Utlåtande: i utvecklingen av jämställdhetspolitiken bör man vara medveten om människorättspolitikens mål

23.1.2023

Människorättscentret hördes om statsrådets redogörelse om jämställdhetspolitiken vid arbetslivs- och jämställdhetsutskottet i december 2022. I sitt utlåtande framförde centret anmärkningar som grundar sig på dess lagstadgade uppgift att främja de grundläggande och mänskliga rättigheterna på bred front samt centrets utredning om nationella aktörer inom de grundläggande och mänskliga rättigheterna.

Enligt centret lyfter redogörelsen om jämställdhetspolitiken på flera punkter fram sambanden mellan jämställdhet och de grundläggande och mänskliga rättigheterna. Centret anser det därför vara viktigt att perspektivet på mänskliga rättigheter inte glöms bort i de nationella och internationella åtgärderna för att främja och försvara jämställdheten. Samtidigt måste man undvika att inskränka perspektivet på mänskliga rättigheter endast till jämställdhetsfrågor. Centret betonar att människorättspolitiken främjar alla mänskliga rättigheter och utöver dem jämställdhet och rättigheterna för utsatta grupper.

I fråga om utvecklingen av jämställdhetslagstiftningen upprepar centret sin åsikt om att diskriminerings- och jämställdhetslagstiftningen måste förnyas parallellt i stället för att genomföra enskilda successiva reformer. Utgångspunkten ska vara att stärka rättsskyddet för personer som upplevt diskriminering samt att förtydliga och förenhetliga rättsmedlen. I helhetsgranskningen bör man utöver rättsmedel överväga metoder för att stärka ingripandet i multipel diskriminering och i synnerhet intersektionell diskriminering.