Tidsbundet tjänsteförhållande för ung expert vid Människorättscentret (Valtiolle.fi ID 21-61-2021)

2021-10-20

TIDSBUNDET TJÄNSTEFÖRHÅLLANDE FÖR UNG EXPERT VID MÄNNISKORÄTTSCENTRET

(Valtiolle.fi ID: 21-61-2021)

Presentation av organisationen: Människorättscentret följer upp och främjar de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna i Finland samt deltar i internationellt och europeiskt samarbete om mänskliga rättigheter. Dessutom har Människorättscentret enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som särskild uppgift att främja och följa upp tillgodoseendet av rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. Centret är funktionellt självständigt och oberoende, men hör administrativt till riksdagens justitieombudsmans kansli. Människorättscentrets uppgifter fastställs i lagen om riksdagens justitieombudsman (kap. 3 a). Tillsammans med justitieombudsmannen utgör Människorättscentret och dess människorättsdelegation Finlands nationella människorättsinstitution.


Arbetets längd: Tjänsteförhållande för viss tid

Orsak till tidsbundenheten: Arbetets art (8 § 1 mom. i lagen om riksdagens tjänstemän), Programmet för unga experter
Arbetstidsform: Arbetstid vid ämbetsverk
Antal arbetsplatser: 2
Ansökningstiden går ut: 3.11.2021 kl. 16.00
Uppgifter om arbetsplatsen: Riksdagens justitieombudsmans kansli / Människorättscentret, C-huset, Auroragatan 6, 00102 Riksdagen

Beskrivning av uppgiften: Människorättscentret har inlett ett program för unga experter som är i början av sin karriär. Programmet för unga experter erbjuder en möjlighet att sätta sig in i Människorättscentrets verksamhet och dess verksamhetsmiljö, att lära sig om arbetet med grundläggande fri- och rättigheter och mänskliga rättigheter, att utveckla sig själv och att nätverka yrkesmässigt. 


Inom ramen för programmet ledigförklaras två visstidsanställningar för unga experter (18 månader). Uppgifterna påbörjas den 17 januari 2022 eller enligt överenskommelse. Experterna som väljs till programmet deltar i Människorättscentrets verksamhet tillsammans med centrets övriga tjänstemän. I uppgiften ingår främjande och uppföljning av de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna, utbildning, forskning, internationellt samarbete, information och kommunikation. Uppgiften kan anpassas efter den egna kompetensen och det egna intresset hos den som utnämns till tjänsteförhållandet. En av tjänsterna kommer att fokusera på uppgiftsområdet för rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

Människorättscentret uppskattar mångfald i arbetsgemenskapen. Vi ser fram emot ansökningar från personer av olika kön, personer som hör till språkliga, kulturella eller andra minoriteter samt i synnerhet personer med personlig erfarenhet av funktionsnedsättning.

Behörighetsvillkor: Behörighetskrav för tjänsten är en lämplig högskoleexamen eller annan sådan utbildning och erfarenhet som uppgifterna förutsätter.

Av sökanden förväntar vi oss: Av den som söker till programmet förväntar vi oss åtminstone grundläggande kunskaper i de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna samt intresse för att fördjupa och utvidga detta kunnande. Vi förutsätter även interaktionsfärdigheter och nätverkskompetens, samt flexibilitet och initiativförmåga. Kommunikationskunskaper räknas som merit.

I praktiken krävs utmärkta kunskaper i finska för att framgångsrikt kunna sköta uppgifterna. Goda kunskaper i svenska och engelska samt övriga språkkunskaper räknas som merit. 

Avlöningsgrund: Lönen bestäms i enlighet med riksdagens lönesystem. Uppgiften har kravnivå 8. Lönen i kravnivå 8 är för närvarande cirka 3 360 euro/månad (inkluderar personlig lönedel, som är 25 % i början av anställningsförhållandet).

Säkerhetsutredning: Före tillsättningen kan en personsäkerhetsutredning med samtycke av den sökande göras (säkerhetsutredningslag 726/2014). Närmare information om säkerhetsutredningsförfarandet och om den undersöktas rättigheter finns på adressen www.supo.fi/turvallisuusselvitykset.

Prövotid: Tjänsteförhållandet kan försättas med högst 6 månaders prövotid.

Uppgifter om arbetsresor: Tjänsten kan förutsätta resor.

Ansökningarna lämnas i första hand in via statens elektroniska rekryteringssystem www.valtiolle.fi senast 3.11.2021 kl. 16.00. Ansökan till människorättscentret kan också inom utsatt tid lämnas till riksdagens justitieombudsmans kansli, registratorskontoret (oikeusasiamies@eduskunta.fi eller Arkadiagatan 3, 00102 RIKSDAGEN). Till ansökan ska bifogas matrikelutdrag, meritförteckning eller annan motsvarande redogörelse för sökandens meriter. Bilagorna kan också sändas till justitieombudsmannens kanslis registratorskontor per e-post eller post. Uppgiftens ID-nummer anges på både ansökan och kuvertet. Ansökningarna returneras inte.

Mer information om uppgifterna och om programmet för unga experter:

Direktör för Människorättscentret Sirpa Rautio, tfn 09 432 3780.