Översikt: De ungas röst lyfts fram starkare i diskussionen om de mänskliga rättigheterna

2023-11-01

Den första perioden av Människorättscentrets Program för unga experter stärkte de ungas röst i frågor som gäller de grundläggande och de mänskliga rättigheterna.

Målet med Programmet för unga experters första period (1.2–31.7.2023) var att stärka människorättsfältets medvetenhet om de unga och deras rättigheter. Samtidigt var målet att ge ungdomar färdigheter att delta i diskussionen om de mänskliga rättigheterna samt att förbättra deras kunskaper om de grundläggande och de mänskliga rättigheterna.

Utgångspunkten för programmet var Människorättscentrets iakttagelser av ungas svaga röst i debatten om mänskliga rättigheter samt människorättsaktörernas ännu oklara uppfattning om unga vuxna (18–29-åringar) som rättsinnehavare.

Översikten av Människorättscentrets första period av Programmet för unga experter granskar ungas rättigheter i internationella människorättskonventioner samt sammanställer observationer och ungas erfarenheter av hur rättigheterna förverkligas i Finland. Översikten ger också förslag på hur de ungas människorättssituation kan förbättras.

Utifrån en granskning av människorättskonventionerna borde unga och unga vuxna identifieras starkare i diskussionen om de mänskliga rättigheterna. Utöver de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna bör man också fästa uppmärksamhet vid ungas rätt att delta samt vid deras yttrandefrihet och politiska rättigheter.

Under programperioden lyftes i synnerhet frågor om mänskliga rättigheter i anslutning till utbildning, arbete, hälsa, frihet, integritet och säkerhet fram bland de unga man träffade. I synnerhet psykiska störningar, upplevelser av marginalisering, minoriteternas rättigheter och klimatförändringen påverkade unga vuxnas upplevelser av hur de mänskliga rättigheterna tillgodoses.

Nästa programperiod för Människorättscentrets Program för unga experter inleds i december 2023 och då fortsätter arbetet utifrån observationerna från den första perioden.

Bekanta dig med översikten:

Fram med de ungas rättigheter – Mer utrymme för de ungas röst 
Översikt över den första perioden inom programmet för unga experter (PDF, på finska)

Mer information:

Sakkunnig Susan Villa, fornamn.efternamn@manniskorattscentret.fi, tfn 09 432 3738 (ledare för Programmet för unga experter)