Revideringen av sametingslagen främjar samernas självbestämmanderätt

2024-03-05

Ihmisoikeuskeskus
Människorättscentret
Human Rights Centre

Människorättscentrets informationspaket från 2022 med bakgrund till reformen av sametingslagen har uppdaterats. Publikationen erbjuder aktuell information om lagändringen och grundar sig på regeringens proposition om lagreformen som gavs i december 2023.

Reformen av sametingslagen har skrivits in i statsminister Petteri Orpos regeringsprogram. Målet med reformen är att trygga tillgodoseendet av samernas självbestämmanderätt och rätta till de missförhållanden gällande självbestämmanderätten som FN:s kommitté för mänskliga rättigheter och kommitté mot rasdiskriminering lyft fram. Genom reformen förbättras dessutom samernas språkliga och kulturella autonomi och sametingets verksamhetsförutsättningar. 

Grunden för lagändringen är de grundläggande fri- och rättigheterna och skyldigheterna enligt grundlagen samt internationella människorättskonventioner som är bindande för Finland.

Den nya lagen ska träda i kraft i juli 2024

Regeringens proposition (RP 100/2023 rd) om ändring av sametingslagen lämnades till riksdagen i december 2023. Vid remissdebatten i februari 2024 remitterades ärendet till grundlagsutskottet, till vilket jord- och skogsbruksutskottet, ekonomiutskottet samt arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska ge ett utlåtande. Dessutom har grundlagsutskottet meddelat att det utöver hörande av sakkunniga ordnar ett offentligt hörande.

Avsikten är att lagreformen ska träda i kraft i juli i år.

Vad har ändrats sedan den föregående regeringspropositionen?

Flera regeringar har berett en reform av sametingslagen och den nuvarande sametingslagen har varit i kraft i 25 år. Den viktigaste punkten i lagen som orsakar rättslig osäkerhet gäller upprättandet av vallängden för sametinget.

Den förra regeringspropositionen med förslag till revidering av sametingslagen (RP 274/2022 rd) lämnades till riksdagen i november 2022, men behandlingen av den förföll i början av 2023 före valperiodens slut. Den nya regeringspropositionen som gavs i december 2023 medför följande ändringar i den föregående propositionen:

den samarbetsskyldighet och förhandlingsplikt som ingår i lagförslaget har förenklats och i samband med det har de lagrum som behandlar förbudet mot att försämra samekulturen samt konsekvensbedömning slopats

propositionen har kompletterats med bestämmelser vars syfte är att säkerställa att behandlingen av ärenden löper smidigt särskilt i brådskande ärenden

till lagförslaget har fogats den av sametinget föreslagna bestämmelsen om tingets sammansättning och propositionen har också till vissa delar justerats och kompletterats i fråga om motiveringarna.

Läs mer

Reformen av sametingslagen – bakgrundsinformation och svar på centrala frågor (2023, pdf, på finska)
Reformen av sametingslagen – bakgrundsinformation och svar på centrala frågor (2022, pdf, på finska) 

Tidigare om ämnet

Den föreslagna reformen av sametingslagen undanröjer kränkningen av de mänskliga rättigheterna (7.12.2022, på finska)

Mer information

Susan Villa, vikarierande direktö,  tfn  09 432 3738, fornamn.efternamn@manniskorattscentret.fi
Leena Leikas, sakkunnig, tfn 09 432 3781, fornamn.efternamn@manniskorattscentret.fi