Rätten till gott bemötande tillhör alla – om att stärka självbestämmanderätten inom specialiserad vård för personer med intellektuell funktionsnedsättning

2021-11-16

I november 2021 uppdagades ett fall där ett intellektuellt funktionsnedsatt barn under flera års tid hade fått utstå våld och annan olaglig behandling på ett vårdhem. Den minderåriga intellektuellt funktionsnedsatta personen hade bundits olagligt med bl.a. tejp och spännremmar. Läs mer om Yle:s utredning i fallet här samt Regionförvaltningsverket i Södra Finlands pressmeddelande.

Med anledning av veckan för barnens rättigheter vill Människorättscentret lyfta fram alla barns lika rättighet till gott bemötande.

Verktyget för självutvärdering som Människorättscentret och riksdagens justitieombudsman har producerat är avsett att stödja de åtgärder som tjänsteleverantörer och -producenter som ordnar specialomsorger för intellektuellt funktionsnedsatta vidtar för att stärka klienternas självbestämmanderätt. Självutvärderingen ersätter inte myndigheternas tillsyn, som bör förstärkas parallellt med utvecklingen av självutvärdering.

Verktyget för självutvärdering består av frågor som hjälper aktörer som ordnar specialomsorger att självständigt bedöma hur väl boendeserviceenheternas verksamhet och verksamhetssätt stödjer och stärker klienternas självbestämmanderätt.

Verktyget för självutvärdering innehåller exempel på rättspraxis och laglighetsövervakarnas ställningstaganden i anslutning till hur självbestämmanderätten ska förstås och vilka åtgärder som krävs av tjänsteleverantörer och -producenter för att stärka den.

Verktyg för självutvärdering och tillhörande ytterligare information hittas här:

https://www.manniskorattscentret.fi/rattigheter-for-personer-med-fun/manniskorattscentrets-arbete/grundlaggande-och-manskliga-rattigh/

Verktyget för självutvärdering har utvecklats och producerats i samarbete mellan Människorättscentret och riksdagens justitieombudsman inom projektet för grundläggande och mänskliga rättigheter inom boendeservice.

För mer information vänligen kontakta Människorättscentret, sakkunnig Mikko Joronen, tfn 09 432 3784.