Utlåtande: de grundläggande och mänskliga rättigheterna kan inte glömmas bort vid anpassningen till klimatförändringen

23.11.2022

Människorättscentret gav den 14 oktober 2022 ett utlåtande till jord- och skogsbruksministeriet om utkastet till nationell plan för anpassning till klimatförändringen 2030 (KISS2030).

Människorättscentret konstaterade att tillgodoseendet av de grundläggande och mänskliga rättigheterna ska beaktas genomgående i alla anpassningsåtgärder. I anpassningsplanen konstateras att den verkställs effektivt och rättvist och att det innehållsmässiga perspektivet för rättvisa grundar sig på förpliktelserna i de grundläggande och mänskliga rättigheterna. Människorättscentret har i flera tidigare utlåtanden om klimatåtgärder konstaterat att kravet på rättvisa inte i sig räcker till för att trygga tillgodoseendet av de grundläggande och mänskliga rättigheterna. Även i anpassningsplanen är integreringen av tillgodoseendet av de grundläggande och mänskliga rättigheterna bristfällig och skapar inga konkreta skyldigheter att tillgodose de grundläggande och mänskliga rättigheterna för de instanser som verkställer dem.

I planeringen av anpassningsplanen har olika människogrupper engagerats väl. Enligt Människorättscentret är det viktigt, i synnerhet för utsatta personer, att delaktigheten fortsätter även när konkreta åtgärder planeras.

Det arktiska området värms upp fyra gånger snabbare än det globala genomsnittet. Därför ska man enligt Människorättscentrets utlåtande fästa särskild uppmärksamhet vid samernas rättigheter i anpassningsåtgärderna. I den arktiska regionen behövs anpassningsåtgärder snabbare än i övriga Finland. Den separata plan för samernas anpassning till klimatförändringen som presenteras i planen ska därför göras utan dröjsmål. Anpassningsåtgärderna ska grunda sig på principen om samernas fria, kunskapsbaserade förhandssamtycke (FPIC, free, prior and informed consent).

Människorättscentret har i sina tidigare utlåtanden fäst uppmärksamhet vid bristerna i bedömningen av konsekvenserna för de grundläggande och mänskliga rättigheterna i klimat- och miljöåtgärderna. Konsekvensbedömningen är också otillräcklig i anpassningsplanen. En omfattande bedömning av konsekvenserna för de grundläggande och mänskliga rättigheterna är nödvändig för att trygga tillgodoseendet av de grundläggande och mänskliga rättigheterna.

  • Människorättscentrets utlåtande om utkastet till nationell plan för anpassning till klimatförändringen 2030 (på finska).