Utlåtande: bedömningen av konsekvenserna för de grundläggande och mänskliga rättigheterna får lite uppmärksamhet i lagförslaget om tillsyn av social- och hälsovården

2022-03-31

När ansvaret för organiseringen av social- och hälsovårdstjänsterna överförs till välfärdsområdena behöver tillsynen av social- och hälsovården regleras. Med utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om tillsyn av social- och hälsovården som är under utlåtande strävar man efter att svara på detta behov. Syftet med förslaget är att förenhetliga regleringen och stärka kvaliteten på tjänsterna samt klient- och patientsäkerheten.

Människorättscentret anser att syftet med förslaget bör understödas och att de föreslagna metoderna är motiverade. Människorättscentret anser att förslagets syfte är värt att understöda och att dess metoder är motiverade. Behandlingen av de grundläggande och mänskliga rättigheterna i utkastet är dock bristfällig. Konsekvenserna för samhället och människorna har bedömts på ett mycket snävt sätt och bedömningen av konsekvenserna för de grundläggande och mänskliga rättigheterna begränsar sig till konstaterandet att en harmonisering av tillstånds- och tillsynspraxis ökar den regionala jämlikheten och att den offentliga informationstjänsten främjar tillgodoseendet av de språkliga rättigheterna. Tillgodoseendet av de grundläggande och mänskliga rättigheterna som en del av klient- och patientsäkerheten och/eller kvaliteten på tjänsterna lämnas mer eller mindre obehandlat.

Det finns oklarheter i förslaget i fråga om begreppen grundläggande och mänskliga rättigheter. Jämlikheten verkar enbart uppfattas som jämlikhet på regional nivå och man får en misstanke om att dess betydelse och innehåll som en grundläggande rättighet inte har uppfattats på rätt sätt. I synnerhet när det är fråga om en lag som gäller laglighetsövervakning är det ytterst viktigt att begreppen är tydligt definierade. Social- och hälsovårdssystemet bör fungera systematiskt med den utgångspunkten att det tillgodoser och främjar klienternas grundläggande och mänskliga rättigheter.

Mer information:

Sanna Ahola
sakkunnig
Människorättscentret
sanna.ahola@ihmisoikeuskeskus.fi