De politiska partierna bör engageras i att bekämpa rasism och utrota hatretorik

13.6.2024

Ihmisoikeuskeskuksen tunnus.

Statsrådets handlingsprogram för att bekämpa rasism och främja likabehandling är bristfälligt. I den fortsatta beredningen måste man bland annat säkerställa att de politiska partierna engageras i bekämpningen av rasism och komplettera åtgärderna mot hatretorik. Människorättscentret gav ett utlåtande om statsrådets utkast till statsrådets handlingsprogram för att bekämpa rasism och främja likabehandling.

Regeringen omringades av en häftig rasismdebatt sommaren 2023. Därför gav regeringen i början av hösten samma år ett meddelande om hur likabehandling, jämställdhet och icke-diskriminering ska främjas i det finländska samhället.

Med beaktande av de orsaker som ligger bakom meddelandet innehåller handlingsprogrammet tydliga brister i fråga om de politiska partierna och politikerna. Människorättscentret anser att de politiska partierna och politikerna inte har engagerats i att motverka rasism och främja likabehandling i tillräcklig utsträckning. Därför måste handlingsprogrammet kompletteras med en åtgärd som syftar till att alla regerings- och riksdagspartier undertecknar de europeiska politiska partiernas reviderade deklaration om ett icke-rasistiskt samhälle.

Genom att underteckna den reviderade deklarationen förbinder sig partierna att bekämpa alla former av rasistiskt våld och hets mot folkgrupp samt att vidta disciplinära åtgärder mot de medlemmar som bryter mot principerna i åtagandet. 

Människorättscentret anser att det är en betydande brist i handlingsprogrammet att man inte har förbundit sig att utvidga förbudet mot hets mot folkgrupp så att det motsvarar de krav som Europeiska kommissionen ställer på Finland. Kommissionen har också inlett ett överträdelseförfarande mot Finland i denna fråga. Förfarandet tas upp till behandling vid Europeiska unionens domstol om Finland inte bekämpar rasism och främlingshat i tillräcklig omfattning på lagstiftningsnivå. 

Åtgärderna för att bekämpa antisemitism måste vara mer omfattande och ha större samhällsrelevans än vad som föreslås i handlingsprogrammet. Åtgärderna för att bekämpa antisemitism avviker tydligt från resultaten och rekommendationerna i den utredning om diskriminering och hatbrott mot judar som Människorättscentrets och justitieministeriet låtit utföra. I utredningen rekommenderas åtgärder bland annat för att öka rättsmedvetenheten för offer för antisemitistisk diskriminering och hatbrott samt för att utveckla polisens, åklagarnas och domarnas kompetens i fråga om antisemitism och diskriminering av judar. Handlingsprogrammet innehåller inga sådana åtgärder för att bekämpa antisemitism.

Människorättscentret anser det viktigt att man i den fortsatta beredningen kompletterar åtgärderna i handlingsprogrammet som gäller att bekämpa hatretorik och främja goda befolkningsrelationer.  Särskild uppmärksamhet bör fästas bland annat vid att stärka polisens kompetens och resursfördelning i anslutning till hatbrott. Samtidigt är det viktigt att ingripa särskilt i hatretorik på nätet. 

Läs mer

Mer information: 

sakkunnig Mikko Joronen, tfn 09 432 3791, fornamn.efternamn@ihmisoikeuskeskus.fi