- och rättigheter och mänskliga rättigheter ska främjas och respekteras inom äldreomsorgen får de för lite uppmärksamhet. De grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna begränsas kontinuerligt inom tjänsterna för äldre utan stöd från lagen, och därmed kan begränsningen vara godtycklig och den person som utsätts har inte tillgång till ett effektivt rättsmedel. Det här är ohållbart med tanke på de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna. Därför är en reform av lagstiftningen om självbestämmanderätt nödvändig.

Man har redan länge försökt få till stånd lagstiftning om självbestämmanderätten inom tjänsterna för äldre och den somatiska sjukvården, men ärendet har fortfarande inte slutförts. Människorättscentret vill bidra till att upprätthålla diskussionen om lagstiftningen om självbestämmanderätt och samtidigt sprida information om tillsynsmyndigheternas anvisningar och internationella avtal om äldre personers självbestämmanderätt.